Ny sökning
KE0075

Skogsekosystemets och biomassans kemi II

Kursplan

KE0075 Skogsekosystemets och biomassans kemi II, 7,5 Hp

Forest ecosystem and biomass chemistry II

Ämnen

Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

7,5 hp kemi

Mål

Kursen ska ge fördjupade kunskaper inom de inriktningar av kemin som är en förutsättning för en djupare förståelse av skogsekosystemets biogeokemi, inklusive mikrobiell metabolism, samt trädets och vedråvarans kemi. Kursen ger en grund för påbyggnadskurser inom främst markkemi, biogeokemi (skogsekologi), växtfysiologi och växtbioteknik.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- formulera och matematiskt lösa relativt komplicerade kemiska jämviktsproblem

- utföra enklare laborationer med bäring på kemiska processer i mark, luft och vatten

- beskriva biomolekylers syntes, struktur och funktion med inriktning mot vedkemi

- beskriva generella analysmetoder för karaktärisering av trädets kemi och biomolekyler

- beskriva de viktigaste enzymerna och deras funktion i DNA, RNA och proteinmetabolism, samt beskriva grundläggande analysverktyg för dessa

- förklara hur genetisk information överförs i en cell

- redogöra för hur mikroorganismer utnyttjar elektrondonatorer och elektronacceptorer i sin metabolism och hur det kopplar till nedbrytning av biomassa och elementomsättning.

- muntligt och skriftligt presentera resultat från övningsuppgifter och laborationer.

Innehåll

Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och övningar. Kursens behandlar en fördjupad kunskap om kemisk bindning och jämviktslära. Obligatoriska laborationer och övningar tar upp löslighets-, komplexbildnings-, syra/bas- och redoxjämvikter. En andra del omfattar organisk kemi med fokus på tillämpningar inom vedkemi, samt biokemisk teori med inriktning mot överföring av genetisk information i en cell. Även denna del har obligatoriska praktiska laborationer. Ett avslutande mindre avsnitt tar upp markvetenskapliga processer som mikrobiell metabolism med stark och direkt koppling till de kemiska grunderna.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina och godkända skriftliga och muntliga redovisningar av laborations- och övningsuppgifter. Fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på. Kursen ger nödvändiga förkunskaper för fördjupningskurser (G2F eller A1N) inom växtfysiologi, bioteknik och markvetenskap på skogsvetarprogrammet.

Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi

Medansvariga:

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: Skogsekosystemets kemiska grunder , SG0210

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Kemi
Kurskod: KE0075 Anmälningskod: SLU-40056 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%