Ny sökning
KE0071

Grundläggande kemi

Andra kursvärderingar för KE0071

Läsåret 2021/2022

Grundläggande kemi (KE0071-10155) 2021-09-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Grundläggande kemi (KE0071-10150) 2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Grundläggande kemi (KE0071-10290) 2019-10-02 - 2019-10-31

KE0071 Grundläggande kemi, 7,5 Hp

Basic Chemistry

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Kemi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
- Naturkunskap 2
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Mål

Kursen ger ett helhetsperspektiv där kemi integreras som en del av trädgårdsvetenskap. Den studerande utvecklar ett kemiskt tänkande som grund för fortsatta studier på programmet samt för arbete för en hållbar utveckling i yrkesrollen. Studenten tar aktivt och kritiskt del av samhällsdebatten inom den gröna sektorn.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för centrala kemiska begrepp och samband, speciellt de som är av betydelse för växtnäring, miljö och hållbar utveckling
- vara orienterad om kemiska arbetssätt och metoder, förstå kvalitativa och kvantitativa lösningar av problem samt är orienterad om miljöledningssystem (ISO)
- identifiera de viktigaste organiska ämnesgrupperna
- ge exempel på samband mellan kemisk struktur och effekter på organismer och miljö
- vara informerad om Sveriges och FN:s miljömål och kan se sin roll att inom trädgårdsnäringens verksamhetsområde arbeta mot dessa på ett hållbart sätt
- skriva enklare laborationsrapport.

Innehåll

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studentaktivitet och diskussion: lärarledda lektioner och övningar, flippat klassrum, laborationer och quizar.

Föreläsningar, seminarier: Grundläggande teori och begreppsbildning inom ämnet kemi behandlas, såsom atomstruktur, periodiska systemet och kemisk bindning. Fundamentala kemiska lagar och samband, reaktionsformler, kemiska beräkningar, enkla redoxprocesser, ämnesklassen syror och baser, pH och pOH, betydelsen av buffertsystem diskuteras. De viktigaste organiska ämnesgruppernas egenskaper och nomenklatur studeras. Exempel på miljöföroreningar (t.ex. halogenerade organiska ämnen, polyaromatiska kolväten (PAH), bromerade flamskyddsmedel, tungmetaller) och samband mellan kemisk struktur och biologiska effekter diskuteras. Aktuella forskningsresultat som belyser den kemiska bakgrunden till olika miljöproblem som hindrar en hållbar utveckling diskuteras. Swedish environmental goals, UN Sustainability Goals (Agenda 2030) and other environmental and sustainainability matters are discussed from a chemical, social and ethical perspectives.

Räkneövningar: Problemlösning med fokus på lösningsstrategier tränas i mindre lärarledda grupper.

Laborationer: Adekvat laboratoriesäkerhet gås igenom. Grundläggande analystekniker som titrering och gravimetri tränas. Studenterna analyserar egna jordprover med ISO 10390 metoden och relaterar till försurningen i olika delar av Sverige. Ett vetenskapligt arbetssätt och tänkande tillämpas och rapportskrivning avpassad för den framtida yrkesrollen tränas.

Schemalagda laborationer, övningar och gästföreläsningar har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen, godkända laborationsredogörelser samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen tillämpar pedagogik som tar hänsyn till varierande förkunskaper i naturvetenskap.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Nivå: Grundnivå
Ämne: Kemi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: KE0071 Anmälningskod: SLU-10314 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%