Ny sökning
KE0049

Allmän kemi och kemiska energikällor

Denna kurs riktar sig till framtida civilingenjörer inom energisystemområdet. Kursen presenterar på ett tydligt och konsekvent sätt de viktigaste principerna i grundläggande kemi. Teoretisk undervisning kompletteras med praktiska laborationer som visar hur teoretiska principerna kan omsättas i praktiska energisparande åtgärder.
Kemikunskaper är mycket centrala för civilingenjörer inom energisystem området eftersom de är nödvändiga för att bygga vidare kunskap inom energiutvinning, värmeisolering och klimatanpassning av byggnader, energilagring, omsättning, förvaltning och förbrukning, samt inte minst för att kunna hantera energisystemens miljöpåverkan. Förutom ämneskunskap inom kemi ger kursen dig verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt, till ditt fortsätta, livslånga lärande även efter kursens slut.
Kursen behandlar energiprinciper bakom kemiska förlopp och består av två delar. Del 1, kemisk energilära behandlar grundprinciper för energiomsättning i naturen (kemisk termodynamik och kinetik), medan del 2, kemiska energikällor även kallad kemisk jämviktslära, behandlar olika typer av kemiska processer och visar huruvida de kan ge upphov till hållbara energikällor och hur de kan användas för att göra energisystem mer miljövänliga.
Kursens genomförande inkluderar föreläsningar, kollokvier, laborationer samt grupparbeten där du får möjligheten att få kontakt med aktuella kemiska frågeställningar inom energiområdet.

Andra kursvärderingar för KE0049

Läsåret 2020/2021

Allmän kemi och kemiska energikällor (KE0049-30259) 2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Allmän kemi och kemiska energikällor (KE0049-30054) 2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Allmän kemi och kemiska energikällor (KE0049-30116) 2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Allmän kemi och kemiska energikällor (KE0049-30140) 2018-01-15 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Allmän kemi och kemiska energikällor (KE0049-30003) 2017-01-16 - 2017-06-04

Läsåret 2015/2016

Allmän kemi och kemiska energikällor (KE0049-30188) 2016-01-18 - 2016-06-05

Läsåret 2014/2015

Allmän kemi och kemiska energikällor (KE0049-30131) 2015-01-19 - 2015-06-07

Läsåret 2013/2014

Allmän kemi och kemiska energikällor (KE0049-30280) 2014-01-20 - 2014-06-08

Läsåret 2012/2013

Allmän kemi och kemiska energikällor (KE0049-20029) 2012-11-12 - 2013-03-31

Läsåret 2011/2012

Allmän kemi och kemiska energikällor (KE0049-10122) 2011-10-26 - 2012-03-14

Läsåret 2010/2011

Allmän kemi och kemiska energikällor (KE0049-10158) 2010-10-25 - 2011-03-25

Läsåret 2009/2010

Allmän kemi och kemiska energikällor (KE0049-20108) 2009-11-05 - 2010-03-24

Läsåret 2008/2009

Allmän kemi och kemiska energikällor (KE0049-20041) 2008-10-27 - 2009-03-13

KE0049 Allmän kemi och kemiska energikällor, 10,0 Hp

General Chemistry and Chemical Sources of Energy

Kursplan fastställd

2008-06-02

Ämnen

Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Kemisk energilära 5,00 1002
Kemisk jämviktslära 5,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Ma D, Fy B, Ke A

Mål

Kursens syfte är att ge insikt i de energimässiga bakgrunderna för kemiska processer i industri och naturliga system, och ge kunskap om systematisk behandling av kemiska jämvikter i dessa system.

Studenten ska efter genomgången kurs:

- känna till namn, formler och egenskaper hos de viktigaste naturligt förekommande oorganiska föreningarna (syror, baser och salter) samt deras reaktioner
- kunna identifiera de vanligaste kemiska reaktionerna som ligger till grund för processer inom områdena energiproduktion och miljöpåverkan och kvantitativt beskriva förändringarna i energifunktioner för system där de äger rum
- kunna kvantitativt uppskatta koncentrationsförändringarna i de vanligaste kemiska processer utifrån informationen om motsvarande energifunktioner
- kunna utföra kemiska experiment i enlighet med angiven metodik och redogöra skriftligt för resultaten
- kunna genomföra kvantitativa koncentrationsbestämningar med elektriska och optiska instrument och presentera resultaten i statistiskt bearbetad form.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
Del 1. Kemisk energilära 5 hp (3,33 p): Stökiometri, grundämnen och periodiska systemets uppbyggnad, kemisk bindning, kärnreaktioner, kemisk termodynamik och kemisk kinetik
Del 2. Kemisk jämviktslära (kemiska energikällor) 5 hp (3,33 p): Beskrivning och användning av kemiska jämvikter såsom protolys, löslighet, komplexbildning, redox-reaktioner, kopplade jämvikter, jonbytarprocesser, samt principer inom kemisk analys såsom titrering och spektrofotometri. Delkursen inkluderar också grunder för statistisk bearbetning och presentation av resultat av kvantitativa mätningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftliga tentamina, skriftlig redovisning av laborativa moment och av eventuella övnings- och/eller inlämningsuppgifter.
Godkända tentamina, godkända laborationsrapporter och godkända övnings- och/eller inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Grundutbildningsnämnden, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap
Ersätter: KE4009
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Kemi
Kurskod: KE0049 Anmälningskod: SLU-30172 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 35%