Ny sökning
JU0030

Beskattningsrätt

Efter genomgången kurs skall de studerande:

- ha förvärvat grundläggande kunskaper i svensk skattelagstiftning

- ha kännedom om rättspraxis med särskild inriktning på beskattning av företag

- självständigt kunna lösa skatterättsliga problem för såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare.

Information från kursledaren

Välkommen till kursen Beskattningsrätt HT 2021

Kursen ges tillsammans med Uppsala Universitet där all undervisning och tentamina sker på Uppsala Universitet.

Uppdaterad information gällande kursen finner ni på Uppsala Universitets kurshemsida. Klicka på följande länk:
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=42539&type=1

Registrering till kurs
Självregistreringen är öppen 2021-10-10 – 2021-10-25.

Om du har problem att registrera dig på kursen, vänligen kontakta utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se.

Vi kommer skicka en registreringslista till UU en vecka innan kursstart. Kom därför ihåg att registrera er i god tid för att få tillgång till deras studentportal med kursmaterial. Ni måste även vara registrerade på kursen för att kunna skapa ett studentkonto hos Uppsala universitet och få tillgång till deras Ladok för att kunna anmäla er till tentamen.

Du måste vara antagen och registrerad både hos SLU och Uppsala Universitet för att få gå på kursen.

Antagen med villkor
Har du antagits till kursen med villkor kan du inte självregistrera dig och måste kontakta econ-edu@slu.se som avgör om du får registreras trots villkoren.

Avbrott på kurs
Om du avbryter kursen skall du omgående meddela econ-edu@slu.se via e-post som registrerar ett avbrott i Ladok och sedan meddelar vi UU om avbrottet. Du kan själv lägga in ett tidigt avbrott på kursen i Ladok student inom 3 veckor från kursstart men måste alltid informera oss på econ-edu@slu.se.

Övrigt
Om du vill kunna nås av sms från kursledaren t.ex. vid sjukdom eller lokalbyte, vänligen kontrollera att rätt mobilnummer finns i Ladok Student hos UU.

Vid frågor kring kursen, vänligen kontakta kursadministratör Emmelie Brun, emmelie.brun@fek.uu.se.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

JU0030-20120 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för JU0030

Läsåret 2021/2022

Beskattningsrätt (JU0030-40111)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Beskattningsrätt (JU0030-40016)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Beskattningsrätt (JU0030-20023)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Beskattningsrätt (JU0030-40077)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Beskattningsrätt (JU0030-20082)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Beskattningsrätt (JU0030-40121)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Beskattningsrätt (JU0030-20139)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Beskattningsrätt (JU0030-40043)

2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Beskattningsrätt (JU0030-20037)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Beskattningsrätt (JU0030-40029)

2017-03-22 - 2017-06-04

Läsåret 2016/2017

Beskattningsrätt (JU0030-20038)

2016-11-01 - 2017-01-15

Kursplan

JU0030 Beskattningsrätt, 15,0 Hp

Taxation

Ämnen

Juridik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Individuellt seminarieobligatorium 1,0 0402
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1,0 0403
Individuell skriftlig tentamen 13,0 0404

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande juridiska studier omfattande 10 hp samt redovisning/ekonomistyrning omfattande 10 hp, eller motsvarande kunskaper. Två avslutade år på skogsmästarprogrammet är behörighetsgivande.

Mål

Efter genomgången kurs skall de studerande:

- ha förvärvat grundläggande kunskaper i svensk skattelagstiftning

- ha kännedom om rättspraxis med särskild inriktning på beskattning av företag

- självständigt kunna lösa skatterättsliga problem för såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare.

Innehåll

Huvudvikten av kursen är lagd på ett studium av betydelsefulla stadganden i den svenska skattelagstiftningen. Företagsbeskattning intar en central plats i kursen. I viss utsträckning uppmärksammas rättspraxis. Den indirekta beskattningen, sociala avgifter, internationell beskattning, taxerings- och uppbördsreglerna samt skattestraffrättsliga bestämmelser behandlas översiktligt. Ett inledande avsnitt behandlar skatterättens olika begrepp och definitioner, därefter genomgås inkomstlagen - tjänst, näringsverksamhet och kapital - varvid grundläggande karaktäristika för vart och ett av inkomstlagen studeras. I ett andra avsnitt tas särskilda beskattningsfrågor hänförliga till olika företagsformer upp för genomgång och analys. Därutöver studeras frågor rörande företagandet såsom den speciella fåmansföretagslagstiftningen rörande utdelnings- och kapitalvinstbeskattning samt förmögenhetsbeskattning. Ett avslutande avsnitt tar upp indirekta skatter, avgifter, internationell beskattning samt förfarandefrågor.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är anpassad till kraven för revisorsauktorisation. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar med teoretisk genomgång och praktiska tillämpningssövningar. Därutöver förekommer seminarier över de senaste skattenyheterna. Kursen ges av Institutionen för handelsrätt, Uppsala universitet.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PSR för agronomprogrammet - ekonomi
Ersätter: JU0010

Betygskriterier

Betygskriterier för JU0030 Beskattningsrätt, HT2021

Kursen erbjuds i samarbete med Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet (UU), som också ansvarar för examinationen av kursen.

Examinatorn betygsätter studenterna enligt den betygsskala som beslutats av Företagsekonomiska Institutionen på UU för kursen 2HR123 Beskattningsrätt. Nedanstående betygskriterier används på UU:

Individuellt seminarie-obligatorium UU

Individuell skriftlig inlämningsuppgift UU

Skrivningspoäng Individuell skriftlig tentamen

Betyg Individuell skriftlig tentamen UU

Kursbetyg UU

U

U

0 – 49 p

U

U

G

G

50 – 79 p

G

G

G

G

80 – 100 p

VG

VG

SLU använder en annan betygsskala för JU0030 Beskattningsrätt än vad som tillämpas av UU för 2HR123 Beskattningsrätt. Nedan följer en tabell för överföring av de betyg som beslutats av examinatorn vid UU till SLU:s betygsskala.

Individuellt seminarie-obligatorium UU

Individuellt seminarie-obligatorium SLU

Individuell skriftlig inlämnings-uppgift UU

Individuell skriftlig inlämnings-uppgift SLU

Skrivnings-poäng Individ. skriftlig tentamen

Betyg Individuell skriftlig tentamen SLU

Kursbetyg SLU

U

U

U

U

0 – 49 p

U

U

G

G

G

G

50 – 64 p

3

3

G

G

G

G

65 – 79 p

4

4

G

G

G

G

80 – 100 p

5

5

Litteraturlista

  1. Kursplan och litteraturlista [Kursplan och litteraturlista] (https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=42539&type=1)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0030 Anmälningskod: SLU-20120 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%