Ny sökning
LB0094

Sommarkurs i agrarhistoria

I Sommarkurs i agrarhistoria får du lära dig mer om landskapets historiska värden. Vi utgår från dagens landskap och ser vilka spår som finns kvar av äldre tiders jordbruk. Det handlar om allt från förhistoriska lämningar till hamlade träd och gärdesgårdar.

Kursen behandlar jordbruket historia, hur jordbruket påverkat landskapet och om hur spår efter äldre tiders jordbruk kan förstås och skötas. Det gäller så väl historiska- som biologiska värden som finns i äldre jordbrukslandskap.

På grund av coronaviruset och sjukdomen Covid -19 kommer alla obligatoriska praktiska moment att utgå under 2021. Hela kursen kommer att ges som en distanskurs. Om möjlighet finns kommer det att bli några frivilliga dagar med praktiska övningar.

Kursvärderingen är avslutad

LB0094-50077 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0094

Läsåret 2019/2020

Sommarkurs i agrarhistoria (LB0094-50015) 2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2018/2019

Sommarkurs i agrarhistoria (LB0094-50017) 2019-06-03 - 2019-09-01

Läsåret 2018/2019

Sommarkurs i agrarhistoria (LB0094-50032) 2019-06-10 - 2019-09-01

Läsåret 2017/2018

Sommarkurs i agrarhistoria (LB0094-50042) 2018-06-04 - 2018-09-02

LB0094 Sommarkurs i agrarhistoria, 10,0 Hp

Summer course in Agrarian History

Kursplan fastställd

2018-12-13

Ämnen

Lantbruksvetenskap Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Under sommarkursen i agrarhistoria lär du dig att förstå hur landskapet har formats av böndernas arbete och husdjurens bete, och hur och varför den agrara markanvändningen har förändrats genom historien.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra översiktligt för den agrara utvecklingen i Sverige
- redogöra för grundläggande principer för det agrara landskapets rumsliga organisation och hur och varför denna har förändrats över tid
- identifiera och tolka vissa agrarhistoriska betydelsebärare i landskapet
- redogöra för karakteristiska drag i det agrara landskapets biologiska innehåll
- redogöra för hävd- och odlingsmetoder under olika tidsperioder

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, fältvandringar och praktiska övningar. Individuella uppgifter under icke schemalagda veckor.

Under sommarkursen i agrarhistoria lär du dig att förstå hur landskapet har formats av böndernas arbete och husdjurens bete, och hur och varför den agrara markanvändningen har förändrats genom historien. Kursen ger också en översikt i svensk agrarhistoria, så som äldre tiders djurhållning, odling och teknik samt i grundläggande bebyggelsehistoriska begrepp. Vid fältvandringar identifieras och diskuteras historiska betydelsebärare i det agrara landskapet liksom hävdrelaterade biotoper, hävdgynnad vegetation och inverkan av gödsling.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination görs delvis i fält men också genom projektarbete och hemtentamen. God närvaro vid föreläsningar och övningar är en förutsättning för att klara examinationen.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LB0083

Sommarkurs i agrarhistoria, LB0094, 2021

Betygskriterier
På SLU tillämpas graderade betyg enligt U/3/4/5

Betyg på delmoment

Hemtentamen
På tentamen tillämpas betyg U/G. För en godkänd tentamen krävs godkänt svar (G) på alla frågor. För att svaret skall bedömas som godkänt krävs att redogörelsen är korrekt och utförlig, och att förklaringsresonemangen och diskussionsresonemangen är relevanta.

Övningar
På övningarna tillämpas U/G. För godkänt (G) på övningarna krävs aktivt deltagande. Kursen innehåller nio övningar. För att kunna få slutbetyget 3 på kursen måste sex övningar vara godkända. För betyget 4 krävs sju övningar godkända och för betyg 5 krävs åtta övningar godkända. För överbetyg krävs även att övningarna lämnats in i tid. Om det föreligger särskilda skäl kan en övning ersättas med annan uppgift.

Seminarium
På seminarium tillämpas U/G. För G krävs aktivt deltagande.

Intervju
För intervjun tillämpas betyg U/G. För godkänt (G) krävs att intervjun är korrekt och utförlig.

Skötselplan/Historisk stig
För skötselplanen tillämpas betyg U/3/4/5.

Underkänt (U) ges om studenten inte uppnått kraven för betyg 3.

För betyget 3 skall studenten föreslå landskapsvårdsåtgärder eller ge förslag till en historisk stig, där platsens historia och historisk markanvändning har tagits i beaktande.

För betyg 4 skall studenten föreslå och resonera kring landskapsvårdsåtgärder eller en historisk stig, som bygger på en egen undersökning av platsens historia och den historiska markanvändningen där hänsyn tagits till biologi och ekonomi, och för den historiska stigen också till publik anpassning. Det krävs också att uppgiften lämnats in i tid.

För betyg 5 skall studenten föra en väl underbyggd diskussion omkring olika realistiska landskapsvårdsåtgärder eller möjligheter till en historisk stigdragning, som bygger på egen, gedigen undersökning av platsens historia och den historiska markanvändningen, där hänsyn tagits till biologi och ekonomi. För den historiska stigen ska hänsyn också ha tagits till publikanpassning, informationsförmedling och miljöns begräsningar. Det krävs också att arbete lämnats in i tid.

Betyg på hela kursen

Godkänt, betyg 3
För godkänt betyg krävs godkänt betyg på hemtentamen, sex godkända övningar, aktivt deltagande på seminarier, godkänd intervju samt betyg 3 på skötselplan/historisk stig.

Betyg 4
För betyg 4 på kursen krävs godkänt (G) betyg på hemtentamen, sju godkända övningar, aktivt deltagande på seminarier, godkänd intervju samt betyg 4 på skötselplan/historisk stig. Det krävs också att uppgifterna inklusive övningarna lämnats in i tid.

Betyg 5
För betyg 5 på kursen krävs godkänt (G) betyg på hemtentamen, åtta godkända övningar, aktivt deltagande på seminarier, godkänd intervju samt betyg 5 på skötselplan/historisk stig. Det krävs också att uppgifterna inklusive övningarna lämnats in i tid.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Landskapsarkitektur
Kurskod: LB0094 Anmälningskod: SLU-50077 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 50%