Ny sökning
LB0095

Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria

I vår distanskurs i agrarhistoria får du veta mer om hur tidigare generationer brukat jorden och brottats med problematiken kring att producera tillräckligt med mat för människor och djur utan att utarma jorden.Fokus ligger på tidsperioden som sträcker sig från medeltiden och fram till 1900-talets stora förändringar utifrån tema såsom markanvändning, bebyggelse, arbete och djurhållning.Vi hoppas få se Dig på kursen i höst!

Information från kursledaren

Länk och lösenord till första digitala föreläsningen 31/8 (på Zoom) finns på kursens sida i lärplattformen Canvas.

Om du inte har lyckats logga in där innan dess kan du höra av dig till mig på martin.a.andersson@slu.se för att få länken skickad till dig!

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0095-10337 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0095

Läsåret 2022/2023

Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria (LB0095-10127)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria (LB0095-10309)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria (LB0095-30085)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria (LB0095-30266)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria (LB0095-30247)

2018-01-15 - 2018-06-03

Kursplan

LB0095 Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria, 7,5 Hp

Agriculture and society: distance course in agrarian history

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0301

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

I den här grundläggande distanskursen i agrarhistoria lär du dig om markanvändning, odling, husdjur, teknik, människor och samhälle i svensk agrarhistoria.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för huvuddragen i det agrara landskapets organisation och användning under olika tider

- Redogöra för och analysera huvuddragen i hur växtodling har bedrivits i Sverige under olika tider

- Redogöra för och analysera huvuddragen i hur husdjursskötsel har bedrivits i Sverige under olika tider

- Ange centrala drag i svensk agrarhistoria från medeltid till nutid

- Redogöra för och diskutera hur människors sociala och ekonomiska förhållanden på landsbygden och inom jordbruket har förändrats över tid

- Diskutera hur olika samhällsförändringar har påverkat jordbruket och landsbygden.

Innehåll

Det här är en bred och grundläggande kurs i agrarhistoria, som genomförs på distans med 1-2 gemensamma träffar.Kursen omfattar tiden från medeltid och fram till idag, med störst vikt vid senare århundraden. Du lär dig om markanvändning, bebyggelse, arbete, växtodling och husdjur, och om hur teknisk utveckling och samhällsförändring har påverkat matproduktion och användning av naturresurser för detta. I kursen studeras också sociala och ekonomiska förhållanden inom jordbruket och på landsbygden och hur och varför detta har förändrats över tid.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker löpande, genom olika mindre uppgifter och tester.För godkänd kurs krävs:

- Godkänt eget mindre arbete.

- Aktivt deltagande i kursens olika moment, träffar och i kommunikation över nätet.För högre betyg än tre (3) krävs att uppgifter lämnas in i tid.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det här är en distanskurs, men med 1-2 träffar.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Fembandsverket: Det svenska jordbrukets historia [Fembandsverket: Det svenska jordbrukets historia] (http://www.ksla.se/anh/amnessokning/allmant/fembandsverket/) Kommentar: Hela verket (5 band) finns fritt tillgängligt på Internet.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0095 Anmälningskod: SLU-10337 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 25%