Ny sökning
LB0093

Fårproduktion och landskapsvård

Kursen ger kunskaper om fårproduktionens villkor från djurets fysiologi, produktionsteknik och modeller samt marknaden för de olika produkterna. Det är viktigt att man lär sig utnyttja gårdens resurser och hur man effektivt hanterar produktion och marknad. Fårproduktionen har idag en stor potential att med ökad professionalisering genom hela kedjan skapa mervärden och marknadsnischer.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0093

Läsåret 2021/2022

Fårproduktion och landskapsvård (LB0093-20163)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Fårproduktion och landskapsvård (LB0093-20092)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Fårproduktion och landskapsvård (LB0093-20148)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Fårproduktion och landskapsvård (LB0093-20038)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Fårproduktion och landskapsvård (LB0093-20098)

2017-10-31 - 2018-01-14

Kursplan

LB0093 Fårproduktion och landskapsvård, 7,5 Hp

Sheep production and landscape management

Ämnen

HusdjursvetenskapHusdjursvetenskap Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Fårens biologi och produktion 3,0 0302
Fördjupningsuppgift 4,5 0303

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier samt Biologi 1 alternativt Naturkunskap 2.

Mål

Kursen ger kunskap för att kunna bedriva rådgivning inom fårproduktion.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- planera, bedriva, analysera och bedöma olika modeller av fårproduktion enligt bestämda biologiska, tekniska och företagsekonomiska förutsättningar

- beskriva och förklara grunderna för fårproduktion, samt

- beskriva, förklara och planera användning av får i landskapsvård.

Innehåll

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer som är anpassade till distansundervisning och tre heldagsträffar på Alnarp. Det är föreläsningar, seminarium, inlämningsuppgifter och projektarbete samt samverkan med branschen genom företagskontakter och studiebesök. Kursen ges på halvfart och genomförs efter en fast plan där moment för moment gås igenom, behandlas och rapporteras in till kursledningen. Ett större projekt ingår. Kommunikation sker huvudsakligen via Internet.I kursen behandlas:

- Fårens näringsfysiologi och foderstatsberäkning (näringsbehov, foder, foderstater),

- fårens inhysning (stallbyggnader, stallinredning, utfodringssystem och stängsel),

- djurhälsa hos får (sjukdomar, diagnostik och förebyggande åtgärder),

- fårens skötsel (foderstyrning, betesplanering, avelsplanering och produktionsstyrning),

- fårproduktionens ekonomi (besättningsekonomi, förädling, marknad, marknadsföring, EU-bidrag) samt

- landskapsvård med får (fårens roll i landskapsvården, främjande av biologisk mångfald och miljöpåverkan).Kursen är uppdelad i tre delar som examineras var för sig.

1) Fårens biologi och produktion 3 hp,

2) Fördjupningsuppgift 2 hp och

3) Projektarbete 2,5 hp.I projektarbetet ska studenten i ett helhetsperspektiv planera produktionen på en fårgård inklusive relationen med marknaden. Kursen har tre träffar varav det är obligatorisk närvaro vid minst två av träffarna.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftliga inlämningsuppgifter, projektarbete och skriftlig tentamina. För godkänd kurs krävs godkända tentamina, inlämningsuppgifter, projektarbete samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: BI1243

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Litteraturlista för ”Fårproduktion och landskapsvård” LB0093

Kurslitteratur: Sjödin, E. Eggertsen, J., Hammarberg K.-E., Danell, Ö., Näsholm, A., Barck, S., Green, D. Waller, A., Hansson, I. & Persson, S. 2008. Får. Natur och kultur. Stockholm.

ISBN: 9789127117860

Litteratur i form av kompendier, rapporter och artiklar tillkommer via kurssidan Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: HusdjursvetenskapHusdjursvetenskap Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0093 Anmälningskod: SLU-20139 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%