Ny sökning
HV0198

Husdjursvetenskap – vetenskapligt perspektiv

Kursvärderingen är avslutad

HV0198-10011 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0198

Läsåret 2021/2022

Husdjursvetenskap – vetenskapligt perspektiv (HV0198-M1011) 2021-08-30 - 2021-09-29

HV0198 Husdjursvetenskap – vetenskapligt perspektiv, 7,5 Hp

Animal Science – a scientific approach

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

150 hp på grundnivå, varav
• 60 hp biologi
eller
• 60 hp husdjursvetenskap
eller
• 60 hp hippologi
eller
• 60 hp djuromvårdnad
eller
• 60 hp veterinärmedicin
eller
• 60 hp lantbruksvetenskap varav minst 30 hp husdjursvetenskap eller zoologi

samt Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att ge övergripande kunskap om husdjursvetenskap och de metoder som används inom ämnet. Syftet är också att ge studenterna möjlighet att reflektera över teori, metod och etiska utmaningar.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- söka, sammanställa, utvärdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur,
- föreslå och utforma en projektplan inom givna ramar inom ämnet husdjursvetenskap,
- diskutera och reflektera över försöksdesign och de metoder som används inom husdjursvetenskap,
- kritiskt diskutera forskning inom husdjursvetenskap i grupp med andra studenter,
- reflektera över utmaningar inom husdjursvetenskap angående etiska frågor och hållbarhetsfrågor,
- skriva och muntligt presentera en projektplan och kritiskt granska och diskutera, samt ge konstruktiva kommentarer till en annan student.

Innehåll

Kursen innehåller moment att lära känna universitetet och de strukturer som universitet är uppbyggt av, t ex bibliotekets resurser. Kursen innehåller också aktiviteter som skapar trygghet och en god lärmiljö. Kursen ger en inblick i bredden inom husdjursvetenskap, och studenterna får stifta bekantskap med många olika forskare och deras projekt. Vetenskaplighet, hållbarhet och etiska överväganden är viktiga delar i kursen. Kursen fokuserar på domesticerade djur som vi människor på olika sätt håller. Föreläsningar, vetenskapliga seminarier och ett eget projektarbete ingår i kursen. Att söka, sammanställa och kritiskt granska litteratur tränas i flera olika delar i kursen. De obligatoriska momenten är vetenskapliga seminarier och projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter att du har goda kunskaper i djurfysiologi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: delvis HV0162

Animal Science – a scientific approach – GRADING CRITERIA

Kurskod:
HV0198

Course organisers:

D. de Oliveira, E.Hartmann

2021

Grade

Objective 1

Objective 2

Objective 3

Objective 4

Objective 5

5

The student describes possible short- and long-term consequences from the suggested project from a sustainability perspective (social, economic and environmental)

4

The student compares the chosen scientific method with alternative methods described in another scientific paper.

3

The student should be able to evaluate and critically discuss experimental design, methods and observation techniques that are used within animal science

The student should be able to reflect on ethical and sustainability challenges within animal science critically

The student should be able to account for and be able to reflect on the basic principles of scientific theory and relationship with research methodology

The student should be able to, with a critical approach, discuss current research within animal science and reflect upon the integration of sustainability goals

The student should be able to evaluate and suggest appropriate scientific methods to solve given issues within animal science

Assessments of objectives

Objective 1

Objective 2

Objective 3

Objective 4

Objective 5

Assessment

Scientific seminars, quiz and project work

Project work

Scientific seminars, reflections and project work

Scientific seminars, reflections and project work

Project work

1) Article and other resources
Kommentar: You will use SLU library resources to find the literature you need during the course. Some articles and books will be suggested from the course team and lecturers, other you will find yourself.
2) What is science?
Kommentar: This text should be read, and reflected upon before starting the course. It is 13 pages, and you will find it through the link above.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0198 Anmälningskod: SLU-10011 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%