Ny sökning
KE0063

Grundläggande kemi II

Kursen ger ytterligare kunskaper i grundläggande kemiska och biokemiska lagar och begrepp, framförallt inom det biokemiska området. Egenskaper och reaktioner för de i naturen viktigaste oorganiska och organiska och föreningarna behandlas, liksom viktiga analytiska metoder som används inom de olika kemiska disciplinerna. Introduktion till de centrala delarna av metabolismen som är gemensam för allt liv på jorden samt om olika grupper av biomolekyler och om hur dessa byggs upp och bryts ned i den levande cellen ingår också.
Kursens laborativa del illustrerar de teoretiska momenten men syftar även till att bekanta studenterna med centrala kemiska och biokemiska metoder. Studentens förmåga till såväl skriftlig som muntlig redovisning övas också.

Hej KE0063-studenter

Schema för KE0063 VT-2021 finns som PDF- och Excel-fil

OBS att virussituationen kan förändras och det är möjligt att schemat kan behöva korrigeras på gund av detta. Laborationer och tentamen kan komma att genomföras på distans med hjälp av Canvas eller Zoom t.ex.

Kursvärderingen är avslutad

KE0063-30258 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0063

Läsåret 2019/2020

Grundläggande kemi II (KE0063-30055) 2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Grundläggande kemi II (KE0063-30113) 2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Grundläggande kemi II (KE0063-30005) 2018-01-15 - 2018-02-14

Läsåret 2016/2017

Grundläggande kemi II (KE0063-30001) 2017-01-16 - 2017-02-15

KE0063 Grundläggande kemi II, 7,5 Hp

Fundamentals in Chemistry II

Kursplan fastställd

2018-01-01

Ämnen

Biologi Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Del C 6,00 1002
Del D 1,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper och färdigheter i kemi

Mål

Grundläggande kemi är formellt uppdelad i två kursdelar (I, 15 hp och II, 7,5 hp) som tillsammans utgör en enhet där delarna har ett progressivt och ämnesövergripande innehåll. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i kemi med särskilt fokus mot det behov efterföljande kurser i mark-, miljö- och livsmedelsvetenskap samt biologi har.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- konkretisera energiomvandling och kemiska reaktioner i levande celler
- diskutera miljörelaterade processer ur ett kemiskt perspektiv
- beskriva molekylers struktur, sammansättning, uppbyggnad och egenskaper, speciellt de molekyler som är av vikt för marken, miljön, livsmedlen och levande organismer
- beskriva viktiga reaktionsmekanismer
-redogöra för transport över biologiska membran och mekanismer för signalöverföring
-beskriva huvuddragen i det genetiska informationsflödet
-utföra kemiska laborationer och använda sig av kemiska analysmetoder
- analysera, tolka samt redovisa erhållna experimentella resultat

Innehåll

Kurserna Grundläggande kemi I och II är indelade i s.k. temablock, i vilket en del av kursinnehållet ställs i fokus. Varje temablock avslutas med en sammanfattande diskussion kring ett exempel från aktuell forskning eller ett aktuellt samhälls- eller miljöproblem. Båda kurserna belyser centrala frågor inom miljökemi och hållbar utveckling, med seminarier kring aktuella frågor.
I kursen Grundläggande kemi II studeras kemiska reaktioner med utgångspunkt från elektroners energi. Här ingår bland annat principerna för korrosion och hur laddningsbara och icke-laddningsbara batterier fungerar, cellens energibärande molekyler, samt de grundläggande principerna för energiförsörjning i en levande cell.
I ett annat temablock studeras cellens uppbyggnad och ämnesomsättning (metabolism), fotosyntes, biologiska membraners sammansättning, samt processer kopplade till membraner, t.ex. signalering och transport. I en fördjupning diskuteras de kemiska processer som sker t.ex. när löv vissnar och hur de olika färgerna uppstår.
Grunderna för vidare studier i biologi och genetik ges sedan i ett avsnitt där den biologiska informationsöverföringen från genetisk information till biokemisk funktion, bioinformatik och evolution behandlas ur ett kemiskt perspektiv.
I ett avslutande temablock diskuteras sedan människans påverkan på livsmiljön ur ett kemiskt perspektiv, bland annat kemi i modern energiförsörjning, batterier och katalysatorer, samt kemi i förnyelsebara energikällor.
Kursens lärarledda delar inkluderar såväl traditionella salsföreläsningar, laborationer och övningar i mindre grupper som föreläsningar i seminarieform och handledda självstudier. Utöver lärarledd tid förutsätts studenten bedriva en väsentlig andel självstudier, där studenterna utöver ordinarie kursmaterial kommer att få exempel på interaktiva sådana. Vissa moment är obligatoriska, huvudsakligen seminarier, laborationer och redovisningar, men även vissa föreläsningar och övningar. I kursen övas vetenskaplig redovisning (skriftlig och muntlig) genom t.ex. pm-skrivning, redovisning av laborationsresultat samt aktiv diskussion i seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, obligatoriska redovisningar av laborativa moment och av inlämningsuppgifter, obligatoriska laborativa moment och inlämningsuppgifter.
För att bli godkänd på kursen krävs: Godkänd tentamen, godkända laborationsredovisningar och godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan uppnås t.ex. genom att ha följt kursen Grundläggande kemi I, 15hp.
Enstaka kursmoment kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Molekylärbiologi
Ersätter: KE0051, KE0053, KE0054, BI1032, BI0856:1

Betygskriterierna finns som ett pdf-dokument

1) Allmän och organisk kemi: Alternativ 2 - Chemistry. Human Activity, Chemical Reactivity (FYSISK BOK)
Författare: P. Mahaffy, R. Tasker, B. Bucat, J.C. Kotz, G.C. Weaver, P.M. Treichel, J.E. McMurry
ISBN: 9780176684082
Kommentar: OBS!!! Det kan vara svårt att hitta Mahaffy-boken då förlaget har slutat trycka nya ex.</br> Mahaffy-boken är fortfarande ett bra val!</br> Boken bör kosta cirka 900 SEK. Vissa nätbokhandlare tar dubbelt så mycket betalt!
2) Biokemi: Biochemistry
Författare: J.M. Berg, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto, Jr., L. Stryer
ISBN: 9781319114657
Kommentar: Boken bör kosta knappt 1000 SEK. Jag har kollat ad libris och bokus. Se upp!!! Vissa nätbokhandlare tar dubbelt så mycket betalt! 9e Upplagan är officiell kurslitt. Även 6e, 7e och 8e upplagorna fungerar.
3) Material från kemi-biotek-institutionen
Författare: Producerat av lärare vid institutionen
Kommentar: Material kommer att delas ut under kursens gång, ibland i fysisk och ibland i digital form.
4) Allmän och organisk kemi: Alternativ 1 - Chemistry. 3e eller 4e upplagan (båda fungerar)
Författare: A. Blackman, S.E. Bottle, S. Schmid, M. Mocerino, U. Wille
ISBN: 9780730311058 (3e), 978-0-7303-6328-6 (4e)
Kommentar: Boken ska ha drygt 1200 (1600 för 4e) sidor och kosta cirka/drygt 700:- LundeQ har lovat att ta hem några fysiska ex av den boken. Jag har också sett att den finns hos flera nätbokhandlare (Ad Libris, Bokus)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - mark/växt Livsmedelsprogrammet Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Kemi
Kurskod: KE0063 Anmälningskod: SLU-30258 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%