Ny sökning
KE0069

Energisystemens miljöpåverkan

Kursen ger dig som läser civilingenjör - energisystem, kunskap om vilken miljöpåverkan energisystemet har och hur du som civilingenjör kan bidra för att skapa hållbara energisystem. Teori varvas med projekt där du bedömer energilösningar i ett miljöperspektiv.

Framtidens energilösningar är ett hett område som diskuteras dagligen i media. Framtidens energisystem ska ha låga utsläpp, särskilt av växthusgaser, samtidigt som de inte ska använda stora ytor och därmed hota biologisk mångfald. Dessutom ska de vara både stabila och flexibla så vi kan få energi precis när vi behöver. De gamla energilösningarna med fossila bränslen ger stora miljöproblem och omvandlingen till ett nytt mer hållbart energisystem ger utmaningar som är viktiga att känna till. Under kursen går vi igenom gamla och nya miljöproblem i ett energiperspektiv och kopplar dem till både svenska miljömål och globala mål. Vi tror att när ni vet orsaker och detaljer har ni möjlighet att föreslå bra lösningar som färdiga civilingenjörer.

Föreläsningar varvas med debatt, statistikövning och en längre rapport där du på egenhand tar fram en hållbar energilösning för ett helt land och räknar på och diskuterar vilka miljöförbättringar det blir.

Information från kursledaren

Välkomna till kursen!

Vi ses i den 31 augusti kl. 8:15 i Loftets stora bankettsal på SLU.

Mvh Stina Drakare, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

KE0069-10092 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0069

Läsåret 2021/2022

Energisystemens miljöpåverkan (KE0069-10174)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Energisystemens miljöpåverkan (KE0069-10255)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Energisystemens miljöpåverkan (KE0069-10200)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan

KE0069 Energisystemens miljöpåverkan, 5,0 Hp

Environmental Impacts of Energy Systems

Ämnen

Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 2,0 0202
Rapport 3,0 0203

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 10 hp kemi, 5 hp biologi, 10 hp teknik och 5 hp statistik

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper i miljöpåverkan av olika typer av energisystem. Denna kunskapsbas utgör grunden till efterföljande kurser som rör bedömning av miljöeffekter och hållbara energisystem. Påverkan omfattar miljöeffekter vid energianläggningars tillverkning, drift och skrotning samt miljöeffekter av olika bränslens utvinning, användning och restprodukter.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

- redogöra för olika energisystems miljöpåverkan, samt beskriva den meteorologiska, kemiska och/eller biologiska orsaken till dessa miljöeffekter,

- redogöra för hur man mäter och bedömer miljöeffekter i naturen med både kemiska och biologiska parametrar,

- värdera den miljöpåverkan olika energisystem kan utöva såväl lokalt som globalt,

- på vetenskaplig grund värdera olika energisystem ur ett miljöperspektiv samt föreslå åtgärder för att förbättra nuvarande energisystem så att miljöpåverkan minskar genom att individuellt skriva och presentera en handlingsplan

Innehåll

Indelat på energislag går kursen igenom miljöeffekter kopplade till fossila bränslen, biobränslen, kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solkraft och vågkraft och kopplar dessa till de mekanismer som är orsaken till miljöpåverkan. De typer av miljöpåverkan som behandlas är minskad biologisk mångfald, klimatförändring, övergödning, försurning, partikelutsläpp, buller samt utsläpp av giftiga ämnen som persistenta organiska föreningar, tungmetaller och radioaktiva ämnen samt hur dessa påverkar olika arter och andra delar av ekosystemen. För utvalda miljöeffekter undersöks trender i miljöpåverkan kopplad till förändrad energianvändning genom att använda kemiska och biologiska data från SLU:s miljöövervakningsdatabaser, i form av räkneövningar. Debatter och rollspel används som verktyg för att få erfarenheter av den typ av värderingar som ofta tas upp i miljörelaterade frågor i samhället. Denna del av kursen examineras genom tentamen.

I ett individuellt projektarbete analyserar studenten energisystemlösningar ur ett miljöperspektiv samt värderar åtgärder för att förbättra dessa för att minska miljöpåverkan och bättre koppla till miljö- och klimatmål. Arbetet presenteras skriftligt och muntligt samt diskuteras vid ett rundabordssamtal.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkända obligatoriska moment (G/U)

- Godkänd skriftlig tentamen (5 / 4 / 3 / U)

- Godkänt projektarbete inkluderande: skriftlig (5 / 4 / 3 / U) och muntlig presentation (G/U), aktivt deltagande i gruppdiskussion (G/U).
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Behörighetskravet i statistik kan uppfyllas genom kursen Sannolikhet och statistik, kurskod 1MS005

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Vatten och Miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: KE0067

Betygskriterier

Betygskriterierna finns som pdf i Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Kemi
Kurskod: KE0069 Anmälningskod: SLU-10092 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Vatten och Miljö Studietakt: 33%