Ny sökning
HV0196

Avancerad djurvälfärd och djurskydd

The course will be virtual (Zoom) 2021.

To be able to join the course introduction on August 30 (and the course) you need to use the Zoom-link that will be available in the course learning platform Canvas. You will be invited to Canvas after you have registered for the course. Do you have any problems with registration, please contact Education Services VH: us-husdjur@slu.se

Do not forget to check the schedule, changes may occur.

// Anette and Johan

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-11-15

Andra kursvärderingar för HV0196

Läsåret 2021/2022

Avancerad djurvälfärd och djurskydd (HV0196-M1013) 2021-08-30 - 2021-11-01

HV0196 Avancerad djurvälfärd och djurskydd, 15,0 Hp

Advanced animal welfare and animal protection

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Djurvälfärd och djurskydd (presentationer) 6,00 1002
Djurvälfärd och djurskydd (skriven examination) 7,00 1003
Djuretik 2,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

• 180 hp grundnivå

• 30 hp biologi på avancerad nivå
eller 30 hp husdjursvetenskap på avancerad nivå
eller 30 hp djuromvårdnad på avancerad nivå
eller 30 hp veterinärmedicin på avancerad nivå

• 5 hp djurskydd eller djurvälfärd på avancerad nivå

• Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna en fördjupad kunskap och en holistisk syn på de tvärvetenskapliga ämnena djurskydd och djurvälfärd. Detta inkluderar såväl teoretiska som tillämpade kunskaper och färdigheter kopplade till dessa ämnen. Kursen syftar till att ge studenterna de nödvändiga färdigheterna som krävs för att efter avslutad kurs kunna bidra till utvecklingen av djurvälfärd och djurskydd i samhället, oavsett om de fortsätter inom forskarutbildning eller i framtiden arbetar med mer tillämpade arbetsuppgifter direkt eller indirekt relaterade till djur.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-syntetisera och värdera teoretisk och praktisk kunskap och tillämpa dessa inom olika områden relaterade till djurvälfärd och djurskydd, nationellt och internationellt,
- analysera olika djurvälfärds- och djurskyddsproblem genom att formulera och lösa relevanta frågeställningar och tillämpa resultatet för att arbeta med att minska dessa problem,
- tillämpa olika vetenskapliga metoder för att bidra till utvecklingen av kunskap inom djurvälfärd,
- tillämpa befintliga utvärderingsmetoder och verktyg för djurskydd och djurvälfärd på ett ändamålsenligt sätt och diskutera hur de kan utvecklas,
-diskutera och argumentera djurvälfärd och djurskydd utifrån olika etiska och kulturella vinklar.

Innehåll

Kursen ger studenten en specialisering i de tvärvetenskapliga forskningsämnena djurvälfärd (djurets perspektiv) som inkluderar t.ex. etologi, fysiologi, husdjurens miljö och hälsa och olika sätt att utvärdera djurvälfärd, och djurskydd (människans perspektiv) som inkluderar t.ex. lagstiftning, privata regelverk, kontroll och olika interaktioner mellan människor och djur. Dessutom kommer djuretik att beröras. Kursen baseras på problembaserat lärande och har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt där både natur- och samhällsvetenskapliga ämnen är inkluderade. Kursen består av lärandeaktiviteter bestående av självstudier, grupparbeten, nyckelföreläsningar, seminarier och övningar. Studenten kommer genomföra ett fördjupat arbete i grupp eller individuellt som presenteras skriftligt och muntligt.
Obligatoriska aktiviteter förekommer, så som t.ex. seminarier, muntlig och skriftlig presentation, studiebesök och examination.

Inom kursen tränas följande generella kompetenser:
- eget ansvar för det egna lärandet, samt ansvar för att undervisa andra studenter inom avgränsade områden. Det inkluderar utvärdering av ens eget arbete och andras,
- analys av komplexa problem med tvärvetenskaplig ansats,
- generella vetenskapliga färdigheter med särskild tonvikt på kritiskt tänkande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig eller muntlig examination samt godkänt deltagande i obligatoriska kursmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter mycket goda kunskaper inom djurvälfärd, djurskydd och (husdjurs)vetenskapliga metoder.
Kursen är utformad delvis som en distanskurs. Det är därför en nödvändighet att den studerande har tillgång till dator med webkamera och möjlighet till internetuppkoppling.
Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)

Grading criteria HV0196

I. Learning objectives: Synthesise and evaluate theoretical and practical knowledge and apply these in various areas related to animal welfare and animal protection, nationally and internationally.

Grade 3: According to learning objective.

Grade 4: -

Grade 5: -

Form of examination: Student presentations F/P. Written examination F/P.

II. Learning objectives: Analyse various animal welfare and animal protection issues by formulating and solving relevant problems and applying the results to work to reduce these problems.

Grade 3: According to learning objective.

Grade 4: Critically discuss and assess the sources of information behind the issue/s and the suggested solutions, including scientific literature.

Grade 5: Provide feasible solutions from different perspectives relevant for the specific issue and provide scientifically based arguments for the suggestions.

Form of examination: Student presentations F/P. Written examination F/P/4/5.

III. Learning objectives: Apply different scientific methods to contribute to the development of knowledge in animal welfare.

Grade 3: According to learning objective.

Grade 4:-

Grade 5: -

Form of examination: Student presentations and case studies F/P.

IV. Learning objectives: Apply existing evaluation methods and tools for animal protection and animal welfare in an appropriate way and discuss how they can be developed.

Grade 3: According to learning objective.

Grade 4:-

Grade 5: -

Form of examination: Student presentation F/P.

V. Learning objectives: Discuss and argue animal welfare and animal protection from different ethical and cultural angles.

Grade 3: According to learning objective.

Grade 4:-

Grade 5: -

Form of examination: Written examination F/P.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0196 Anmälningskod: SLU-10013 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%