Ny sökning
KE0062

Grundläggande kemi I

Kursen, som är uppdelad i två likstora delkurser, ger kunskaper i grundläggande kemiska och biokemiska lagar och begrepp. Namn, formler, egenskaper och reaktioner för de i naturen viktigaste oorganiska och organiska och föreningarna behandlas, liksom viktiga analytiska metoder som används inom de olika kemiska disciplinerna. Introduktion till de centrala delarna av metabolismen som är gemensam för allt liv på jorden samt om olika grupper av biomolekyler och om hur dessa byggs upp och bryts ned i den levande cellen ingår också.
Kursens laborativa del illustrerar de teoretiska momenten men syftar även till att bekanta studenterna med centrala kemiska och biokemiska metoder. Studentens förmåga till såväl skriftlig som muntlig redovisning kommer övas också.

Andra kursvärderingar för KE0062

Läsåret 2021/2022

Grundläggande kemi I (KE0062-20093) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Grundläggande kemi I (KE0062-20159) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Grundläggande kemi I (KE0062-20035) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Grundläggande kemi I (KE0062-20085) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Grundläggande kemi I (KE0062-20001) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Grundläggande kemi I (KE0062-20001) 2016-11-01 - 2017-01-15

KE0062 Grundläggande kemi I, 15,0 Hp

Fundamentals in Chemistry I

Kursplan fastställd

2015-11-19

Ämnen

Biologi Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Del A 7,50 1002
Del B 7,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 14: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D alternativt områdesbehörighet A11: Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4.
Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.

Mål

Grundläggande kemi är formellt uppdelad i två kursdelar (I, 15 hp och II, 7,5 hp) som tillsammans utgör en enhet där delarna har ett progressivt och ämnesövergripande innehåll. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i kemi med särskilt fokus mot det behov efterföljande kurser i mark-, miljö- och livsmedelsvetenskap samt biologi har.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- använda grundläggande kemisk terminologi
- beskriva de principer som styr energiomvandling och kemiska reaktioner
- redogöra för olika typer av elektromagnetisk strålning och ge exempel på hur den interagerar med materia
- redogöra för miljörelaterade processer ur ett kemiskt perspektiv
- förklara atomers uppbyggnad och olika typer av kemisk bindning och kemiska interaktioner
- redogöra för grundläggande molekylers sammansättning, struktur och egenskaper
- beskriva väsentliga kemiska reaktionsvägar och -mekanismer
- redogöra för kemiska reaktioners hastigheter och hur dessa kan påskyndas
- använda grundläggande kemiska laborationstekniker och analysmetoder
- analysera och redovisa erhållna experimentella resultat

Innehåll

Kurserna Grundläggande kemi I och II är indelade i s.k. temablock, i vilket en del av kursinnehållet ställs i fokus. Varje temablock avslutas med en sammanfattande diskussion kring ett exempel från aktuell forskning eller ett aktuellt samhälls- eller miljöproblem. Båda kurserna belyser centrala frågor inom miljökemi och hållbar utveckling, med seminarier kring aktuella frågor.
I kursen Grundläggande kemi I introduceras inledningsvis sambanden mellan energi och kemiska reaktioner, atomlära och grundämnenas periodiska system, den kemiska terminologin, samt labbsäkerhet och laborativt arbete.
Med fokus på atmosfären studeras grundläggande kemiska begrepp och interaktioner mellan ljus och materia. Här ingår de olika typerna av kemiska interaktioner i bindningar, växthuseffekten, luftföroreningar, elektromagnetisk strålning, fotokemi och principerna för spektroskopi. Kemisk energi, energiproduktion och dess miljöpåverkan belyses.
Därefter studeras molekylers uppbyggnad och struktur, de olika klasserna av biomolekyler och sekundära metaboliter, samt proteiners struktur och veckning. Laborativa delar med inriktning mot kemisk separation och analys är kopplade till dessa avsnitt.
Studier av kemisk jämvikt omfattar grundläggande principer, beräkningar och laborationer kring jämvikter hos syra-bas-reaktioner, löslighet, komplexbildning och kopplade jämvikter. Detta block omfattar även proteiners veckningsjämvikt, aggregering och molekylers bindning till proteiner (t.ex. läkemedel eller miljögifter).
Kinetik, katalys och enzymer behandlas tillsammans och omfattar grundläggande kinetik inklusive beräkningar, katalys i avgasrening och grön kemi, samt enzymkinetik enligt Michaelis-Menten, inklusive olika inhibitorers effekt på enzymers aktivitet. Gruppövningar eller forskningspresentationer genomförs kring någon allmänt använd enzyminhibitor i t.ex. ogräsmedel.
Avslutningsvis studeras kemiska reaktioner, bl.a. de kemiska funktionella gruppernas reaktioner och mekanismen för några av dessa, exempel på enzymatiskt katalyserade reaktionsmekanismer, samt biokemisk reglering.
Kursens lärarledda delar inkluderar såväl traditionella salsföreläsningar, laborationer och övningar i mindre grupper som föreläsningar i seminarieform och handledda självstudier. Utöver lärarledd tid förutsätts studenten bedriva en väsentlig andel självstudier, där studenterna utöver ordinarie kursmaterial kommer att få exempel på interaktiva sådana. Vissa moment är obligatoriska, huvudsakligen seminarier, laborationer och redovisningar, men även vissa föreläsningar och övningar. I kursen övas vetenskaplig redovisning (skriftlig och muntlig) genom t.ex. pm-skrivning, redovisning av laborationsresultat samt aktiv diskussion i seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, obligatoriska redovisningar av laborativa moment och av inlämningsuppgifter, obligatoriska laborativa moment och inlämningsuppgifter.
För att bli godkänd på kursen krävs: Godkänd tentamen, godkända laborationsredovisningar och godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Enstaka kursmoment kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Molekylärbiologi
Ersätter: KE0051, KE0053, KE0054, BI1032
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Agronomprogrammet - mark/växt Agronomprogrammet - livsmedel Livsmedelsprogrammet Växtodlingsprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Kemi
Kurskod: KE0062 Anmälningskod: SLU-20038 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%