Ny sökning
KE0071

Grundläggande kemi

Hej student!

Vi ser fram emot att träffas vid kursintroduktionen torsdagen den 30 september!

Nu har instruktioner som omfattar period 1b kommit från SLUs rektor. Vi får undervisa på campus med social distans och som jag tidigare skrev kommer vi att använda en digital hybridteknik. Ni delar själva in er i två lika stora grupper (A och B) på kursens Canvas-sida och denna gruppindelning använder vi under föreläsningar och räkneövningar. Vid föreläsningar är gruppen varannan dag i Art-1 med lärare och varannan dag i Art-2 med lärare/whiteboard och PP-presentation på storbildsskärmar och med möjlighet att kommunicera in till Art-1 (och dessutom titta över med ev frågor på rasterna).

Eftersom vi använder zoom mellan salarna kommer det att gå att följa föreläsningar också utanför campus, men jag vill understryka att kursen är en campuskurs (ingen distanskurs) och att möjligheter att interagera och delta i studentaktiverade moment off-campus därför är begränsade.

Under räkneövningarna kommer lärare att finnas både i Art-1 och Art-2 för att effektivt svara på era frågor. Vi kommer även att en lärare som ger övningsstöd på zoom åtminstone under de två första veckorna på kursen, men längre om om det behövs ur smittskyddssynpunkt.

Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig!

Vänliga hälsningar

Marie Bengtsson och Björn Bohman
marie.bengtsson@slu.se
040-41 53 08

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för KE0071

Läsåret 2020/2021

Grundläggande kemi (KE0071-10150) 2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Grundläggande kemi (KE0071-10290) 2019-10-02 - 2019-10-31

KE0071 Grundläggande kemi, 7,5 Hp

Basic Chemistry

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Kemi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
- Naturkunskap 2
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Mål

Kursen ger ett helhetsperspektiv där kemi integreras som en del av trädgårdsvetenskap. Den studerande utvecklar ett kemiskt tänkande som grund för fortsatta studier på programmet samt för arbete för en hållbar utveckling i yrkesrollen. Studenten tar aktivt och kritiskt del av samhällsdebatten inom den gröna sektorn.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för centrala kemiska begrepp och samband, speciellt de som är av betydelse för växtnäring, miljö och hållbar utveckling
- vara orienterad om kemiska arbetssätt och metoder, förstå kvalitativa och kvantitativa lösningar av problem samt är orienterad om miljöledningssystem (ISO)
- identifiera de viktigaste organiska ämnesgrupperna
- ge exempel på samband mellan kemisk struktur och effekter på organismer och miljö
- vara informerad om Sveriges och FN:s miljömål och kan se sin roll att inom trädgårdsnäringens verksamhetsområde arbeta mot dessa på ett hållbart sätt
- skriva enklare laborationsrapport.

Innehåll

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studentaktivitet och diskussion: lärarledda lektioner och övningar, flippat klassrum, laborationer och quizar.

Föreläsningar, seminarier: Grundläggande teori och begreppsbildning inom ämnet kemi behandlas, såsom atomstruktur, periodiska systemet och kemisk bindning. Fundamentala kemiska lagar och samband, reaktionsformler, kemiska beräkningar, enkla redoxprocesser, ämnesklassen syror och baser, pH och pOH, betydelsen av buffertsystem diskuteras. De viktigaste organiska ämnesgruppernas egenskaper och nomenklatur studeras. Exempel på miljöföroreningar (t.ex. halogenerade organiska ämnen, polyaromatiska kolväten (PAH), bromerade flamskyddsmedel, tungmetaller) och samband mellan kemisk struktur och biologiska effekter diskuteras. Aktuella forskningsresultat som belyser den kemiska bakgrunden till olika miljöproblem som hindrar en hållbar utveckling diskuteras. Swedish environmental goals, UN Sustainability Goals (Agenda 2030) and other environmental and sustainainability matters are discussed from a chemical, social and ethical perspectives.

Räkneövningar: Problemlösning med fokus på lösningsstrategier tränas i mindre lärarledda grupper.

Laborationer: Adekvat laboratoriesäkerhet gås igenom. Grundläggande analystekniker som titrering och gravimetri tränas. Studenterna analyserar egna jordprover med ISO 10390 metoden och relaterar till försurningen i olika delar av Sverige. Ett vetenskapligt arbetssätt och tänkande tillämpas och rapportskrivning avpassad för den framtida yrkesrollen tränas.

Schemalagda laborationer, övningar och gästföreläsningar har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen, godkända laborationsredogörelser samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen tillämpar pedagogik som tar hänsyn till varierande förkunskaper i naturvetenskap.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier KE0071

Betyg Skriftlig tentamen Laborationskurs Kunskapskontroller - Flipped Learning Individuella skrivquizzar
5 Studenten uppfyller samtliga krav för betyget 4 och examinationsresultatet vid den skriftliga tentamen är 90% eller mer.
4 Studenten kan förklara centrala, grundläggande kemiska begrepp och samband och lösa kemiska problem kvalitativt och kvantitativt. Kunskaperna i organisk kemi omfattar även strukturella samband. Studenten kan redogöra för processer som ligger till grund för analytiska metoder.
3 Studenten förstår centrala, grundläggande kemiska begrepp och samband och kan lösa enklare kemiska problem kvalitativt och kvantitativt. Kunskaperna i organisk kemi omfattar de viktigaste ämnesgrupperna. Studenten är orienterad om kemiska analysmetoder. Studenten genomför laborationsmoment som illusterar ett par relevanta arbetssätt och metoder. Grundläggande rapport-skrivning med fokus på kommunicerbarhet relevant för arbetslivet. Obligatoriskt moment som krävs för godkänd kurs.
U <60% på tentamensuppgifterna inklusive bonuspoäng. Laborationsmoment ej genomfört, laborationsrapport ej godkänd.
Bonus Laborationsrapport som godkänts inom tidsramen för kurs-perioden ger bonuspoäng att tillgodoräkna vid den skriftliga examinationen. Exakt antal meddelas vid kursstart. Samtliga kunskapskontroller med > 75% korrekta svar ger bonuspoäng att tillgodoräkna vid den skriftliga examinationen. Exakt antal meddelas vid kursstart. > 50% respe > 75% rätt på quiz 1+2 ger bonuspoäng att tillgodoräkna vid den skriftliga examinationen. Exakt antal meddelas vid kursstart.
Observera att betygen 4 och 5 också kan erhållas vid omtentamen

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Kemi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: KE0071 Anmälningskod: SLU-10155 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%