Ny sökning
LB0092

Jordbrukets och landsbygdens historia

Kursen är för dig som vill förstå hur och varför landsbygden i Sverige har förändrats i samband med urbaniseringen. Med den kunskapen blir det lättare att förstå vad som pågår idag och hur landsbygden skulle kunna utvecklas i framtiden.

Vi tar avstamp i det tidiga 1800-talet och arbetar oss framåt genom 1900-talet med fokus på både landskap, människor och politik.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-12-16

Andra kursvärderingar för LB0092

Läsåret 2020/2021

Jordbrukets och landsbygdens historia (LB0092-20128) 2020-11-02 - 2020-12-02

Läsåret 2019/2020

Jordbrukets och landsbygdens historia (LB0092-20067) 2019-11-01 - 2019-12-03

Läsåret 2018/2019

Jordbrukets och landsbygdens historia (LB0092-20104) 2018-11-06 - 2018-12-06

Läsåret 2017/2018

Jordbrukets och landsbygdens historia (LB0092-20022) 2017-10-31 - 2017-11-30

LB0092 Jordbrukets och landsbygdens historia, 7,5 Hp

Agricultural and rural history

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Lantbruksvetenskap Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna en bred förståelse för jordbrukets och landsbygdens historia fram till idag, vilket bland annat är centralt för att förstå dagens förhållanden, problem och möjligheter på landsbygden.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- ge en översikt över den svenska landsbygdens och jordbrukets historiska utveckling fram till idag
- förklara jordbrukets och landsbygdens roller i samband med industrialisering och urbanisering, med tyngdpunkt på Sverige

Innehåll

I kursen behandlas jordbrukets och landsbygdens utveckling fram till idag med tyngdpunkt på Sverige och genomförs med särskilt fokus på tiden fr.o.m. 1800-talets senare del och fram till idag.

Vid föreläsningar, övningar och seminarier behandlas naturgivna förutsättningar för lantbruk och landsbygdens förhållanden, sociala och ekonomiska aspekter, försörjning och produktion. Drivkrafter bakom förändringar inom lantbruket och på landsbygden utgör också en viktig del av kursen. Bland övningarna ingår studier av landskap och bebyggelse och ett projektarbete i grupp där studenterna övas i att arbeta i arkiv, med syfte att öka förståelsen för enskilda människoöden och lokala samhällsstrukturer. Löpande examination under kursens gång, muntligt och skriftlig i olika former. Vid obligatoriska seminarier diskuteras vetenskapliga artiklar om svenska och internationella förhållanden samt skönlitterära skildringar med anknytning till jordbrukets och landsbygdens historia.

Kursen ansluter till en efterföljande kurs, samma termin, där ämnet agrarhistoria också ingår som en fortsättning och sammankoppling med teman i den följande kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga prov, godkända arbetsuppgifter och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LK0226, LB0084, LB0088
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900. Studier i de areella näringarnas geografi och historia.
Författare: Antonson, H. & Jansson, U. (red.)
ISBN: 9789186573102
Kommentar: Boken är slut på förlaget så de aktuella kapitlen kommer att finnas tillgängliga digitalt. Vi kommer att läsa ett urval av kapitel.
2) Jordbruket i välfärdssamhället:1945-2000, band 5 i Det svenska jordbrukets historia.
Författare: Flygare, Irene & Mats Isacson
ISBN: 91-27-35222-6
Kommentar: Utvalda sidor (meddelas på Canvas). Det finns referensexemplar på biblioteket vid Ultuna. Verket finns tillgängligt via ksla.se
3) Den agrara revolutionen, 1700-1870, band 3 av Det svenska jordbrukets historia
Författare: Gadd, Carl-Johan
ISBN: 91-27-35222-6
Kommentar: Utvalda sidor (meddelas på Canvas).
4) Jordbruket i industrisamhället: 1870-1945, band 4 i Det svenska jordbrukets historia.
Författare: Morell, Mats
ISBN: 91-27-35223-4
Kommentar: Utvalda sidor (meddelas på Canvas).
5) Översyn av jordbrukspolitiken betänkande / av 1972 års jordbruksutredning.
Kommentar: Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1977:17 Vi läser valda delar. Meddelas på Canvas.
6) Den framtida jordbrukspolitiken : betänkande. 1960 års jordbruksutredning
Kommentar: Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1966:30. Vi läser valda delar. Meddelas på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Landsbygdsutveckling
Kurskod: LB0092 Anmälningskod: SLU-20129 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%