Ny sökning
HV0201

Djurnutrition och djurvälfärd

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0201

Läsåret 2022/2023

Djurnutrition och djurvälfärd (HV0201-30218)

2023-01-16 - 2023-03-21

Kursplan

HV0201 Djurnutrition och djurvälfärd, 15,0 Hp

Animal Nutrition and Welfare

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori 3,0 0001
Övningar och diskussioner 3,0 0002
Muntlig presentation 2,0 0003
Skriftlig tentamen 7,0 0004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

180 hp på grundläggande nivå

- 90 hp husdjursvetenskap, biologi, hippologi, djuromvårdnad eller veterinärmedicin

alternativt

- 90 hp lantbruksvetenskap varav 30 hp husdjursvetenskap eller zoologi

- Engelska 6

Mål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om hur nutrition påverkar djurs välfärd, inkluderat aspekter på djurens hälsa och djurens beteende.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- utförligt beskriva samband mellan nutrition, hälsa och välfärd hos djur,

- relatera olika effekter av bioaktiva substanser på djurs hälsa,

- förklara principerna för aptitreglering och dess samband med djurens välfärd,

- beskriva samt övergripande diskutera för och nackdelar med olika utfodrings- och skötselsystem,

-diskutera interaktioner mellan avelsarbete och nutrition,

- föreslå och praktiskt kunna tillämpa olika analysverktyg som speglar djurens välfärd och prestationsförmåga, samt diskutera de olika verktygens för- och nackdelar,

- integrera kunskaper om hur fodermedel, utfodring, skötsel, metabolism och beteende påverkar djurvälfärd och global livsmedelsförsörjning ur ett hållbarhetsperspektiv

- självständigt söka, kritiskt granska och sammanfatta vetenskapliga texter med relevans för nutrition och välfärd.

Innehåll

Kursen baseras på vetenskaplig litteratur, föreläsningar, gruppdiskussioner, praktiska övningar och ett individuellt projektarbete. Föreläsningarna handlar främst om effekt av foder och dess koppling till djurvälfärd hos livsmedelsproducerande djur på land och i vatten samt hos sport- och sällskapsdjur. Djurhälsa, beteende, näringsbehov, hygienisk kvalitet i foder, resursutnyttjande och miljöbelastning behandlas fortlöpande genom kursen. I det individuella projektet får studenten möjlighet att föreslå sitt eget ämne som är relevant för kursen, alternativt välja från en projektlista.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. gruppövningar, redovisningar, gruppdiskussioner, projekt och praktiska övningar.

I kursen tränas följande generella kompetenser: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur samt skriftlig och muntlig vetenskaplig kommunikation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter kunskaper inom näringsfysiologi samt grundläggande kunskaper inom fodervetenskap. Kursen innefattar 5 Hp nutrition.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Medansvariga:

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0055, HV0128

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

 1. Course literature: "Comparative animal nutrition and metabolism"
  Länk: https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/1sl36d2/alma990004797650605121
  Författare: Cheeke, P. & Dierenfeld, E
  ISBN: 9781845936310
  Kommentar: This book is highly relevant for this course and the following chapters will be examined: Chapters 16, 17, 22, 23 & 24.

 2. Good to know before the course starts: "Nutrition and the welfare of farm animals"
  Länk: https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/1sl36d2/alma9919287419005121
  Författare: Clive J.C.
  Kommentar: This book is highly recommended as general knowledge in nutrition and welfare.

 3. Note: Additional literature for the course will be available in Canvas when the course starts.

 4. Good to know before the course starts: "Animal nutrition"
  Länk: https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/1sl36d2/alma990005074920605121
  Författare: McDonald, P
  ISBN: 9781408204238
  Kommentar: This book is recommended as a general knowledge and refresher for basic nutrition and nutrition physiology.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0201 Anmälningskod: SLU-30041 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%