Ny sökning
JU0038

Miljörätt

Välkommen till kursen JU0038 Miljörätt 7,5 hp, VT 2021

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om svensk miljörätt och den tillämpningsmetodik som hör till rättsområdet. Deltagarna ska med hjälp av främst lagtext och kursboken kunna lösa praktiska miljörättsliga problem. En mer fullständig beskrivning av kursens mål och innehåll framgår av kursplanen.

I samband med kursstart sker gruppindelning. Om du inte kan närvara vid kursstarten, måste du anmäla förhinder, senast samma dag till kursansvarig, se nedan. Första träffen i kursen är torsdagen den 18 februari, kl 10.15 – 12 (introduktion). Schema för kursen finns utlagt på kurshemsidan. Undervisningen sker i såväl föreläsningsform som seminarieform. Inför seminarierna har ni delats in i grupper och basgrupper. I det seminariematerial som kommer att ligga ute på kurshemsidan i god tid, finns ytterligare instruktioner vad respektive basgrupp ska göra. Undervisningen är inte obligatorisk men poäng ges för aktivt deltagande på seminarierna och seminariepoängen räknas sedan ihop med tentamensresultatet för slutbetyg, (seminariepoängen utgör maximalt en tredjedel av totala poäng). Förutom att aktivt deltagande på seminarierna är viktigt som träning och kunskapsinhämtning inför den skriftliga tentamen påverkar alltså det aktiva deltagandet själva slutbetyget. Se därför till att ni har möjlighet att delta på seminarierna och förbered er i god tid.

Lagtextkompendiets innehåll:

Miljöbalken (1998:808)
Plan- och bygglagen (2010:900), 1-5, 9, 11 och 13 kapitlet.
Skogsvårdslagen (1979:429)
Utdrag ur EU:s unionsfördrag (konsoliderad version), art 1-19
Utdrag ur EU:s funktionsfördrag (konsoliderad version), art 1-17, 34-36, 39, 191-193
EU:s REACH-förordning, 1907/2006 (konsoliderad version), exkl. bilagor Artskyddsförordningen (2007:845), exkl. bilagor
Förordningen om hushållning med mark- och vattenområden m.m. (1998:896)
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
Förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken (1998:1252)
Miljötillsynsförordning (2011:13)
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Än en gång välkommen till en förhoppningsvis givande kurs!

Vänliga hälsningar,
Charlotta Zetterberg,
Kursledare och examinator
charlotta.zetterberg@jur.uu.se
018-4712656

Kursadministratörer
Utbildningsadministrationen Institutionen för ekonomi
ekon-adm@slu.se

Praktisk information inför kursen:

Här kommer mer information som är bra att veta för dig som student:

 • Du måste registrera dig själv via Ladok Student och där kan du endast logga in efter att du skaffat ett SLU studentkonto. Mer informatino om hur du skapar ett studentkonto finns här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/
 • Självregistreringen är öppen 2021-02-08 till 2021-02-18.
 • Har du antagits till kursen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste kontakta kursledaren som avgör om du får registreras ändå. Endast registrerade studenter får delta i undervisningen och har tillgång till tex Canvas.
 • Du måste vara antagen och registrerad för att få gå på kursen. Student som saknar registrering får EJ vistas i lokalen, bl.a. av försäkringsskäl.
 • Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart, så att vi hinner ordna med särskilda arrangemang t.ex. vid examinationen. Intyg från Nais skall visas upp vid varje tillfälle. https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/
 • Om du avbryter kursen skall du omgående meddela kursledaren via e-post som i sin tur meddelar utbildningsadministrationen, som då lägger in ett avbrott i Ladok. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.
 • Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för Ekonomi.
 • Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att maila ekon-adm@slu.se för att få hjälp med att hämta ut en tentamen istället för att komma till kontoret då även vi arbetar på distans.

För dig som är ny student kan du läsa mer information här: https://student.slu.se/studier/nystudent/uppsala/.

Tveka inte att höra av dig till ekon-adm@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Administrationen

Kursvärderingen är avslutad

JU0038-30184 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för JU0038

Läsåret 2019/2020

Miljörätt (JU0038-30171) 2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Miljörätt (JU0038-30197) 2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Miljörätt (JU0038-30137) 2018-02-15 - 2018-03-20

JU0038 Miljörätt, 7,5 Hp

Environmental Law

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Juridik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Efter genomgången kurs skall de studerande:
- kunna orientera sig i EU:s miljörätt,
- ha kunskap om de viktigaste rättsreglerna inom svensk miljörätt, således de regler om skydd för yttre miljö (vatten, luft, ekologi, landskapsbild m m) som gäller vid markanvändning och naturresursutvinning och vid olika slags hantering av miljöfarliga produkter
– ha kunskap om miljöprocessen och om rättsliga metoder för miljökontroll
- ha en metodisk färdighet vid praktisk tillämpning av miljörättsliga regler.

Innehåll

Kursen innefattar undervisning om främst följande:
- Juridikens grunder och grundläggande relevant EU-rätt: Syftet är att ge sådan kunskap om rättsregler, rättskällor och rättstillämpning så att den följande miljörättsliga undervisningen kan förstås.
- Plan- och marklagstiftning: Främst plan- och bygglagen samt miljöbalkens regler om hushållning med mark- och vattenområden.
- Miljöbalkens allmänna delar: De regler som är allmängiltiga för hela balkens tillämpningsområde; allmänna hänsynsregler, miljökonsekvensbeskrivningar, miljökvalitetsnormer, prövning och tillsyn m.m.
- Naturvård: Miljöbalkens regler om naturvård och artskydd samt skogsvårdslagen.
- Skyddslagstiftning: Miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, jordbruk, kemikalier och avfall.
- Lagstiftning om naturresursutvinning, t.ex. miljöbalkens regler om vattenverksamhet, minerallagstiftning samt lagstiftning om jakt och fiske. Balkens regler behandlas relativt ingående, övrig lagstiftning översiktligt.
- Reparativa krav och sanktioner: Översiktligt om miljöbalkens regler om förorenade områden, skadestånd för miljöskada och sanktioner.

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, seminarier samt självstudier

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända redovisningar på seminarierna, godkänd tentamen samt närvaro vid obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurstillfället ges ej som fristående kurs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Den svenska miljörätten, fjärde upplagan, Iustus 2017
Författare: Michanek, G, och Zetterberg, C.
Kommentar: Ca 600 kr i bokhandeln. Ett supplement till boken finns på: https://iustus.se/content/uploads/2020/02/supplement-feb-2019-den-svenska-miljoratten.pdf
2) Lagtextkompendium
Kommentar: Lagtextkompendium finns att köpa på SLU:s Servicecenter för självkostnadspris. Ytterligare lagtext kan behöva tas fram i samband med seminarierna, men respektive kursdeltagare får då själv söka efter den på nätet, se t.ex. www.lagrummet.se (klicka på Lagar och förordningar och sedan vidare på Svensk författningssamling i fulltext).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - kandidatprogram Ekonomi - hållbar utveckling Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0038 Anmälningskod: SLU-30184 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%