Ny sökning
JU0030

Beskattningsrätt

Efter genomgången kurs skall de studerande:
- ha förvärvat grundläggande kunskaper i svensk skattelagstiftning
- ha kännedom om rättspraxis med särskild inriktning på beskattning av företag
- självständigt kunna lösa skatterättsliga problem för såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare.

Andra kursvärderingar för JU0030

Läsåret 2020/2021

Beskattningsrätt (JU0030-40016) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Beskattningsrätt (JU0030-20023) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Beskattningsrätt (JU0030-40077) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Beskattningsrätt (JU0030-20082) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Beskattningsrätt (JU0030-40121) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Beskattningsrätt (JU0030-20139) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Beskattningsrätt (JU0030-40043) 2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Beskattningsrätt (JU0030-20037) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Beskattningsrätt (JU0030-40029) 2017-03-22 - 2017-06-04

Läsåret 2016/2017

Beskattningsrätt (JU0030-20038) 2016-11-01 - 2017-01-15

JU0030 Beskattningsrätt, 15,0 Hp

Taxation

Kursplan fastställd

2018-11-23

Ämnen

Juridik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande juridiska studier omfattande 10 hp samt redovisning/ekonomistyrning omfattande 10 hp, eller motsvarande kunskaper. Två avslutade år på skogsmästarprogrammet är behörighetsgivande.

Mål

Efter genomgången kurs skall de studerande:
- ha förvärvat grundläggande kunskaper i svensk skattelagstiftning
- ha kännedom om rättspraxis med särskild inriktning på beskattning av företag
- självständigt kunna lösa skatterättsliga problem för såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare.

Innehåll

Huvudvikten av kursen är lagd på ett studium av betydelsefulla stadganden i den svenska skattelagstiftningen. Företagsbeskattning intar en central plats i kursen. I viss utsträckning uppmärksammas rättspraxis. Den indirekta beskattningen, sociala avgifter, internationell beskattning, taxerings- och uppbördsreglerna samt skattestraffrättsliga bestämmelser behandlas översiktligt. Ett inledande avsnitt behandlar skatterättens olika begrepp och definitioner, därefter genomgås inkomstlagen - tjänst, näringsverksamhet och kapital - varvid grundläggande karaktäristika för vart och ett av inkomstlagen studeras. I ett andra avsnitt tas särskilda beskattningsfrågor hänförliga till olika företagsformer upp för genomgång och analys. Därutöver studeras frågor rörande företagandet såsom den speciella fåmansföretagslagstiftningen rörande utdelnings- och kapitalvinstbeskattning samt förmögenhetsbeskattning. Ett avslutande avsnitt tar upp indirekta skatter, avgifter, internationell beskattning samt förfarandefrågor.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är anpassad till kraven för revisorsauktorisation. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar med teoretisk genomgång och praktiska tillämpningssövningar. Därutöver förekommer seminarier över de senaste skattenyheterna. Kursen ges av Institutionen för handelsrätt, Uppsala universitet.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för agronomprogrammet - ekonomi
Ersätter: JU0010
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Ekonomi - kandidatprogram Ekonomprogrammet med naturresursinriktning Skogsmästarprogrammet Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0030 Anmälningskod: SLU-40111 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%