Ny sökning
LB0097

Projekt och kommunikation i den agrara sektorn

Detta är en kurs som förbereder blivande agronomer för det framtida yrkeslivet. Agronomer jobbar i lantbrukssystemet med stora utmaningar kopplade till jordens livsmedelsförsörjning, trygga livsmedel, etisk och ekonomisk djurhållning, framtida markanvändning, hållbarhet på landsbygden mm. Frågorna är komplexa, inte minst för att det finns många aktörer att hantera och starka, ibland motstridiga intressen. Detta är den verklighet som vi vill ge dig möjlighet att förbereda dig för under denna kurs, oavsett om du möter detta system som expert, rådgivare, konsult, myndighetsperson, eller i någon annan roll.

På kursen samlas studenter från alla agronominriktningarna och erbjuds möjlighet att möta andra erfarenheter och perspektiv på de exempel som presenteras under kursen. Kursen är därför planerad som en verklighet i miniatyr där vi utnyttjar våra skillnader till att reflektera över vad det innebär att ha olika perspektiv och kunskap och hur man kan arbeta med det som utgångspunkt. Dessa förhållningssätt är relevanta för agronomer, men också för ett yrkesliv i allmänhet där vi har människor omkring oss. Vårt redskap när det gäller att arbeta tillsammans med människor i komplexa frågor är kommunikation. En stor del av kursen går också ut på att bli förtrogen med att arbeta i projektform. Syftet med kursen är därför att varje student ska lära sig verktyg för att kunna hantera olika roller och situationer som yrkesverksamma agronomer möter.

Andra kursvärderingar för LB0097

Läsåret 2021/2022

Projekt och kommunikation i den agrara sektorn (LB0097-10253) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Projekt och kommunikation i den agrara sektorn (LB0097-10196) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Projekt och kommunikation i den agrara sektorn (LB0097-10157) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Projekt och kommunikation i den agrara sektorn (LB0097-10154) 2018-09-03 - 2018-11-05

LB0097 Projekt och kommunikation i den agrara sektorn, 15,0 Hp

Project and communication in the agrarian sector

Kursplan fastställd

2017-06-20

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete 10,00 1002
Essätentamen 3,00 1003
Obligatoriska övningar 2,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- 150 hp inom något av agronomprogrammen

alternativt

- Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp inom naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt huvudområde samt minst 15 hp lantbruksvetenskap

Mål

Kursen syftar till att behandla problemområden och träna färdigheter som är relevanta för agronomer.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Identifiera och formulera relevanta frågeställningar relaterade till kommunikation inom lantbruks- och landsbygdssektorn, särskilt angående hållbar utveckling.
- Visa förmåga att analysera olika aktörers intressen och perspektiv inom lantbruks- och landsbygdssektorn, visa förmåga till samverkan i grupper med olika sammansättning, reflektera över hur viktiga faktorer inverkar på projekt- och processarbeten samt visa hur intressemotsättningar och konflikter kan hanteras.
- Självständigt analysera komplexa situationer samt föreslå och kritiskt utvärdera olika lösningar genom att tillämpa grundläggande teorier om och modeller för kommunikation, speciellt i relation till lantbrukets och landsbygdens hållbara utveckling.
- Formulera en projektplan samt genomföra ett konkret projekt, utifrån modeller för genomförande och ledning av projekt, reflektera över risker och begränsningar som kan finnas i ett pågående projekt samt kunna redogöra för utvärderingsformer och utvärdera projektet.
- Jämföra vad det innebär att arbeta som agronom inom olika typer av verksamheter inom lantbrukssektorn och angränsande områden samt reflektera över den egna yrkesidentiteten som agronom och vad olika positioner innebär.

Innehåll

Detta är en kurs som ska förbereda alla blivande agronomer för det framtida yrkeslivet. Agronomer arbetar i lantbrukssystemet med utmaningar kopplade till världens livsmedelsförsörjning såsom trygga livsmedel, etisk och ekonomisk djurhållning, framtida markanvändning och hållbarhet på landsbygden. Utmaningarna för framtidens agronomer är komplexa, inte minst för att det finns många aktörer att hantera och starka, ibland motstridiga intressen.

Alla agronominriktningarna erbjuds på kursen möjlighet att möta andras erfarenheter och perspektiv på de exempel på utmaningar som presenteras under kursen. Kursen är planerad som en verklighet i miniatyr där vi utnyttjar våra skillnader till att reflektera över vad det innebär att ha olika perspektiv och kunskap och hur man kan arbeta med det som utgångspunkt. Vårt redskap när det gäller att arbeta tillsammans med människor i komplexa situationer är kommunikation.

Under kursen ges många tillfällen att fundera över den framtida yrkesrollen. Kursen behandlar yrkesrollerna såsom rådgivar-, myndighets- samt ledarrollen och dess förutsättningar med fokus på kommunikativa aspekter. Detta görs genom studiebesök och gästföreläsningar samt i projektarbetena. Syftet med kursen är att varje student ska lära sig använda verktyg för att kunna hantera olika roller och situationer som yrkesverksamma agronomer möter.

Kursen innehåller både färdighetstränande delar samt delar för att vidga förhållningssätten till de situationer agronomer kan möta i arbetslivet. Under kursen tränas färdigheter i de många praktiska övningarna, medan föreläsningar och litteraturseminarier främst syftar till fördjupad (teoretisk) förståelse och nya förhållningssätt. Till hjälp har vi fokuserat på ett antal centrala begrepp: Aktör, delaktighet, demokrati, dialog, information, intressemotsättning, kommunikation, komplexitet, konflikt, metakommunikation, metod (intervju- projekt- forsknings-), perspektivtagande, process, professionell, projekt, samtal, samverkan, utvärdering och yrke.

Under kursen genomförs konkreta projekt med aktuellt intresse för näringen där studenter från olika inriktningar arbetar tillsammans. Projektarbetet pågår under hela kursen. För projektarbetet finns en handledare inom SLU och en extern projektbeställare från en organisation eller ett företag som bidragit med en aktuell och autentisk projektidé. I samband med projektarbetet uppmärksammas olika aspekter och verktyg kring projekt- och processledning. Projektarbetet samt själva arbetsprocessen utvärderas löpande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbetet.
Godkänd individuell redovisning av projektarbetsprocessen.
Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
Godkända muntliga och skriftliga övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Övergångsregler:
Kursen ersätter LB0080 Projektledning och kommunikation för agronomer, 20 hp. Obligatoriet för agronomexamen kommer att vara uppfyllt genom denna kurs även för de studenter som läser enligt den äldre utbildningsplanen för något av agronomprogrammen, 270 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land
Medansvariga:
Institutionen för ekonomi
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjursgenetik
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LB0080
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - husdjur Agronomprogrammet - husdjur (270 hp) Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - livsmedel (270 hp) Agronomprogrammet - mark/växt Agronomprogrammet - mark/växt (270 hp) Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0097 Anmälningskod: SLU-10113 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%