Ny sökning
KBL142

Hållbart fiske och hållbara akvatiska ekosystem

Du som vill jobba med hållbarhetsfrågor, fisk, fiske och akvatiska ekosystem kan läsa ett ettårigt utbildningspaket i hållbarhet, fiskekologi och fiskerivetenskap på avancerad nivå (master) vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).
Paketet passar dig som är intresserad av ekologi, marinbiologi och limnologi (sötvattensekologi) och förbereder dig för en karriär inom naturvård, fiskevård eller fiskförvaltning.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-05-30 och 2021-06-20

Andra kursvärderingar för KBL142

KBL142 Hållbart fiske och hållbara akvatiska ekosystem, 60,0 Hp

Sustainable Fisheries and Aquatic Ecosystems

Kursplan fastställd

2019-03-07

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp varav 60 hp inom ett naturvetenskapligt eller tekniskt huvudområde/ämne. Minst 20 hp biologi varav 7,5 hp ekologi måste ingå. Kunskaper motsvarande engelska 6.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för akvatiska resurser
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Avancerad nivå Kurskod: KBL142 Anmälningskod: SLU-71001 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för akvatiska resurser