Ny sökning
LB0093

Fårproduktion och landskapsvård

Kursen ger kunskaper om fårproduktionens villkor från djurets fysiologi, produktionsteknik och modeller samt marknaden för de olika produkterna. Det är viktigt att man lär sig utnyttja gårdens resurser och hur man effektivt hanterar produktion och marknad. Fårproduktionen har idag en stor potential att med ökad professionalisering genom hela kedjan skapa mervärden och marknadsnischer.

2020-12-07

OBS - beklagar schemamissen - föreläsningar idag kl 13-16 och i morgon tisdag 9-12 - Föreläsningarna spelas in och ni kan titta på dem i efterhand!

2020-12-06

Fårens hälsa – Föreläsare Karin Lindkvist-Frisk

Zoom-länkar i Canvas!

Program Måndag 1300-1600

 • Fruktsamher
 • Lamning inkl. ämnesomsättningssjukdomar runt lamning
 • Lammöverlevnad

Program Tisdag 0900 – 1200

 • Parasiter hos får
 • Klövvård och klövsjukdomar
 • Några hälsonyckeltal

2020-11-03
Zoom länk onsdag - tar det denna vägen också
Meeting URL: https://slu-se.zoom.us/j/61229171131 Passcode: 915857

2020-11-03
Schemaändring december -
Detta gäller 7 december 13-16 9 december 9-12 Beklagar förändningen

2020-11-03
Gårdagens material finns utlagt på Canvas
Och vidare instruktioner om vad ni skall göra! Nu hoppas vi på att vi slipper strul vid uppkopplingen på onsdag. Ny Zoom-länk finns på Canvas. Vi ses då!

2020-11-01
Zoom-länk Måndag 1300 - anslut gärna lite tidigare
zoom länk och ringa in kod Phone one-tap: Sweden: +46850163827,,68046379721# or +46850500828,,68046379721# Kopiera denna och klistra in i webläsare https://slu-se.zoom.us/j/68046379721 Meeting ID: 680 4637 9721 Ange denna Passcode: 047303 MVH Anders Herlin

2020-10-01
Schema finns upplagt


2020-09-03
Välkomna till kursen - nytt upplägg
Upplägget kommer i år förändras så att lektionerna som ges första och tredje träffen kommer ges via Zoom. Det blir max 3 h schemalagt dessa dagar med 2-3 lektioner per tillfälle. Det blir då förlagt över flera dagar än vid tidigare tillfällen då det var heldagsträffar. Andra träffen brukar vara studiebesök. Det är ännu inte bestämt om besöken kommer ske på plats eller om de genomförs "virtuellt". Senast i slutet på september kommer besked om detta. (Hela schemat kommer publiceras då också men så fort tillfällen är bestämda kommer dessa läggas ut.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för LB0093

Läsåret 2019/2020

Fårproduktion och landskapsvård (LB0093-20092), Alnarp 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Fårproduktion och landskapsvård (LB0093-20092), Alnarp 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Fårproduktion och landskapsvård (LB0093-20092), Alnarp 2017-10-31 - 2018-01-14

LB0093 Fårproduktion och landskapsvård, 7,5 Hp

Sheep production and landscape management

Kursplan fastställd

2016-11-16

Ämnen

Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Fårens biologi och produktion 3,00 1002
Fördjupningsuppgift 2,00 1003
Projektarbete 2,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier samt Biologi 1 alternativt Naturkunskap 2.

Mål

Kursen ger kunskap för att kunna bedriva rådgivning inom fårproduktion.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- planera, bedriva, analysera och bedöma olika modeller av fårproduktion enligt bestämda biologiska, tekniska och företagsekonomiska förutsättningar
- beskriva och förklara grunderna för fårproduktion, samt
- beskriva, förklara och planera användning av får i landskapsvård.

Innehåll

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer som är anpassade till distansundervisning och tre heldagsträffar på Alnarp. Det är föreläsningar, seminarium, inlämningsuppgifter och projektarbete samt samverkan med branschen genom företagskontakter och studiebesök. Kursen ges på halvfart och genomförs efter en fast plan där moment för moment gås igenom, behandlas och rapporteras in till kursledningen. Ett större projekt ingår. Kommunikation sker huvudsakligen via Internet.

I kursen behandlas:
- Fårens näringsfysiologi och foderstatsberäkning (näringsbehov, foder, foderstater),
- fårens inhysning (stallbyggnader, stallinredning, utfodringssystem och stängsel),
- djurhälsa hos får (sjukdomar, diagnostik och förebyggande åtgärder),
- fårens skötsel (foderstyrning, betesplanering, avelsplanering och produktionsstyrning),
- fårproduktionens ekonomi (besättningsekonomi, förädling, marknad, marknadsföring, EU-bidrag) samt
- landskapsvård med får (fårens roll i landskapsvården, främjande av biologisk mångfald och miljöpåverkan).

Kursen är uppdelad i tre delar som examineras var för sig.
1) Fårens biologi och produktion 3 hp,
2) Fördjupningsuppgift 2 hp och
3) Projektarbete 2,5 hp.

I projektarbetet ska studenten i ett helhetsperspektiv planera produktionen på en fårgård inklusive relationen med marknaden. Kursen har tre träffar varav det är obligatorisk närvaro vid minst två av träffarna.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftliga inlämningsuppgifter, projektarbete och skriftlig tentamina. För godkänd kurs krävs godkända tentamina, inlämningsuppgifter, projektarbete samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: BI1243

Lärandemål

Ingående delmoment

1

vara bekant med olika produktionsformer inom den svenska lammproduktionen

Delmoment: 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7

2

kunna fårens näringsfysiologi och foderstatsberäkning, inhysning och inomgårdsmekanisering och stängsel samt om fårproduktionens ekonomi och

företagande

Delmoment: 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7

3

djurhälsa, förekommande sjukdomar och förebyggande åtgärder, olika skötselfaktorer som foderstyrning, betesplanering, avelsplanering och produktionsstyrning

Delmoment: 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7

4

kunna bedöma vilken produktionsform som lämpar sig bäst för aktuella förhållanden på olika driftsenheter.

Delmoment: 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7

5

kunna identifiera, analysera och bedöma problem inom lammproduktionen, samt ge konkreta förslag på lösningar av dessa.

Delmoment: 4, 5, 6 och 7

6

kunna bedöma effekter av förändringar i produktionen både med avseende på påverkan på djuren, arbetsbehov och -miljö och ekonomi.

Delmoment: 6, 7

7

kunna hantera frågor om fårproduktionens ekonomi och företagande

Delmoment: 6, 7

8

landskapsvård: fårens roll i landskapsvård, främjande av biologisk mångfald och miljöpåverkan.

Delmoment: 1/2/3, 4, 5, 6 och 7

Kurs Bi 1104 Fårproduktion och företagande

Delmoment 1

Delmoment 2

Delmoment 3

Delmoment 4 Reflektioner på föreläsningar

Delmoment 5 Fördjupningsuppgift

Delmoment 6 Projektarbete

Delmoment 7 Tentamen

Betyg

Lärandemål: 1, 2, 3

Lärandemål: 1, 2, 3

Lärandemål: 1, 2, 3

Lärandemål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Lärandemål: 1, 2, 3, 4, 5, 7

Lärandemål: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7

Lärandemål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

5

Studenten visar i uppgiften på goda insikter i

ämnet, självständigt tänkade och reflekterande, texten är lättläst och felfri samt att det inte behövs några kompletteringar eller ändringar i texten. Uppgiften är inlämnad före angiven sluttid

Minst 80 % rätt på den

skriftliga tentamen (visar kunskaper på en mycket god nivå)

4

Studenten visar på viss grad av fördjupad kunskap i ämnet och på en godtagbar nivå, studenten visar hur kunskapen kan tillämpas i praktiskt samt att det kan behövas mindre kompletteringar och ändringar i texten.

Uppgiften är inlämnad före angiven sluttid.

Studenten visar goda kunskaper och integrerar kunskaper från olika delområden och relaterar dessa kunskaper till en optimering av lammproduktionens ekonomiska, tekniska, djuromsorgs-och arbetsmiljömässiga förhållanden. Studenten presenterar och formulerar sina kunskaper på ett tydligt sätt för relevanta avnämare. Arbetet kännetecknas också av en god

Minst 70 % rätt på den skriftliga tentamen (visar kunskaper på en god nivå)

3

Uppgiften godkänd.

Uppgiften godkänd.

Uppgiften godkänd.

Skrivit reflektioner på föreläsningarna

Studenten visar i uppgiften på en godtagbar fördjupning i ämnet, texten är nästan felfri men det kan behövas en del kompletteringar.

Uppgiften godkänd på en godtagbar nivå och uppfyller de krav som gavs i uppgiften.

Minst 60 % rätt på den skriftliga tentamen (visar kunskaper på en godtagbar nivå)

U

Ej fått uppgiften godkänd.

Ej fått uppgiften godkänd.

Ej fått uppgiften godkänd.

Ej skrivit någon reflektion.

Ej fått uppgiften godkänd.

Ej fått uppgiften godkänd.

Mindre än 60 % rätt på den skriftliga tentamen. (visar ej kunskaper på en godtagbar nivå)

Kurs Bi0890 Hästhållning i landsbygdsföretag

hel kurs/ helt moment

5

Minst betyg 5 på delmoment 5, 7, betyg 4 på moment 6 och betyg 3 på delmoment 1, 2, 3, 4

4

Minst betyg 4 på delmoment 5, 6 och 7 och betyg 3 på delmoment 1, 2, 3, 4

3

Minst betyg 3 på samtliga delmoment.

U

Betyg U på något delmoment.

1) Får
Författare: Sjödin, E. Eggertsen, J., Hammarberg K.-E., Danell, Ö., Näsholm, A., Barck, S., Green, D. Waller, A., Hansson, I. & Persson, S.
ISBN: 9789127117860

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0093 Anmälningskod: SLU-20092 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 50%