Ny sökning
LB0095

Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria

I vår distanskurs i agrarhistoria får du veta mer om hur tidigare generationer brukat jorden och brottats med problematiken kring att producera tillräckligt med mat för människor och djur utan att utarma jorden.

Fokus ligger på tidsperioden som sträcker sig från medeltiden och fram till 1900-talets stora förändringar utifrån tema såsom markanvändning, bebyggelse, arbete och djurhållning.

Under en kursträff tidigt på hösten har vi föreläsningar och diskussioner den ena dagen och under den andra besöker vi Kulturreservatet Linnés Hammarby där vi arbetar med historiska kartor och landskapsanalys. Övrig tid så möts vi i vårt kursrum på Canvas (vår lärplattform). Vi hoppas få se Dig på kursen i höst!
2020-07-03
Information inför höstens distanskurs
Kursen kommer att gå helt på distans under hösten 2020. Mer information om kursen kommer här på kurssidorna och på vår lärplattform i anslutning till kursstart.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för LB0095

LB0095 Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria, 7,5 Hp

Agriculture and society: distance course in agrarian history

Kursplan fastställd

2017-01-25

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Hemtentamen 3,50 1002
Inlämningsuppgifter 4,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

I den här grundläggande distanskursen i agrarhistoria lär du dig om markanvändning, odling, husdjur, teknik, människor och samhälle i svensk agrarhistoria.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för huvuddragen i det agrara landskapets organisation och användning under olika tider
- Redogöra för och analysera huvuddragen i hur växtodling har bedrivits i Sverige under olika tider
- Redogöra för och analysera huvuddragen i hur husdjursskötsel har bedrivits i Sverige under olika tider
- Ange centrala drag i svensk agrarhistoria från medeltid till nutid
- Redogöra för och diskutera hur människors sociala och ekonomiska förhållanden på landsbygden och inom jordbruket har förändrats över tid
- Diskutera hur olika samhällsförändringar har påverkat jordbruket och landsbygden.

Innehåll

Det här är en bred och grundläggande kurs i agrarhistoria, som genomförs på distans med 1-2 gemensamma träffar.

Kursen omfattar tiden från medeltid och fram till idag, med störst vikt vid senare århundraden. Du lär dig om markanvändning, bebyggelse, arbete, växtodling och husdjur, och om hur teknisk utveckling och samhällsförändring har påverkat matproduktion och användning av naturresurser för detta. I kursen studeras också sociala och ekonomiska förhållanden inom jordbruket och på landsbygden och hur och varför detta har förändrats över tid.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker löpande, genom olika mindre uppgifter och tester.

För godkänd kurs krävs:
- Godkänt eget mindre arbete.
- Aktivt deltagande i kursens olika moment, träffar och i kommunikation över nätet.

För högre betyg än tre (3) krävs att uppgifter lämnas in i tid.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det här är en distanskurs, men med 1-2 träffar.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier på distanskursen Jordbruket och samhället hösten 2020

På SLU tillämpas graderade betyg enligt U/3/4/5.

Skrivuppgifter

De tre skrivuppgifterna poängsätts med 3, 4 eller 5 poäng vardera, eller U. Det totala poängantalet på alla fyra skrivuppgifterna är alltså 20.

  • För att erhålla minst 3 poäng på den enskilda skrivuppgiften krävs att studenten kan redogöra för grundläggande begrepp och processer som utmärker uppgiftens tema. Redogörelsen är korrekt och utförlig och att förklaringsresonemang och diskussionsresonemang är relevanta. Textens omfattning, struktur och språk ska vara acceptabel.
  • För att erhålla 4 poäng på den enskilda skrivuppgiften krävs att studenten kan redogöra för begrepp och processer som utmärker uppgiftens tema samt att redogörelsen är korrekt och utförlig och att förklaringsresonemang och diskussionsresonemang är relevanta och utförliga. Textens omfattning, struktur och språk ska vara bra.
  • För att erhålla 5 poäng på den enskilda skrivuppgiften krävs att studenten kan redogöra för begrepp och processer som utmärker uppgiftens tema samt att redogörelsen är korrekt och utförlig och att förklaringsresonemang och diskussionsresonemang är relevanta, utförliga, nyanserade och stringenta. Textens struktur och språk ska vara mycket bra.

Ett sammanvägt betyg tillämpas på skrivuppgifterna.

Betyg 3: Mellan 12 och 14 poäng ger betyget 3 på alla skrivuppgifterna, under förutsättning att varje skrivuppgift poängsatts med minst 3 poäng

Betyg 4: Mellan 15 och 18 poäng ger betyg 4.

Betyg 5: Mellan 19 och 20 poäng ger betyg 5.

Hemtentamen

På tentamen tillämpas betyget U/G. För en godkänd tentamen krävs godkänt svar (G) på 85 procent av alla frågor.

Obligatoriska moment: projektarbete & deltagande i gruppdiskussioner

För projektarbetet tillämpas betyg U/G. För att erhålla godkänt ska en enkel presentation lämnas in på Canvas. Studenten ska visa att historiska kartor används för att betrakta en plats i dagens landskap.

På gruppdiskussionerna tillämpas betyg U/G. För att erhålla godkänt på respektive gruppdiskussion krävs deltagande i diskussionsforum, publicerade kommentarer och återkoppling till kurskamrater.

Betyg på hela kursen

Godkänt, betyg 3

För godkänt betyg på kursen krävs godkänd tentamen, godkända gruppdiskussioner samt det sammanvägda betyget godkänt (3) på skrivuppgifterna. För godkänt krävs även närvaro vid obligatoriska kursträffar (vilka kommer att hållas på zoom) alternativt, om det föreligger särskilda skäl, godkända kompletteringsuppgifter.

Betyg 4

För betyg 4 på kursen krävs godkänd tentamen, godkända gruppdiskussioner samt det sammanvägda betyget 4 på skrivuppgifterna. För betyg 4 krävs även att uppgifter har lämnats in inom rimlig tid samt närvaro vid kursträffar alternativt, om det föreligger särskilda skäl, godkända kompletteringsuppgifter.

Betyg 5

För betyg 5 på kursen krävs godkänd tentamen, godkända gruppdiskussioner samt det sammanvägda betyget 5 på skrivuppgifterna. För betyg 5 krävs även att uppgifter har lämnats in inom rimlig tid samt närvaro vid kursträffar alternativt, om det föreligger särskilda skäl, godkända kompletteringsuppgifter.

1) Jordbrukets första femtusen år, Det svenska jordbrukets historia, band 1
Författare: Welinder, Pedersen & Widgren
ISBN: 91-27-34892-x
Kommentar: Jordbrukets ekologi s. 21-43 Odlingslandskapet under äldre järnålder s. 267-277 Odlingslandskapet under yngre järnålder s. 321-333 Husdjur och grödor s. 364-382
2) Jordbruket under feodalismen 1000 – 1700, Det svenska jordbrukets historia band 2
Författare: Myrdal, Janken
ISBN: 9-27-35221-8
Kommentar: Odlingsexpansionen s. 25-31 Gården s. 31-42 Åkerbruk och agrarteknik s. 42-79 Boskapsskötsel s. 79-91 Agrarkris s. 119-128 Driften läggs om s. 128-144 Staten och bönderna s. 203-220 Hushållsböcker s. 275-276 Den hämmade agrarevolutionen s. 277-299 Kvinnoarbete s. 309-314 Mat och makt s. 359-365
3) Den agrara revolutionen 1700 – 1870, Det svenska jordbrukets historia band 3
Författare: Gadd, Carl-Johan
ISBN: 91-27-35222-6
Kommentar: Jordbrukets utveckling s. 11-20 Landsbygden under 1700-talets första hälft s. 22-50 Bönderna s. 51-84 De obesuttna s. 85-92 1700-talets jordbruk och jordbrukslandskap s. 111-141 Arbete, redskap och avkastning s. 142- 163 Kreaturen s. 164-176 Bondeklassens stärkta ställning s. 194-210 De obesuttna klassernas tillväxt s. 221-230 Nyodlingen s. 231-241 Nya redskap s. 242-249 Potatisen och brännvinet s. 255-261 Storskiftet s. 273-282 Enskiftet och laga skiftet s. 283-304 Det nya odlingslandskapet s. 305-314 Avkastningens förändringar s. 315-318 Jordbrukets begynnande mekanisering s. 319-328
4) Jordbruket i industrisamhället 1870 – 1945, Det svenska jordbrukets historia, band 4
Författare: Morell, Mats
ISBN: 91-27-35223-4
Kommentar: Från agrarland till industrination s. 11-18 Jordbrukarna och deras gårdar s. 30-37 Hushåll och arbetsfördelning s. 38-75 Flykten från jordbruket s. 76-83 Det kommersiella jordbruket s. 84-108 Åker och äng s. 191-225 Husdjuren s. 226-261 Jordbruksteknik och mekanisering s. 262-294 Teknikomvandlingens drivkrafter s. 295-309 Kvinnorna i jordbruket s. 310-319 Epilog s. 337-343
5) Jordbruket i välfärdssamhället 1945 – 2000, Det svenska jordbrukets historia, band 5
Författare: Flygare, I. & Isacson, M.
ISBN: 91-27-35224-2
Kommentar: Kapitel 7. Grödor och husdjur s. 71-107 Kapitel 8. Familjen och arbetet s. 108-138 Kapitel 11. Det kemiska jordbruket s. 211-224

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0095 Anmälningskod: SLU-10309 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 25%