Ny sökning
HV0216

Renens biologi och renskötsel

Ämnesmässigt innehåll:

I kursen behandlas renens anpassning till den arktiska och subarktiska miljön, där renen jämförs med andra vilda och tama djur. Renens näringsbehov och näringsintag behandlas i relation till betestillgång, betesmönster, tillväxt och reproduktion. Kursen tar vidare upp sambandet mellan bete, kondition, hälsa och produktion, samt skötselmässiga åtgärder för att förbättra överlevnad och produktion. Anpassning av djurantalet till betesresurserna, styrning av renhjordens struktur samt urvalsinsatser vid rekrytering av djur beskrivs.


Renskötselpastoralism som produktionsform jämförs med annan extensiv djurhållning. Vidare diskuteras ekonomiska och sociala förhållanden inom renskötseln, markrättigheter, konkurrerande intressen, myndigheters ansvar i relation till förvaltning av renskötsel, samt rennäringens historia och framtid.


*Genomförande: *

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom föreläsningar, exkursioner, kurslitteratur, nätbaserat undervisningsmaterial, övningar, studiebesök och projektarbeten.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Informationskompetens, självständighet, skriftlig kompetens och tidsplanering.


Följande moment är obligatoriska:

Godkänt deltagande under fysiska träffar.


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0216 Anmälningskod: SLU-10068 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 25%