Ny sökning
JU0041

Beskattningsrätt

Information från kursledaren

Välkommen till kursen Beskattningsrätt HT 2022!

Kursen ges tillsammans med Uppsala Universitet. All undervisning och tentamina sker på Uppsala Universitet.

Uppdaterad information gällande kursen finner ni på Uppsala Universitets kurshemsida. Klicka på följande länk:

Kursöversikt för Beskattningsrätt, HT 2022 (instructure.com)

Registrering

Registrering sker på SLU via Ladok Student. Självregistreringen är öppen 2022-10-11 till 2022-10-25.

Vi skickar en registreringslista till UU i samband med kursstart. Kom därför ihåg att registrera er i god tid för att få tillgång till deras studentportal och kursmaterial. Ni måste vara registrerade på kursen för att kunna skapa ett studentkonto hos Uppsala universitet och få tillgång till deras Ladok för anmälan till exempelvis tentamen.

Du måste vara antagen och registrerad både hos SLU och Uppsala Universitet för att få gå på kursen. Student som saknar registrering får EJ vistas i lokalen, bl.a. av försäkringsskäl.

Har du antagits till kursen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste kontakta kursledaren som avgör om du får registreras ändå. Endast registrerade studenter får delta i undervisningen.

Om du vill kunna nås av sms från kursledaren t.ex. vid sjukdom eller lokalbyte, vänligen kontrollera att rätt mobilnummer finns i Ladok Student.

Om du avbryter kursen skall du omgående meddela kursledaren via e-post som i sin tur meddelar utbildningsadministrationen, som då lägger in ett avbrott i Ladok. Du kan själv lägga in ett tidigt avbrott på kursen i Ladok Student inom 3 veckor från kursstart.

Om du har problem att registrera dig på kursen, vänligen kontakta utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se. Vid frågor kring kursen, vänligen kontakta kursadministratör Helena Bouveng, helena.bouveng@fek.uu.se.

Kursplan

JU0041 Beskattningsrätt, 15,0 Hp

Taxation Law

Ämnen

Juridik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller grundläggande juridiska studier om 15 hp vid svenskt universitet eller högskola, samt 7,5 hp redovisning (eller motsvarande). Två avslutade år på skogsmästarprogrammet är behörighetsgivande.

Mål

Kursen skall utveckla studenternas förmåga att självständigt kunna lösa skatterättsliga problem för såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare och löntagare.Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

- ha förvärvat grundläggande kunskaper i svensk skattelagstiftning och rättspraxis och förstå betydelsen av innehållet i detta.

- kunna analysera de skatterättsliga problem som uppkommer i en given situation baserat på givna förutsättningar och inom given tidsram.

- kunna presentera lösningar som leder fram till en riktig skattekostnad för ett företag.

Innehåll

Huvudvikten av kursen är lagd på studium av betydelsefulla stadganden i den svenska skattelagstiftningen. Företagsbeskattning intar en central plats i kursen. I viss utsträckning uppmärksammas rättspraxis. Den indirekta beskattningen, sociala avgifter, internationell beskattning, taxeringsförfarandet och skattebetalningsreglerna samt skattestraffrättsliga bestämmelser behandlas översiktligt.Ett inledande avsnitt behandlar skatterättens olika begrepp och definitioner. Därefter genomgås inkomstslagen - tjänst, kapital och näringsverksamhet - varvid grundläggande karaktäristika för vart och ett av inkomstslagen studeras. Vidare tas särskilda beskattningsfrågor upp för genomgång och analys såsom fåmansföretagsbeskattningsreglerna, koncernbeskattningsreglerna, mervärdesskatten och den internationella skatterätten.Lärarledd undervisning bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och närvarokravet specificeras i studiehandledningen. Utöver detta är det obligatoriskt att medverka i så kallat basgruppsarbete. Med basgruppsarbete avses gruppvisa förberedelser inför varje seminarium. Basgruppen hålls samman hela kursen. Innan basgruppsförberedelserna ska samtliga medlemmar ha förberett samtliga uppgifter inför seminariet. Varje enskild basgrupp och basgruppsmedlem ska vara förberedd att föredra samtliga seminarieuppgifter under varje seminarium. Om en grupp eller enskild student befinns vara oförberedda medges inte godkänd närvaro.Deltagande under seminarieverksamheten är ett viktigt led i att tillgodogöra sig innehållet på kursen samt en korrekt metod för att applicera rättsregler på konkreta problem.Till stor del är undervisningen upplagd med självstudier utifrån problembaserat övningsmaterial och med tillgång till "konsulterande" lärare.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamina, godkänd individuell inlämningsuppgift samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: JU0030

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Juridik
Kurskod: JU0041 Anmälningskod: SLU-20130 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%