Ny sökning
HV0201

Djurnutrition och djurvälfärd

Kursplan

HV0201 Djurnutrition och djurvälfärd, 15,0 Hp

Animal Nutrition and Welfare

Ämnen

Husdjursvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

180 hp på grundläggande nivå

- 90 hp husdjursvetenskap, biologi, hippologi, djuromvårdnad eller veterinärmedicin

alternativt

- 90 hp lantbruksvetenskap varav 30 hp husdjursvetenskap eller zoologi

- Engelska 6

Mål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om hur nutrition påverkar djurs välfärd, inkluderat aspekter på djurens hälsa och djurens beteende.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- utförligt beskriva samband mellan nutrition, hälsa och välfärd hos djur,

- relatera olika effekter av bioaktiva substanser på djurs hälsa,

- förklara principerna för aptitreglering och dess samband med djurens välfärd,

- beskriva samt övergripande diskutera för och nackdelar med olika utfodrings- och skötselsystem,

-diskutera interaktioner mellan avelsarbete och nutrition,

- föreslå och praktiskt kunna tillämpa olika analysverktyg som speglar djurens välfärd och prestationsförmåga, samt diskutera de olika verktygens för- och nackdelar,

- integrera kunskaper om hur fodermedel, utfodring, skötsel, metabolism och beteende påverkar djurvälfärd och global livsmedelsförsörjning ur ett hållbarhetsperspektiv

- självständigt söka, kritiskt granska och sammanfatta vetenskapliga texter med relevans för nutrition och välfärd.

Innehåll

Kursen baseras på vetenskaplig litteratur, föreläsningar, gruppdiskussioner, praktiska övningar och ett individuellt projektarbete. Föreläsningarna handlar främst om effekt av foder och dess koppling till djurvälfärd hos livsmedelsproducerande djur på land och i vatten samt hos sport- och sällskapsdjur. Djurhälsa, beteende, näringsbehov, hygienisk kvalitet i foder, resursutnyttjande och miljöbelastning behandlas fortlöpande genom kursen. I det individuella projektet får studenten möjlighet att föreslå sitt eget ämne som är relevant för kursen, alternativt välja från en projektlista.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. gruppövningar, redovisningar, gruppdiskussioner, projekt och praktiska övningar.

I kursen tränas följande generella kompetenser: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur samt skriftlig och muntlig vetenskaplig kommunikation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter kunskaper inom näringsfysiologi samt grundläggande kunskaper inom fodervetenskap. Kursen innefattar 5 Hp nutrition.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Medansvariga:

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0055, HV0128

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0201 Anmälningskod: SLU-30218 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%