Ny sökning
HV0197

Forskningsmetoder och projekt inklusive försöksdjurskunskap

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom tillämpad forskningsmetodik och vetenskapligt arbetssätt, samt att självständigt träna vetenskaplig granskning och bedömning av försöksdesign. I kursen ingår lagar och förordningar som rör nyttjandet av djur för vetenskapliga ändamål.

Information från kursledaren

2021-09-28

Dear course participants,

Welcome to the course Research training and project including laboratory animal science starting 2 November 2021. We are happy to invite to a course, which we hope will give you a platform for scientific work and a kick-off into your master degree project.

As you know from the course plan an important part of the course is the course project where you perform research training of some kind. The training should involve methods and analysis that will be used in your coming master degree project. It is important that you find a project yourself. As course leaders we urge you to start thinking and organising your master thesis project as soon as possible by contacting potential advisors. During the first week of the course your project need to be settled. Below you will find links and contacts to the homepages of the different departments.

It could also be fruitful to look through earlier master degree projects to get ideas for your own project, go to: http://stud.epsilon.slu.se/cgi/search/advanced. Visit the information page about master degree projects at https://internt.slu.se/en/targeted-info/faculties/faculty-of-veterinary-medicine-and-animal-science/core-businesses/education/degree-projects-within-the-vh-faculty/.

Best wishes,

Anna Skarin and Tomas Bergström

Department of Animal Nutrition and Management:

Swedish: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/utbildning/grundutbildning/examensarbete/lediga-exjobb-vid-huv/

English: https://www.slu.se/en/departments/animal-nutrition-management/education/undergraduate-and-master-studies/degree-project/available-degree-projects-at-huv/

For more information, please contact Rebecca Danielsson at: HUV.studierektor@slu.se

Department of Animal Environment and Health: https://www.slu.se/en/departments/animal-environment-health/education/examensarbete/examensarbete/

For more information please contact Lisa Lundin (Lisa.Lundin@slu.se).

Department of Animal Breeding and Genetics:

http://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/utbildning/examensarbeten/

(For more information (in English) please contact Anna Johansson (anna.johansson@slu.se).

Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry:

Please contact Erik Pelve (erik.pelve@slu.se) Director of studies at the department, to get more information about degree project at the department. https://www.slu.se/en/departments/anatomy-physiology-biochemistry/education/grundutbildning/degree-projects/

Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health:

http://www.slu.se/institutioner/biomedicin-veterinar-folkhalsovetenskap/utbildning/examensarbete/lediga-examensarbeten/

For more information please contact Cecilia Wolff (Cecilia Wolff).

Department of Clinical Sciences:

https://www.slu.se/institutioner/kliniska-vetenskaper/utbildning/grundutbildning/examensarbete/ For more information please Jonas Wensman (jonas.wensman@slu.se) or Susanne Pettersson (susanne.pettersson@slu.se).

Food Science:

Contact Sabine Sampels sabine.sampels@slu.se, Director of studies for Food Science master programme

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0197-20009 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0197

Läsåret 2021/2022

Forskningsmetoder och projekt inklusive försöksdjurskunskap (HV0197-M2009)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan

HV0197 Forskningsmetoder och projekt inklusive försöksdjurskunskap, 15,0 Hp

Research training and projects including laboratory animal science

Ämnen

Husdjursvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Forskningsmetodik 6,5 0102
Projektarbete 7,0 0103
Försöksdjursvetenskap 1,5 0104

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

• 180 hp grundnivå• 30 hp biologi på avancerad nivå

eller 30 hp husdjursvetenskap på avancerad nivå

eller 30 hp veterinärmedicin på avancerad nivå• Engelska 6

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom tillämpad forskningsmetodik och vetenskapligt arbetssätt, samt att självständigt träna vetenskaplig granskning och bedömning av försöksdesign. I kursen ingår lagar och förordningar som rör nyttjandet av djur för vetenskapliga ändamål.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- självständigt planera och designa en vetenskaplig studie inom husdjursvetenskap, biologi eller livsmedelsvetenskap,

- diskutera och kritiskt bedöma försökdesign och metoder för datainsamling i egna och andras försöksplaner,

- muntligt på engelska presentera en vetenskapligt underbyggd försöksplan inför en väldefinierad målgrupp,

- självständigt planera och leda seminarium med fokus på bedömning av försöksdesign och tolkning av data,

- praktiskt utföra färdigheter och redogöra för kunskaper om praktiska försöksmoment kopplade till en specifik forskningsmetodik,

- redogöra för lagar och regelverk samt etiska frågeställningar gällande användning av djur för vetenskapliga ändamål,

- förklara hur de 3 R:en (Replace, Reduce och Refine) kan tillämpas vid användning av djur i forskning och vad som menas med en omsorgskultur,

- redogöra för hur inhysning, vård och försöksmetodik kan påverka försöksdjur och forskningsresultat.

Innehåll

Kursen innehåller moment där studenten får träna kompetenser som krävs för att genomföra ett forskningsprojekt. Studenten ska självständigt planera och färdigställa en försöksplan som senare kan komma att användas i ett självständigt arbete/examensarbete. Studenterna ska i seminarier diskutera vetenskapliga artiklar med utgångspunkt i bedömning av försöksdesign och tolkning av data. Studenterna ska dessutom muntligt presentera sina försöksplaner på engelska inför kursens deltagare. Kursen ger även studenterna grundläggande kunskaper gällande lagstiftning och regelverk vid nyttjande av försöksdjur. I kursen ingår hanteringsövningar av levande djur.I kursen ingår praktisk färdighetsträning alternativt teoretisk fördjupning i färdigheter kopplade till forskningsmoment i studentens specifika projekt. Praktisk färdighetsträning kan på eget initiativ genomföras i forskningsmiljö utanför SLU.Förutom i den skriftliga och muntliga examinationen förekommer obligatoriska moment inom t.ex. seminarier, presentationer och praktisk färdighetsträning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter att studenten själv kan föreslå ett eget forskningsprojekt att jobba med. Studenten förväntas ta ett eget ansvar i att planera och genomföra den praktiska färdighetsträningen i kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)

Betygskriterier

https://slunik.slu.se/kursfiler/HV0197/20009.2122/Grading_criteria_HV0197_2021.pdf

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0197 Anmälningskod: SLU-20009 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%