Ny sökning
HV0205

Fodervetenskap och husdjurens näringslära

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om fodermedlens kemiska sammansättning och hur den kan bestämmas och värderas, hur djurs näringsbehov kan variera samt hur omsättningen av näringsämnena sker i olika djurslag. Studenten skall också ges kunskap om risker i form av toxiner och antinutritionella ämnen i foder samt fodrets mikrobiella status.

Kursplan

HV0205 Fodervetenskap och husdjurens näringslära, 15,0 Hp

Animal nutrition

Ämnen

Husdjursvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- 30 hp husdjursvetenskap eller biologi

- 5 hp biokemi

Mål

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om fodermedlens kemiska sammansättning och hur den kan bestämmas och värderas, hur djurs näringsbehov kan variera samt hur omsättningen av näringsämnena sker i olika djurslag. Studenten skall också ges kunskap om risker i form av toxiner och antinutritionella ämnen i foder samt fodrets mikrobiella status.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva vanligt förekommande fodermedel och deras näringsmässiga egenskaper

- Redogöra för foderlagrings- och processmetoder

- Beskriva nedbrytning och upptag av kolhydrater, fett och protein hos lantbrukets djur och fisk, samt hur fodrets näringsvärde kan bibehållas och förbättras för olika djurslag.

- Beskriva mineralämnenas och vitaminernas roll och funktion i ämnesomsättningen för olika djurslag.

- Redogöra för fodrets och utfodringens roll för djurhållningen ur ett hållbarhetsperspektiv

- Redogöra för hur kroppen hanterar toxiner samt identifiera risksituationer.

- Redogöra för funktionen hos vanliga antinutritionella faktorer samt andra bioaktiva ämnen.

- Redogöra för olika djurs näringsbehov och krav på foderstaten, samt hur dessa kan uppfyllas med olika fodermedel.

- Redogöra för mikroorganismers roll i foder- och livsmedelssäkerhet samt tolka resultat från mikrobiologiska analyser.

Innehåll

I föreläsningsform undervisas om näringsinnehållet i fodermedel och hur dessa omsätts i olikas djurslag med fokus på animalieproducerande djur, inklusive häst. Föreläsningar och övningar sker i analys- och beräkningsmetoder för näringsämnen inklusive energi-begreppet. Även fodermedlens innehåll av toxiska, antinutritionella och andra bioaktiva substanser behandlas. Fodrets och utfodringens betydelse för hållbarhet i ett vidare perspektiv behandlas.Praktisk anknytning fås genom övningar och studiebesök. Kursens mikrobiella del har fokus på fodersäkerhet där man vid föreläsningar och laborationer behandlar identifikation av mikroorganismer och faktorer som påverkar överlevnaden hos framförallt jäst och mögel.Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. gruppövningar, redovisningar, gruppdiskussioner, projekt och studiebesök.I kursen tränas följande generella kompetenser: laborationsteknik, vetenskaplig kommunikation samt presentationsteknik.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination, projektarbete samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter goda kunskaper inom djurens fysiologi samt biokemi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: delvis HV0129 och HV0130 samt HV0065 och BI1229

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0205 Anmälningskod: SLU-30219 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%