Ny sökning
KE0070

Växters kemi och biokemi

Kursen ger grundläggande kunskaper och laborativ träning i växters kemi och biokemi.

Upprop och introduktion till kursen är den 18 januari klockan 9.15 över Zoom.

Zoom länk: https://slu-se.zoom.us/j/69236462322

Lösenord: 959021

Kursvärderingen är avslutad

KE0070-30148 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0070

Läsåret 2019/2020

Växters kemi och biokemi (KE0070-30094) 2020-01-20 - 2020-03-24

KE0070 Växters kemi och biokemi, 15,0 Hp

Plant chemistry and biochemistry

Kursplan fastställd

2018-12-07

Ämnen

Biologi Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växters kemi 7,50 1002
Växters biokemi 7,50 1003
Lab-rapport kemi 0,00 1004
lab-rapport biokemi 0,00 1005

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 5 hp kemi eller Kemi 2

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för centrala kemiska begrepp och samband samt lösa kemiska problemställningar.
- redogöra för sambanden mellan storheterna massa, substansmängd och molmassa, respektive storheterna koncentration, substansmängd och volym, samt förhållandet mellan dessa samband.
- göra beräkningar av pH och dess relation till koncentrationen av vätejoner, samt motsvarande förhållande hos pOH.
- visa på en övergripande förståelse av biokemiska processer i växtcellen som svarar för energiförsörjning och -förbrukning.
- redogöra översiktligt för olika grupper av molekyler med avseende på deras struktur, syntes, metabolism samt funktioner i växtcellen
- utföra grundläggande laborationer med centrala kemiska och biokemiska tekniker.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och laborativ träning i kemi och biokemi.
Kursen innehåller följande avsnitt:
- atommodeller, elektronfördelningsstrukturer och kemisk bindning.
- redoxreaktioner, balansering av formler och stökiometri.
- syror och baser, syra-basreaktionen, buffert, titrering samt begreppen pH och pOH.
- organiska molekylers struktur, nomenklatur och funktionella grupper
- teori om dominerande biomolekyler inkluderande aminosyror, proteiner, lipider, kolhydrater och nukleinsyror
- växtcellens energiförsörjning
- lipidmetabolism
- fotosyntes, kolassimilering och -allokering.
- cellandning
- den primära kväve- och svavelmetabolismen
- introduktion till sekundära metaboliter
- introduktion till metoder för studier av biomolekyler
Schemalagda laborationer och genomgångar är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftlig tentamina och skriftlig samt muntlig redovisning av laborationer. För godkänd kurs fordras godkänd tentamen, godkända rapporter samt deltagande vid obligatoriska kursmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Grundläggande kemin som ingår i obligatoriska kurser i trädgårdsingenjör: odling-kandidatprogram ger en grund för att kunna läsa Växters kemi och biokemi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1146, BI1262
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Plant Physiology and Development
Författare: Lincoln Taiz
ISBN: 9781605357454
Kommentar: Den här boken är rekommenderad läsning (även äldre versioner av samma bok går fint). Ni kommer även att få utdelat annat material under kursens gång.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Hortonomprogrammet Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Kemi
Kurskod: KE0070 Anmälningskod: SLU-30148 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%