Ny sökning
JU0030

Beskattningsrätt

Efter genomgången kurs skall de studerande:
- ha förvärvat grundläggande kunskaper i svensk skattelagstiftning
- ha kännedom om rättspraxis med särskild inriktning på beskattning av företag
- självständigt kunna lösa skatterättsliga problem för såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare.
2020-09-10
Välkommen till kursen Beskattningsrätt HT 2020
Kursen ges tillsammans med Uppsala Universitet. All undervisning och tentamina sker på Uppsala Universitet. Uppdaterad information gällande kursen finner ni på Uppsala Universitets kurshemsida, se länk sist i meddelandet. Registrering sker via Sveriges Lantbruksuniversitet, i Ladok Student på Studentwebben. Självregistreringen är öppen 2020-10-12 – 2020-10-26. Om du har problem att registrera dig på kursen, vänligen kontakta utbildningsadministrationen på ekon-adm@slu.se Vi skickar en registreringslista till UU innan kursstart. Kom därför ihåg att registrera er i god tid för att få tillgång till deras studentportal och kursmaterial. Ni måste vara registrerade på kursen för att kunna skapa ett studentkonto hos Uppsala universitet och få tillgång till deras Ladok för anmälan till exempelvis tentamen. Vid frågor kring kursen, vänligen kontakta kursadministratör Helena Bouveng, helena.bouveng@fek.uu.se Student som saknar registrering får EJ vistas i lokalen, bl.a. av försäkringsskäl. Har du antagits till kursen med villkor kan du inte självregistrera dig och måste kontakta ekon-adm@slu.se som avgör om du får registreras ändå. Endast registrerade studenter får delta i undervisningen. Om du vill kunna nås av sms från kursledaren t.ex. vid sjukdom eller lokalbyte, vänligen kontrollera att rätt mobilnummer finns i Studentportalen (UU). Om du avbryter kursen skall du omgående meddela kursledaren via e-post som i sin tur meddelar utbildningsadministrationen, som då lägger in ett avbrott i Ladok. Du kan själv lägga in ett tidigt avbrott på kursen i Ladok student (SLU) inom 3 veckor från kursstart.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för JU0030

Läsåret 2019/2020

Beskattningsrätt (JU0030-20023), Uppsala 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Beskattningsrätt (JU0030-20023), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Beskattningsrätt (JU0030-20023), Uppsala 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Beskattningsrätt (JU0030-20023), Uppsala 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Beskattningsrätt (JU0030-20023), Uppsala 2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Beskattningsrätt (JU0030-20023), Uppsala 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Beskattningsrätt (JU0030-20023), Uppsala 2017-03-22 - 2017-06-04

Läsåret 2016/2017

Beskattningsrätt (JU0030-20023), Uppsala 2016-11-01 - 2017-01-15

JU0030 Beskattningsrätt, 15,0 Hp

Taxation

Kursplan fastställd

2018-11-23

Ämnen

Juridik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande juridiska studier omfattande 10 hp samt redovisning/ekonomistyrning omfattande 10 hp, eller motsvarande kunskaper. Två avslutade år på skogsmästarprogrammet är behörighetsgivande.

Mål

Efter genomgången kurs skall de studerande:
- ha förvärvat grundläggande kunskaper i svensk skattelagstiftning
- ha kännedom om rättspraxis med särskild inriktning på beskattning av företag
- självständigt kunna lösa skatterättsliga problem för såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare.

Innehåll

Huvudvikten av kursen är lagd på ett studium av betydelsefulla stadganden i den svenska skattelagstiftningen. Företagsbeskattning intar en central plats i kursen. I viss utsträckning uppmärksammas rättspraxis. Den indirekta beskattningen, sociala avgifter, internationell beskattning, taxerings- och uppbördsreglerna samt skattestraffrättsliga bestämmelser behandlas översiktligt. Ett inledande avsnitt behandlar skatterättens olika begrepp och definitioner, därefter genomgås inkomstlagen - tjänst, näringsverksamhet och kapital - varvid grundläggande karaktäristika för vart och ett av inkomstlagen studeras. I ett andra avsnitt tas särskilda beskattningsfrågor hänförliga till olika företagsformer upp för genomgång och analys. Därutöver studeras frågor rörande företagandet såsom den speciella fåmansföretagslagstiftningen rörande utdelnings- och kapitalvinstbeskattning samt förmögenhetsbeskattning. Ett avslutande avsnitt tar upp indirekta skatter, avgifter, internationell beskattning samt förfarandefrågor.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är anpassad till kraven för revisorsauktorisation. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar med teoretisk genomgång och praktiska tillämpningssövningar. Därutöver förekommer seminarier över de senaste skattenyheterna. Kursen ges av Institutionen för handelsrätt, Uppsala universitet.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för agronomprogrammet - ekonomi
Ersätter: JU0010
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Ekonomi - kandidatprogram Ekonomprogrammet med naturresursinriktning Skogsmästarprogrammet Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0030 Anmälningskod: SLU-20023 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%