Ny sökning
JU0031

Handelsrättslig översiktskurs

Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och som är viktiga att känna till för alla som sysslar med juridiska problem i samband med företagande.

Välkommen till kursen Handelsrättslig översiktskurs VT 2022

Kursen ges tillsammans med Uppsala Universitet där all undervisning och tentamina sker på Uppsala Universitet.

Uppdaterad information gällande kursen finner ni på Uppsala Universitets kurshemsida. Klicka på följande länk: https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=42849&typ=1&searchText=2hr114&searchType=code

Registrering till kurs

Självregistreringen är öppen 2021-12-27 – 2021-01-09.
Om du har problem att registrera dig på kursen, vänligen kontakta utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se

Utbildningsadministrationen kommer skicka en registreringslista till UU en vecka innan kursstart. Kom därför ihåg att registrera dig i god tid för att få tillgång till deras studentportal med kursmaterial. Du måste även vara registrerade på kursen för att kunna skapa ett studentkonto hos Uppsala universitet och få tillgång till deras Ladok för att t.ex. kunna anmäla dig till tentamen.

Du måste vara antagen och registrerad både hos SLU och Uppsala Universitet för att få gå på kursen.

Antagen med villkor

Har du antagits till kursen med villkor kan du inte självregistrera dig och måste kontakta econ-edu@slu.se som avgör om du får registreras trots villkoren.

Avbrott på kurs
Om du avbryter kursen skall du omgående meddela econ-edu@slu.se via e-post som registrerar ett avbrott i Ladok och sedan meddelar vi UU om avbrottet. Du kan själv lägga in ett tidigt avbrott på kursen i Ladok student inom 3 veckor från kursstart men måste alltid informera oss på econ-edu@slu.se.

Övrigt
Om du vill kunna nås av sms från kursledaren t.ex. vid sjukdom eller lokalbyte, vänligen kontrollera att rätt mobilnummer finns i Ladok Student.

Vid frågor kring kursen, vänligen kontakta kursadministratör Helena Bouveng, helena.bouveng@fek.uu.se

Andra kursvärderingar för JU0031

Läsåret 2021/2022

Handelsrättslig översiktskurs (JU0031-10245) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Handelsrättslig översiktskurs (JU0031-30193) 2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Handelsrättslig översiktskurs (JU0031-10209) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Handelsrättslig översiktskurs (JU0031-30170) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Handelsrättslig översiktskurs (JU0031-10175) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Handelsrättslig översiktskurs (JU0031-30265) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Handelsrättslig översiktskurs (JU0031-10282) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Handelsrättslig översiktskurs (JU0031-30053) 2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2017/2018

Handelsrättslig översiktskurs (JU0031-30259) 2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2017/2018

Handelsrättslig översiktskurs (JU0031-10142) 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Handelsrättslig översiktskurs (JU0031-10040) 2016-08-29 - 2016-10-31

JU0031 Handelsrättslig översiktskurs, 15,0 Hp

Basic Course in Commercial Law

Kursplan fastställd

2018-01-15

Ämnen

Juridik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen del 1 7,50 1002
Redovisning 3,00 1003
Tentamen del 2 4,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Efter genomgången kurs skall de studerande:
- kunna lösa enklare juridiska problem inom de olika ämnesområdena
- kunna läsa och förstå lagar, domar och andra juridiska texter
- kunna uppfatta och formulera mera komplexa företagsrelaterade juridiska problem.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och som är viktiga att känna till för alla som sysslar med juridiska problem i samband med företagande. Kursen inleds med en introduktion där ämnesområdet handelsrätt blir presenterat och definierat och där ämnesområdet beskrivs i ett rättsteoretiskt sammanhang. Kursen är i övrigt indelad i 10 avsnitt. Det första behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas funktion i samhället, hur man söker och läser rätt i lagtext, domar och andra så kallade rättskällor, våra centrala juridiska begrepp, den traditionella juridiska systematiken samt den handelsrättsliga metoden.
Det andra behandlar olika grundläggande regler om avtal och andra rättshandlingar. Där studeras bland annat frågor om vad som krävs för att kunna vara part i ett avtal, vad som krävs för att någon ska vara bunden av ett åtagande, hur avtal träffas med hjälp av ombud och när ett avtal är ogiltigt.
Det tredje behandlar köprätten, dels de allmänna reglerna i köplagen, dels de särskilda köprättsliga lagar som innehåller tvingande bestämmelser om förhållandet mellan näringsidkare och konsument.
Det fjärde behandlar olika regler inom fastighetsrättens område, särskilt reglerna om köpeavtalets form, villkor och säljarens ansvar för fastighetens skick i olika avseenden. Vidare får deltagarna studera tillbehörsreglerna, olika typer av nyttjanderätter samt delar av den till fastighetsrätten starkt kopplade miljörätten.
Det femte handlar om de allmänna reglerna om skadeståndsansvar utanför avtalsförhållanden, bland annat begreppen vårdslöshet, strikt ansvar, förmögenhetsskada, orsakssamband och medvållande samt om de särskilda regler som bestämmer arbetsgivarens ansvar för skador vållade av anställd och om produktansvar.
Det sjätte behandlar bolagsrätt i vid mening, bland annat allmänna frågor om bolagsavtal samt de särskilda regler som bestämmer den juridiska hanteringen av aktiebolag och andra former av bolag och föreningar.
Det sjunde behandlar de viktigaste reglerna om fordringar och skuldebrev, borgen, preskription och de regler som gäller fastighetspant, företagshypotek och andra former av avtal om kreditsäkerhet samt hur realisering av sådana säkerheter sker.
Det åttonde behandlar marknadsrättsliga frågor i vid mening. Här kommer immateriella rättigheter att behandlas, bland annat lagarna om uppphovsrätt, varumärkesrätt och mönsterrätt men också reglering av näringsidkares marknadsföring av varor och tjänster till komsumenter och vissa viktiga delar av konkurrensrätten, alltså de regler som syftar till att upprätthålla en sund konkurrens mellan företag på samma marknad.
Det nionde behandlar grundläggande bestämmelser inom det arbetsrättsliga området. Här studeras bland annat den kollektiva arbetsrätten, medbestämmandelagens regler samt problem som har att göra med det enskilda anställningsavtalet.
Slutligen finns ett tionde avsnitt som behandlar vissa familjerättsliga regler, särskilt de ekonomiska frågor som har att göra med bodelning och arvsskifte.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker vid tre tillfällen:
1. Skriftlig tentamen efter ca 5 veckor.
2. Gruppvis och individuell examination i samband med redovisning av projektarbeten.
3. Slutlig skriftlig tentamen.
Godkända tentamina, godkända projektarbeten samt närvaro vid obligatoriska moment.

- Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
- Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen kan inte ingå i en examen samtidigt med kursen JU0032, Juridisk introduktionskurs med specialisering, eller motsvarande. Kursen inleds med en introduktionsföreläsning. Därefter följer ett antal föreläsningar där läraren ger en övergripande och samlad beskrivning av de aktuella ämnesområdena. Till varje föreläsning förutsätts deltagarna ha läst anvisade delar av kurslitteraturen samt gruppvis arbetat med att lösa ett stort antal instuderingsfrågor. Vid undervisningen får deltagarna möjlighet att diskutera juridiska frågor samt öva sig i praktisk rättstillämpning i form av projektarbeten. Resultaten av gruppernas projektarbeten redovisas för de andra kursdeltagande och blir föremål för diskussion vid seminarier. Kursen ges av Institutionen för handelsrätt, Uppsala universitet.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för agronomprogrammet - ekonomi
Ersätter: JU0014
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Ekonomi - kandidatprogram Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0031 Anmälningskod: SLU-30208 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%