Ny sökning
KE0063

Grundläggande kemi II

Kursen ger ytterligare kunskaper i grundläggande kemiska och biokemiska lagar och begrepp, framförallt inom det biokemiska området. Egenskaper och reaktioner för de i naturen viktigaste oorganiska och organiska och föreningarna behandlas, liksom viktiga analytiska metoder som används inom de olika kemiska disciplinerna. Introduktion till de centrala delarna av metabolismen som är gemensam för allt liv på jorden samt om olika grupper av biomolekyler och om hur dessa byggs upp och bryts ned i den levande cellen ingår också.

Kursens laborativa del illustrerar de teoretiska momenten men syftar även till att bekanta studenterna med centrala kemiska och biokemiska metoder. Studentens förmåga till såväl skriftlig som muntlig redovisning övas också.

Information från kursledaren

Hej studenter och välkomna till SLU och till vår kurs
KE0063 - Grundläggande kemi II.

Info om schemat

Schema finns utlagt i en färdig version som en pdf-fil.
Det första schemat lades ut 2022-11-17

  • Revision 2, 2023-01-04: Nytt datum och tid för sluttentamen på kursen.
  • Revision 1, 2022-12-12: Salsangivelser har lagts till i schemat.

Vi hoppas att alla otrevliga virusar ska hålla sig borta så att så gott som all undervisning på kursen blir IRL på campus. Allmänkemidelen av kursen kommer att genomföras som "flipped classroom" vilket innebär att föreläsningarna i allmänkemi kommer att ges som videoinspelningar. Allmänkemins videoföreläsningar är markerade som "VF1", "VF2", osv.

I schemat är OBLIGATORISKA moment skrivet med FET STIL. Var vänlig notera att samtliga obligatoriska moment måste genomföras och vanligtvis även redovisas på ett godkänt sätt för att kunna bli godkänd på kursen. Obligatoriska moment förekommer både under november-december och i januari!

Kom också ihåg att covidsituationen kan förändras vilket kan få till följd att det blir förändringar mellan distans- och campusundervisning.

Kursupplägg

För att bli godkänd på hela kursen KE0063 måste alla obligatoriska moment, laborationer redovisningar etc., vara godkända. På kursen KE0062 som helhet kan betygen U, 3, 4 eller 5 erhållas. På delkursen laborationer ges bara betygen U eller G.

En sammanställning över vad som krävs för att bli godkänd på kursen finns i "Regler_för_obligatoriska_moment...".

Ordinarie tenta på kursen ges torsdagen den 16e februari. Cirka en månad efter ordinarie tenta kommer en möjlighet till omtenta att ges. Ytterligare en omtentor på kursen kommer även att erbjudas i mitten-slutet av augusti 2023. Vi kommer förhoppningsvis att kunna ordna frågestunder några dagar före omtentorna i augusti för att ge er möjlighet att reda ut de sista detaljerna före omtentan.

Om du missar ett obligatoriskt moment (alla laborationer är obligatoriska och lite annat också) så kan det kanske gå att ta igen en missad labb tillsammans med någon annan labbgrupp någon dag senare. Kolla med din labblärare i ditt individuella fall. Vi kommer troligen att genomföra 1-2 "omlabbdagar" i maj där möjlighet ges att ta igen en eller två missade labbar.

Studenter med funktionshinder

Om du har speciella behov t.ex. vad gäller tentamen (tyst sal, extra skrivtid etc) så måste du så snart som möjligt (allra senast tre veckor före tentamen) kontakta kursansvarig för att gå igenom hur tentamen kan genomföras. Mer info om att studera med funktionsnedsättningar finns på SLU:s studentwebb. Tips bl.a. om olika hjälpmedel finns där.

Laborationer, labbgrupper och labbrockar

Vi hoppas att de flesta laborationerna i år ska gå att genomföra på labb antingen på MEKÖL i MVM-huset eller på BÖL på Biocentrum på Ultuna. Ni kommer att vara indelade i labbgrupper om 15 cirka studenter. Meningen är att ni ska arbeta i samma labbgrupper genom hela kursen. Om någon absolut vill byta labbgrupp så hör av er så snart som möjligt så försöker jag ordna det - men ni ska helst ha gjort upp med en annan studente som ni ska byta labbgrupp med!

Labbrock Alla studenter får gärna köpa sin EGEN LABBROCK! Labbrocken ska helst vara av kraftigt bomullstyg. Många labbrockar har tyg av en polyester-bomulls-blandning och det är acceptabelt så länge tyget inte är för tunt. Många näthandlare säljer bra labbrockar för 300-500 kr. Det finns även fysiska butiker som säljer bra labbrockar! Både på MEKÖL BÖL finns möjlighet att under kemikursens gång förvara labbrock och annat i ett klädskåp. Om du tar med ett eget hänglås så kan du t.o.m. låsa in sakerna. På MEKÖL kommer det även att vara möjligt att låna en labbrock för just den dagens labbarbete. Beroende på virussituationen så är det möjligt att detta alternativ bör undvikas

Notera att om det/de klädskåp du använt och satt hänglås på fortfarande är låst efter kursens slut så klipper vi upp hänglåset och tar ut kvarvarande saker och skänker dom till Rädda Barnen, Röda Korset, MSF eller till energiåtervinningen.

/Mats

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

KE0063-30061 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0063

Läsåret 2021/2022

Grundläggande kemi II (KE0063-30173)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Grundläggande kemi II (KE0063-30258)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Grundläggande kemi II (KE0063-30055)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Grundläggande kemi II (KE0063-30113)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Grundläggande kemi II (KE0063-30005)

2018-01-15 - 2018-02-14

Läsåret 2016/2017

Grundläggande kemi II (KE0063-30001)

2017-01-16 - 2017-02-15

Kursplan

KE0063 Grundläggande kemi II, 7,5 Hp

Fundamentals in Chemistry II

Ämnen

Biologi Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Del C 6,0 0302
Del D 1,5 0303

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper och färdigheter i kemi

Mål

Grundläggande kemi är formellt uppdelad i två kursdelar (I, 15 hp och II, 7,5 hp) som tillsammans utgör en enhet där delarna har ett progressivt och ämnesövergripande innehåll. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i kemi med särskilt fokus mot det behov efterföljande kurser i mark-, miljö- och livsmedelsvetenskap samt biologi har.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- konkretisera energiomvandling och kemiska reaktioner i levande celler

- diskutera miljörelaterade processer ur ett kemiskt perspektiv

- beskriva molekylers struktur, sammansättning, uppbyggnad och egenskaper, speciellt de molekyler som är av vikt för marken, miljön, livsmedlen och levande organismer

- beskriva viktiga reaktionsmekanismer

-redogöra för transport över biologiska membran och mekanismer för signalöverföring

-beskriva huvuddragen i det genetiska informationsflödet

-utföra kemiska laborationer och använda sig av kemiska analysmetoder

- analysera, tolka samt redovisa erhållna experimentella resultat

Innehåll

Kurserna Grundläggande kemi I och II är indelade i s.k. temablock, i vilket en del av kursinnehållet ställs i fokus. Varje temablock avslutas med en sammanfattande diskussion kring ett exempel från aktuell forskning eller ett aktuellt samhälls- eller miljöproblem. Båda kurserna belyser centrala frågor inom miljökemi och hållbar utveckling, med seminarier kring aktuella frågor.

I kursen Grundläggande kemi II studeras kemiska reaktioner med utgångspunkt från elektroners energi. Här ingår bland annat principerna för korrosion och hur laddningsbara och icke-laddningsbara batterier fungerar, cellens energibärande molekyler, samt de grundläggande principerna för energiförsörjning i en levande cell.

I ett annat temablock studeras cellens uppbyggnad och ämnesomsättning (metabolism), fotosyntes, biologiska membraners sammansättning, samt processer kopplade till membraner, t.ex. signalering och transport. I en fördjupning diskuteras de kemiska processer som sker t.ex. när löv vissnar och hur de olika färgerna uppstår.

Grunderna för vidare studier i biologi och genetik ges sedan i ett avsnitt där den biologiska informationsöverföringen från genetisk information till biokemisk funktion, bioinformatik och evolution behandlas ur ett kemiskt perspektiv.

I ett avslutande temablock diskuteras sedan människans påverkan på livsmiljön ur ett kemiskt perspektiv, bland annat kemi i modern energiförsörjning, batterier och katalysatorer, samt kemi i förnyelsebara energikällor.

Kursens lärarledda delar inkluderar såväl traditionella salsföreläsningar, laborationer och övningar i mindre grupper som föreläsningar i seminarieform och handledda självstudier. Utöver lärarledd tid förutsätts studenten bedriva en väsentlig andel självstudier, där studenterna utöver ordinarie kursmaterial kommer att få exempel på interaktiva sådana. Vissa moment är obligatoriska, huvudsakligen seminarier, laborationer och redovisningar, men även vissa föreläsningar och övningar. I kursen övas vetenskaplig redovisning (skriftlig och muntlig) genom t.ex. pm-skrivning, redovisning av laborationsresultat samt aktiv diskussion i seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, obligatoriska redovisningar av laborativa moment och av inlämningsuppgifter, obligatoriska laborativa moment och inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen krävs: Godkänd tentamen, godkända laborationsredovisningar och godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan uppnås t.ex. genom att ha följt kursen Grundläggande kemi I, 15hp.

Enstaka kursmoment kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ
Biologiområde: Molekylärbiologi
Ersätter: KE0051, KE0053, KE0054, BI1032, BI0856:1

Betygskriterier

Betygskriterierna för LÅ 2022-23 finns som ett pdf-dokument.

Litteraturlista

1: Allmän och organisk kemi: Chemistry. 3e eller 4e upplagan (båda fungerar)
Författare: A. Blackman, S.E. Bottle, S. Schmid, M. Mocerino, U. Wille
ISBN: 9780730311058 (3e), 978-0-7303-6328-6 (4e)
Kommentar: Boken ska ha drygt 1200 (1600 för 4e) sidor och kosta cirka 750 SEK (pris 2021 hos LundeQ / Akademibokhandeln i Uppsala).

2: Biokemi: Biochemistry, 9e Upplagan
Författare: J.M. Berg, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto, Jr., L. Stryer
ISBN: 9781319114657
Kommentar: Boken bör kosta cirka 900 SEK (pris 2021 hos LundeQ / Akademibokhandeln i Uppsala). Jag har även kollat ad libris och bokus. Se upp!!! Vissa nätbokhandlare tar dubbelt så mycket betalt! 9e Upplagan är officiell kurslitteratur men även 6e, 7e och 8e upplagorna fungerar.

3: Material från molsci-institutionen
Författare: Producerat av lärare vid vår institution
Kommentar: Material kommer att delas ut under kursens gång, ibland i fysisk och ibland i digital form.

Som ett **inofficiellt alternativ till boken av Blackman et al under punkt 1 **kan en äldre bok av Mahaffy m.fl. användas: Chemistry. Human Activity, Chemical Reactivity (FYSISK BOK)
Författare: P. Mahaffy, R. Tasker, B. Bucat, J.C. Kotz, G.C. Weaver, P.M. Treichel, J.E. McMurry
ISBN: 9780176684082. Mahaffy-boken är fortfarande en bra bok. Den finns som begagnad hos många äldre SLU-studenter.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Livsmedelsprogrammet Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Kemi
Kurskod: KE0063 Anmälningskod: SLU-30061 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%