Ny sökning
KE0064

Biokemi, fortsättningskurs

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära sig mer om hur biologiska processer regleras på den molekylära nivån under både normal utveckling och sjukdomstillstånd. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussionsseminarier för att skapa bästa möjliga förutsättningar att du ska kunna greppa biokemiska principer och reflektera över deras relevans för vår vardagliga existens. Grundläggande kunskaper i kemi är krav.Biomolekylers och biokemiska reaktionsvägars precision, syfte och logik som skapats under evolutionens gång ligger till grund för alla aspekter av biologiska system såväl som mänskliga aktiviteter. Vetenskapliga framsteg inom biokemi har haft och fortsätter att ha enorm inverkan inom allt ifrån medicin, miljövetenskap, bioteknologi till livsmedelstillverkning. Oberoende av vilken framtida karriärbana du kommer att följa så kommer din kunskap inom biokemi alltid att vara ett nyttigt och t.o.m. även kritiskt viktigt verktyg för att kunna lösa problem.Snarare än att förse dig med fullständig katalog av biokemisk kunskap (vilket skulle ta flera års studier) så är kursens mål istället att fånga ditt intresse för ämnet biokemi och på så sätt ge dig en mekanistisk förståelse av biologiska fenomen. Dessutom kommer kursen att ge dig bättre förståelse inom nära besläktade fält såsom cellbiologi, immunologi och genetik.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

KE0064-30256 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0064

Läsåret 2019/2020

Biokemi, fortsättningskurs (KE0064-30056)

2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Biokemi, fortsättningskurs (KE0064-30114)

2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Biokemi, fortsättningskurs (KE0064-30006)

2018-02-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Biokemi, fortsättningskurs (KE0064-30002)

2017-02-16 - 2017-03-21

Kursplan och övrig information

Kursplan

KE0064 Biokemi, fortsättningskurs, 7,5 Hp

Biochemistry, continuation

Ämnen

Biologi Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper och färdigheter i grundläggande kemi om 15hp

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom den molekylära grundvetenskapen biokemi.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

1. redogöra översiktligt för olika tekniker för analys och strukturstudier av proteiner

2. beskriva och exemplifiera principer för enzymkatalys, kinetik och reglering

3. identifiera strukturella och funktionella delar i proteinstukturer och relatera till proteinets funktion (t.ex. katalytisk mekanism hos enzymer, receptormekanism)

4. redgöra översiktligt för metoder för att generera och använda biologisk information (genteknik och bioinformatik)

5. beskriva hur lipider, kolhydrater och proteiner bryts ned och byggs upp

6. redovisa och diskutera metabolism i samband med övervikt, näringsintag, träning, svält, diabetes

7. relatera symptom på underskott/överskott/genetiska defekter till metaboliska störningar på biokemisk nivå

8. redovisa problemlösning i seminarieform

9. utföra grundläggande biokemiska experiment enligt instruktion, att analysera erhållna resultat samt att skriftligt redovisa dessa

Innehåll

I kursen används föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarium och övningar.

Kursintroduktion, labbintroduktioner, seminarium, vissa övningar samt laborationer och redovisningar av dessa är obligatoriska moment.

Skriftlig och muntlig framställning övas genom bl.a. redovisning av laborationsresultat och seminarie-presentation.

Kursen består av både biokemisk teori och av biokemiska laborationer.

Följande ämnen behandlas under föreläsningar, lektioner, seminarier och laborationer:

- tekniker för rening, analys och strukturstudier av proteiner

- genteknik, bioinformatik, "omics" (genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics), rekombinant genexpression

- enzymer: katalytiska mekanismer, reglering av aktivitet, allosteri, effektivitet, specificitet, enzym-assays

- kolhydratmetabolism: pentos-fosfatvägen, glukoneogenes, glykogen, reciprok reglering

- metabolism av fetter, lipider, aminosyror, proteiner, nukleotider, kvävemetabolism

- integrering av metabolism: näringsintag, homeostas, hormonell kontroll, kroppsvikt, BMI, övervikt, träning, svält, alkohol

- membrankanaler, pumpar, signaltransduktion, sensoriska system, receptorer

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, obligatoriska redovisningar av laborativa moment och av inlämningsuppgifter, obligatoriska laborativa moment och inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen krävs: Godkänd tentamen, godkända laborationsredovisningar och godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
• Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken
.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan uppnås t.ex. genom att ha följt kurserna i grundläggande kemi I och II om totalt 22,5 hp med minst 15 hp godkänt resultat.

Enstaka kursmoment kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Molekylärbiologi
Ersätter: BI0859

Betygskriterier

After completion of the course students should be able to:

  1. Examine and explain the relationships between structure of a macromolecule, especially of a protein, its biochemical activity and its functional role in a particular biochemical pathway.
  2. Examine and explain the role of a particular biochemical pathway in normal development and disease, at the cellular and organismal levels.
  3. Discuss basic metabolism and integrate major metabolic processes into health and disease states.

Learning goal

Grading criteria

3 (G)

4 (VG)

5 (MVG)

1

Describe how protein activity can be regulated by altering its structure.

Describe and illustrate how protein activity and the whole biochemical pathway can be regulated by altering protein structure.

Correlate protein structure, protein activity and biochemical pathway in the context of normal development and disease, at the cellular and organismal levels.

2

Describe the role of basic biochemical pathways in normal development and disease.

Connect cellular and organismal roles of biochemical pathways in the context of normal development and disease.

3

Describe major metabolic processes and how they are regulated.

Compare major metabolic processes in health versusdisease.

Reflect on health and disease states from metabolome viewpoint.

NB! All compulsory parts of the course should be fulfilled for all grades; i.e. participation in all computer practicals, group exercises, invited seminars and student seminar presentations.

Litteraturlista

  1. Biochemistry Författare: J.M. Berg, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto, Jr., L. Stryer ISBN: 978-1-319-11467-1 [Biochemistry] (https://www.macmillanlearning.com/college/us/product/Biochemistry/p/1319114679) Kommentar: Sidhänvisningar ges till senaste upplagan 9th edition. Tidigare upplagor 8th och 7th ed fungerar också.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Kemi
Kurskod: KE0064 Anmälningskod: SLU-30256 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%