Ny sökning
JU0040

Handelsrättslig översiktskurs

Information från kursledaren


Välkommen till kursen Handelsrättslig översiktskurs HT 2022!

Kursen ges tillsammans med Uppsala Universitet där all undervisning och tentamina sker på Uppsala Universitet.

Uppdaterad information gällande kursen finner ni på Uppsala Universitets kurshemsida. Klicka på följande länk: Kursöversikt för Handelsrättslig översiktskurs 1, HT 2022 (instructure.com)

Registrering till kurs

Självregistreringen är öppen 2022-08-08 – 2022-08-22.

Om du har problem att registrera dig på kursen, vänligen kontakta utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se

Vi kommer skicka en registreringslista till UU en vecka innan kursstart. Kom därför ihåg att registrera er i god tid för att få tillgång till deras studentportal med kursmaterial. Ni måste även vara registrerade på kursen för att kunna skapa ett studentkonto hos Uppsala universitet och få tillgång till deras Ladok för att kunna anmäla er till tentamen.

Du måste vara antagen och registrerad både hos SLU och Uppsala Universitet för att få gå på kursen.

Antagen med villkor

Har du antagits till kursen med villkor kan du inte självregistrera dig och måste kontakta econ-edu@slu.se som avgör om du får registreras trots villkoren.

Avbrott på kurs
Om du avbryter kursen skall du omgående meddela econ-edu@slu.se via e-post som registrerar ett avbrott i Ladok och sedan meddelar vi UU om avbrottet. Du kan själv lägga in ett tidigt avbrott på kursen i Ladok student inom 3 veckor från kursstart men måste alltid informera oss på econ-edu@slu.se.

Övrigt
Om du vill kunna nås av sms från kursledaren t.ex. vid sjukdom eller lokalbyte, vänligen kontrollera att rätt mobilnummer finns i Ladok Student och i Studentportalen (UU).

Vid frågor kring kursen, vänligen kontakta kursadministratör Helena Bouveng, helena.bouveng@fek.uu.se

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Kursplan

JU0040 Handelsrättslig översiktskurs, 15,0 Hp

Basic Course in Commercial Law

Ämnen

Juridik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet.

Mål

Kursen skall ge god kännedom om centrala civilrättsliga och offentligrättsliga bestämmelser som är av betydelse för företag och organisationer som agerar på den svenska marknaden.Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

- ha kännedom om de delar av den svenska rättsordningen som är aktuella i kommersiella förhållanden.

- vara väl förtrogna med det handelsrättsliga perspektivet och de aktuella metodfrågorna.

- förstå innebörden av aktuella rättsregler samt tillämpa dessa på specifika problem.

- analysera konsekvenserna av de aktuella rättsreglerna.

- kunna uppfatta, identifiera och formulera frågor som är relevanta för att lösa företagsrelaterade rättsliga problem.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och handledningar. Viss undervisning kan vara webbaserad. En viktig del av kunskapsinhämtning sker genom läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Vidare ingår problembaserade grupparbeten.Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera rättsliga ämnesområden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och som är viktiga att känna till för alla som arbetar juridiska frågeställningar i samband med företagande.Kursen inleds med en introduktion där olika principfrågor blir behandlade, ämnesområdet handelsrätt blir presenterat och definierat. Där beskrivs också olika metodfrågor och rättsreglernas roll och konsekvenser i ett perspektiv som utgår från behovet av ett ämnesintegrerat synsätt på företagande.Kursen är i övrigt indelad i 11 avsnitt.

- Det första behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas tillkomst, funktion och systematik samt om viktiga centrala juridiska begrepp.

- Det andra behandlar olika grundläggande rättsregler om avtal och andra former av rättshandlingar. Där studeras bland annat frågor om avtalets betydelse som medel för företagare att nå önskade mål.

- Det tredje behandlar allmän köprätt och de särskilda köprättsliga regler som gäller i förhållandet mellan näringsidkare och konsument.

- Det fjärde behandlar olika regler inom fastighetsrättens område, bland annat om köpeavtalets form, olika ansvarsfrågor men också om olika typer av nyttjanderätter miljörätt.

- Det femte handlar om de allmänna reglerna om skadeståndsansvar utanför avtalsförhållanden.

- Det sjätte behandlar bolag och föreningar, bland annat de regler som bestämmer förutsättningarna för aktiebolag och andra former av bolag och föreningar.

- Det sjunde behandlar de regler som gäller fordringar och kreditsäkerheter.

- Det åttonde behandlar marknadsrättsliga frågor i vid mening, bland annat de rättsregler som gäller immateriella rättigheter och marknadsföring men också reglerna om konkurrens, korruption och affärsetik.

- Det nionde behandlar grundläggande arbetsrättsliga bestämmelser, bland annat om kollektivavtal, anställningsavtal och arbetsmiljö.

- Det tionde behandlar familjerättsliga regler som gäller ekonomiska frågor.

- Kursen avslutas med ett elfte avsnitt som behandlar grundläggande regler om redovisning och revision.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina, godkänt projektarbete och redovisning samt närvaro vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: JU0031

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0040 Anmälningskod: SLU-10219 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%