Ny sökning
JU0030

Beskattningsrätt

Efter genomgången kurs skall de studerande:
- ha förvärvat grundläggande kunskaper i svensk skattelagstiftning
- ha kännedom om rättspraxis med särskild inriktning på beskattning av företag
- självständigt kunna lösa skatterättsliga problem för såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare.

Andra kursvärderingar för JU0030

Läsåret 2021/2022

Beskattningsrätt (JU0030-20120) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Beskattningsrätt (JU0030-40016) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Beskattningsrätt (JU0030-20023) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Beskattningsrätt (JU0030-40077) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Beskattningsrätt (JU0030-20082) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Beskattningsrätt (JU0030-40121) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Beskattningsrätt (JU0030-20139) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Beskattningsrätt (JU0030-40043) 2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Beskattningsrätt (JU0030-20037) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Beskattningsrätt (JU0030-40029) 2017-03-22 - 2017-06-04

Läsåret 2016/2017

Beskattningsrätt (JU0030-20038) 2016-11-01 - 2017-01-15

JU0030 Beskattningsrätt, 15,0 Hp

Taxation

Kursplan fastställd

2018-11-23

Ämnen

Juridik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Individuellt seminarieobligatorium 1,00 1002
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1,00 1003
Individuell skriftlig tentamen 13,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande juridiska studier omfattande 10 hp samt redovisning/ekonomistyrning omfattande 10 hp, eller motsvarande kunskaper. Två avslutade år på skogsmästarprogrammet är behörighetsgivande.

Mål

Efter genomgången kurs skall de studerande:
- ha förvärvat grundläggande kunskaper i svensk skattelagstiftning
- ha kännedom om rättspraxis med särskild inriktning på beskattning av företag
- självständigt kunna lösa skatterättsliga problem för såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare.

Innehåll

Huvudvikten av kursen är lagd på ett studium av betydelsefulla stadganden i den svenska skattelagstiftningen. Företagsbeskattning intar en central plats i kursen. I viss utsträckning uppmärksammas rättspraxis. Den indirekta beskattningen, sociala avgifter, internationell beskattning, taxerings- och uppbördsreglerna samt skattestraffrättsliga bestämmelser behandlas översiktligt. Ett inledande avsnitt behandlar skatterättens olika begrepp och definitioner, därefter genomgås inkomstlagen - tjänst, näringsverksamhet och kapital - varvid grundläggande karaktäristika för vart och ett av inkomstlagen studeras. I ett andra avsnitt tas särskilda beskattningsfrågor hänförliga till olika företagsformer upp för genomgång och analys. Därutöver studeras frågor rörande företagandet såsom den speciella fåmansföretagslagstiftningen rörande utdelnings- och kapitalvinstbeskattning samt förmögenhetsbeskattning. Ett avslutande avsnitt tar upp indirekta skatter, avgifter, internationell beskattning samt förfarandefrågor.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är anpassad till kraven för revisorsauktorisation. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar med teoretisk genomgång och praktiska tillämpningssövningar. Därutöver förekommer seminarier över de senaste skattenyheterna. Kursen ges av Institutionen för handelsrätt, Uppsala universitet.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för agronomprogrammet - ekonomi
Ersätter: JU0010
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Ekonomi - kandidatprogram Ekonomprogrammet med naturresursinriktning Skogsmästarprogrammet Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0030 Anmälningskod: SLU-40111 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%