Ny sökning
KE0072

Växters kemi och biokemi

Den här kursen är för dig som vill lära dig mer om hur växter verkligen fungerar. Genom en blandning av praktiska och teoretiska moment så kommer du att få en inblick i hur växter överlever i en föränderlig miljö.Hur kan växter bilda energi, och således växa, av solljus? Hur bildas stärkelse och olja? Hur kommer det sig att blommor har olika färg och doft? Detta är frågor som du kommer att få svar på i den här kursen.

Vi kommer att gå igenom hur olika ämnen bildas i växten och vilken funktion de har i växten och hur vi människor kan använda oss av dem. Detta kommer du att göra genom en blandning av laborationer, föreläsningar och seminarier, där växten hela tiden är i fokus. Ett exempel är att du kommer att undersöka hur enzymet nitratreduktas är involverat i kväveupptaget i spenat.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

KE0072-30147 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan

KE0072 Växters kemi och biokemi, 15,0 Hp

Plant chemistry and biochemistry

Ämnen

Biologi Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 5 hp kemi eller Kemi 2

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för olika grupper av molekyler med avseende på deras struktur, syntes, metabolism samt funktioner i växtcellen

- redogöra för användning av växtbaserade molekyler i vår vardag

- förstå den kemiska bakgrunden till växters färg, smak och doft

- förstå kromatografiska och spektrometriska analysmetoder av växtmolekyler

- förstå biokemiska processer i växtcellen som svarar för energiförsörjning och förbrukning.

- utföra laborationer som demonstrerar centrala begrepp och analystekniker.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i kemi och biokemi med växten i fokus. Genom en blandning av praktiska och teoretiska moment så kommer du att få en inblick i hur växter överlever i en föränderlig miljö. Kursen består av föreläsningar, seminarier och laborationer.Kursen innehåller följande avsnitt:

- biomolekylers struktur och nomenklatur

- växtcellens energiförsörjning

- cellandning

- växtcellens syntes av lipider, stärkelse och kolhydrater

- den primära kvävemetabolismen

- sekundära metaboliter

- växters färg, lukt och smak

- växters kemiska kommunikation

- introduktion till metoder för separation och identifiering av organiska molekyler

- introduktion till metoder för studier av biomolekylerSchemalagda laborationer, genomgångar och seminarier är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftlig tentamen samt redovisningar av laborationer. För godkänd kurs fordras godkänd tentamen, godkända laborationsredovisningar samt deltagande vid obligatoriska kursmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1146, BI1262, KE0070

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Plant Physiology and Development Författare: Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger, Ian M. Møller ISBN: 9781605357454 Kommentar: Den här boken är rekommenderad läsning (även äldre versioner av samma bok går fint). Ni kommer även att få utdelat annat material under kursens gång.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Kemi
Kurskod: KE0072 Anmälningskod: SLU-30147 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 100%