Ny sökning
LB0097

Projekt och kommunikation i den agrara sektorn

Detta är en kurs som förbereder blivande agronomer för det framtida yrkeslivet. Agronomer jobbar i lantbrukssystemet med stora utmaningar kopplade till jordens livsmedelsförsörjning, trygga livsmedel, etisk och ekonomisk djurhållning, framtida markanvändning, hållbarhet på landsbygden mm. Frågorna är komplexa, inte minst för att det finns många aktörer att hantera och starka, ibland motstridiga intressen. Detta är den verklighet som vi vill ge dig möjlighet att förbereda dig för under denna kurs, oavsett om du möter detta system som expert, rådgivare, konsult, myndighetsperson, eller i någon annan roll.

På kursen samlas studenter från alla agronominriktningarna och erbjuds möjlighet att möta andra erfarenheter och perspektiv på de exempel som presenteras under kursen. Kursen är därför planerad som en verklighet i miniatyr där vi utnyttjar våra skillnader till att reflektera över vad det innebär att ha olika perspektiv och kunskap och hur man kan arbeta med det som utgångspunkt. Dessa förhållningssätt är relevanta för agronomer, men också för ett yrkesliv i allmänhet där vi har människor omkring oss. Vårt redskap när det gäller att arbeta tillsammans med människor i komplexa frågor är kommunikation. En stor del av kursen går också ut på att bli förtrogen med att arbeta i projektform. Syftet med kursen är därför att varje student ska lära sig verktyg för att kunna hantera olika roller och situationer som yrkesverksamma agronomer möter.

2021-08-03
Välkommen till Projekt och kommunikation i den agrara sektorn hösten 2021
Vi startar höstens kurs med samma upplägg som föregående höst på grund av det rådande läget med Covid19. Vi kommer att behöva göra vårt allra bästa tillsammans för att uppfylla kursmålen. De anpassningar från normalsituationen, som vi har gjort är: 1) Alla föreläsningar och studiebesök kommer att ske på distans. 2) Gruppövningar som kräver fysisk närvaro kommer att ske på Campus, men i mindre grupper för att förhindra smittspridning. 3) Litteraturseminarier görs i huvudsak i mindre grupper och här kommer ni kunna välja om ni vill träffas eller genomföra seminarierna på distans. 4) Tänk också på att projektarbetet som löper över hela perioden kan kräva att ni som samarbetar även träffas fysiskt. Vi kommer som vanligt att dela in studenterna i små inriktningsblandade projektgrupper (5-6 studenter) för att arbeta med ett autentiskt projekt från näringslivet. Vi kommer sedan att försöka hålla dessa grupper, och kanske ett fåtal andra grupper tillsammans på övningar för att minska kontaktytorna. Det finns fem obligatoriska övningar, det kommer att finnas möjlighet att ta igen ett missat tillfälle under sista kursveckan. Under första veckan har vi mycket obligatoriskt; kursintroduktion samt presentationer av företag och organisationer kommer att vara på Zoom, men fredagens övning kommer att vara på Campus, så planera redan nu för detta.

Vi ser fram emot att ses vid kursstart! Helena Nordström Källström, Amelia Mutter och Sara Westerdahl

Kursvärderingen är avslutad

LB0097-10253 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0097

Läsåret 2020/2021

Projekt och kommunikation i den agrara sektorn (LB0097-10196) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Projekt och kommunikation i den agrara sektorn (LB0097-10157) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Projekt och kommunikation i den agrara sektorn (LB0097-10154) 2018-09-03 - 2018-11-05

LB0097 Projekt och kommunikation i den agrara sektorn, 15,0 Hp

Project and communication in the agrarian sector

Kursplan fastställd

2017-06-20

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete 10,00 1002
Essätentamen 3,00 1003
Obligatoriska övningar 2,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- 150 hp inom något av agronomprogrammen

alternativt

- Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp inom naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt huvudområde samt minst 15 hp lantbruksvetenskap

Mål

Kursen syftar till att behandla problemområden och träna färdigheter som är relevanta för agronomer.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Identifiera och formulera relevanta frågeställningar relaterade till kommunikation inom lantbruks- och landsbygdssektorn, särskilt angående hållbar utveckling.
- Visa förmåga att analysera olika aktörers intressen och perspektiv inom lantbruks- och landsbygdssektorn, visa förmåga till samverkan i grupper med olika sammansättning, reflektera över hur viktiga faktorer inverkar på projekt- och processarbeten samt visa hur intressemotsättningar och konflikter kan hanteras.
- Självständigt analysera komplexa situationer samt föreslå och kritiskt utvärdera olika lösningar genom att tillämpa grundläggande teorier om och modeller för kommunikation, speciellt i relation till lantbrukets och landsbygdens hållbara utveckling.
- Formulera en projektplan samt genomföra ett konkret projekt, utifrån modeller för genomförande och ledning av projekt, reflektera över risker och begränsningar som kan finnas i ett pågående projekt samt kunna redogöra för utvärderingsformer och utvärdera projektet.
- Jämföra vad det innebär att arbeta som agronom inom olika typer av verksamheter inom lantbrukssektorn och angränsande områden samt reflektera över den egna yrkesidentiteten som agronom och vad olika positioner innebär.

Innehåll

Detta är en kurs som ska förbereda alla blivande agronomer för det framtida yrkeslivet. Agronomer arbetar i lantbrukssystemet med utmaningar kopplade till världens livsmedelsförsörjning såsom trygga livsmedel, etisk och ekonomisk djurhållning, framtida markanvändning och hållbarhet på landsbygden. Utmaningarna för framtidens agronomer är komplexa, inte minst för att det finns många aktörer att hantera och starka, ibland motstridiga intressen.

Alla agronominriktningarna erbjuds på kursen möjlighet att möta andras erfarenheter och perspektiv på de exempel på utmaningar som presenteras under kursen. Kursen är planerad som en verklighet i miniatyr där vi utnyttjar våra skillnader till att reflektera över vad det innebär att ha olika perspektiv och kunskap och hur man kan arbeta med det som utgångspunkt. Vårt redskap när det gäller att arbeta tillsammans med människor i komplexa situationer är kommunikation.

Under kursen ges många tillfällen att fundera över den framtida yrkesrollen. Kursen behandlar yrkesrollerna såsom rådgivar-, myndighets- samt ledarrollen och dess förutsättningar med fokus på kommunikativa aspekter. Detta görs genom studiebesök och gästföreläsningar samt i projektarbetena. Syftet med kursen är att varje student ska lära sig använda verktyg för att kunna hantera olika roller och situationer som yrkesverksamma agronomer möter.

Kursen innehåller både färdighetstränande delar samt delar för att vidga förhållningssätten till de situationer agronomer kan möta i arbetslivet. Under kursen tränas färdigheter i de många praktiska övningarna, medan föreläsningar och litteraturseminarier främst syftar till fördjupad (teoretisk) förståelse och nya förhållningssätt. Till hjälp har vi fokuserat på ett antal centrala begrepp: Aktör, delaktighet, demokrati, dialog, information, intressemotsättning, kommunikation, komplexitet, konflikt, metakommunikation, metod (intervju- projekt- forsknings-), perspektivtagande, process, professionell, projekt, samtal, samverkan, utvärdering och yrke.

Under kursen genomförs konkreta projekt med aktuellt intresse för näringen där studenter från olika inriktningar arbetar tillsammans. Projektarbetet pågår under hela kursen. För projektarbetet finns en handledare inom SLU och en extern projektbeställare från en organisation eller ett företag som bidragit med en aktuell och autentisk projektidé. I samband med projektarbetet uppmärksammas olika aspekter och verktyg kring projekt- och processledning. Projektarbetet samt själva arbetsprocessen utvärderas löpande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbetet.
Godkänd individuell redovisning av projektarbetsprocessen.
Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
Godkända muntliga och skriftliga övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Övergångsregler:
Kursen ersätter LB0080 Projektledning och kommunikation för agronomer, 20 hp. Obligatoriet för agronomexamen kommer att vara uppfyllt genom denna kurs även för de studenter som läser enligt den äldre utbildningsplanen för något av agronomprogrammen, 270 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land
Medansvariga:
Institutionen för ekonomi
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjursgenetik
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LB0080

Lärandemål 1: Redogöra för grundläggande teorier om och modeller för kommunikation.

Betyg 3: kan redogöra för grundläggande teorier om och modeller för kommunikation

Betyg 5: Studenten kan på ett reflekterande sätt redogöra för grundläggande teorier om och modeller för kommunikation samt jämföra och diskutera teoriernas och modellernas förklaringsgrad i olika kontexter

Examineras genom essätentamen

Lärandemål 2: Analysera komplexa situationer och identifiera frågeställningar, särskilt angående lantbruks- och landsbygdssektorns hållbara utveckling.

Betyg 3: Studenten kan analysera komplexa situationer och identifiera frågeställningar, särskilt angående lantbruks- och landsbygdssektorns hållbara utveckling

Betyg 4: Studenten kan analysera komplexa situationer och identifiera frågeställningar, särskilt angående lantbruks- och landsbygdssektorns hållbara utveckling och kan diskutera förklaringsgraden med utgångspunkt i kommunikationsteorier

Betyg 5: Studenten kan ingående analysera komplexa situationer och identifiera frågeställningar, särskilt angående lantbruks- och landsbygds­sektorns hållbara utveckling och kan diskutera förklaringsgraden med utgångspunkt i kommunikationsteorier

Examineras genom projektarbete och essätentamen

Lärandemål 3: Beskriva hur man inhämtar kunskap för att kunna analysera olika aktörers intressen och perspektiv inom lantbruks- och landsbygdssektorn samt ha en orientering om hur intressemotsättningar och konflikter kan hanteras.

Betyg 3: Studenten kan beskriva hur man inhämtar kunskap för att kunna analysera olika aktörers intressen och perspektiv inom lantbruks- och landsbygdssektorn samt har en orientering om hur intressemotsättningar och konflikter kan hanteras

Betyg 5: Studenten kan med hänvisning till både teori och praktik på ett trovärdigt sätt beskriva hur man inhämtar kunskap för att kunna analysera olika aktörers intressen och perspektiv inom lantbruks- och landsbygdssektorn och samt visar en god förståelse för hur intressemotsättningar och konflikter mellan aktörer kan hanteras

Examineras genom essätentamen, övningar och litteraturseminarier

Lärandemål 4: Visa förmåga att argumentera för en ståndpunkt gentemot olika målgrupper.

Betyg 3: Studenten visar förmåga att argumentera för en ståndpunkt gentemot olika målgrupper

Examineras genom övningar

Lärandemål 5: Reflektera över den egna yrkesidentiteten och vad positionen rådgivare, myndighetsutövare och ledare innebär.

Betyg 3: Studenten kan reflektera över den egna yrkesidentiteten och vad positionen rådgivare, myndighetsutövare och ledare innebär

Betyg 4: Studenten kan med hjälp av teori och egna erfarenheter reflektera över den egna yrkesidentiteten och vad positionen rådgivare, myndighetsutövare och ledare innebär

Betyg 5: Studenten kan med hjälp av teori och egna erfarenheter reflektera över den egna yrkesidentiteten och vad positionen rådgivare, myndighetsutövare och ledare innebär samt föreslå realistiska åtgärder för att hantera problematiska situationer och konflikter som kan uppstå i yrkesrollen

Examineras genom essätentamen och studiebesök

Lärandemål 6: Självständigt formulera relevanta problem relaterade till lantbruks- och landsbygdssektorn samt att med yrkesmässiga och vetenskapliga metoder inom givna ramar analysera problemen samt föreslå och kritiskt utvärdera olika lösningar.

Betyg 3: Studenten kan självständigt formulera relevanta problem relaterade till lantbruks- och landsbygdssektorn samt med yrkesmässiga och vetenskapliga metoder inom givna ramar analysera problemen samt föreslå och kritiskt värdera olika lösningar

Examineras genom projektarbete

Lärandemål 7: Redogöra för vad det innebär att arbeta med kommersiell verksamhet, offentlig förvaltning eller intresseorganisationer inom lantbrukssektorn och angränsande områden.

Betyg 3: Studenten kan redogöra för vad det innebär att arbeta med kommersiell verksamhet, offentlig förvaltning eller intresseorganisationer inom lantbrukssektorn och angränsande områden

Betyg 5: Studenten kan med hänvisning till både teori och praktik på ett trovärdigt sätt redogöra för vad det innebär att arbeta med kommersiell verksamhet, offentlig förvaltning eller intresse-organisationer inom lantbrukssektorn och angränsande områden

Examineras genom projektarbete och essätentamen

Lärandemål 8: Visa förmåga till samverkan i grupper med olika samman-sättning, samt reflektera över viktiga faktorer för ledarskap i projekt och processarbeten.

Betyg 3: Studenten visar förmåga till samverkan i grupper med olika sammansättning, samt kan reflektera över viktiga faktorer för ledarskap i projekt och processarbeten

Betyg 4: Studenten visar god förmåga till samverkan och kan analysera sina egna formella och informella roller i samarbetet med andra samt kan analysera och reflektera över faktorer för ledarskap i projekt och processarbeten

Betyg 5: Studenten visar god förmåga till samverkan och kan med hjälp av teori och egna erfarenheter reflektera över samverkan i gruppen samt viktiga faktorer för ledarskap i projekt och processarbeten

Examineras genom projektarbete

Lärandemål 9: Producera en projektplan samt genomföra ett givet projekt.

Betyg 3: Studenten kan producera en projektplan samt genomföra ett givet projekt

Betyg 5: Studenten har producerat en väl genomarbetad projektplan som ger goda förutsättningar att genomföra ett givet projekt samt genomfört och redovisat projektarbetet på ett väl genomtänkt sätt

Examineras genom projektarbete

Lärandemål 10: Reflektera över risker och begränsningar som kan finnas inbyggda i ett pågående projekt samt kunna redogöra för utvärderingsformer och utvärdering av projektet.

Betyg 3: Studenten kan reflektera över risker och begränsningar som kan finnas inbyggda i ett pågående projekt samt kan redogöra för utvärderingsformer och utvärdering av projektet

Betyg 4: Studenten kan med hjälp av teori och egna erfarenheter reflektera över risker och begränsningar som kan finnas inbyggda i det pågående projektet samt kan redogöra för utvärderingsformer och utvärdering av projektet

Betyg 5: Studenten kan med hjälp av teori och egna erfarenheter reflektera över risker och begränsningar som kan finnas inbyggda i det pågående projektet, kan redogöra för utvärderingsformer och utvärdering av projektet samt kan föreslå realistiska åtgärder för att hantera problematiska situationer som kan uppstå under såväl projektprocessen som utvärderingen

Examineras genom projektarbete

1) Miljökommunikation. Aktörssamverkan och processledning
Författare: Hallgren, L. & Ljung, M.
ISBN: IBSN: 9789144033136
Kommentar: (Huvudbok – se till att ha tillgång till ett eget ex under hela kursen!)
2) Projektledning
Författare: Hallin, A. & Karrbom Gustavsson, T.
ISBN: ISBN: 9789147114801
Kommentar: (Huvudbok – se till att ha tillgång till ett eget ex under hela kursen!)
3) Blomberg, J. 2003. Projektorganisationen – kritiska analyser av projektprat och praktik. Malmö: Liber Ekonomi. Främst kap 1.
4) Cox, R. 2016. Advocacy Campaigns and Message Construction. I Environmental Communication and the Public Sphere. SAGE publications. Kap 1, 8.
5) Egidius, H. 2011. Etik och profession: i en tid av ökande privatisering och myndighetskontroll. Stockholm: Natur & kultur. Kap 1
6) Klasson, T. 2010. Professioner i offentlig förvaltning: en lärobok för universitetens professionsutbildningar. Lund: Studentlitteratur. Kap 1, 5
7) Thurén, T. 2007. Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. Kap 2, 5, 19
8) Trost, J. 2010. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur
9) Westin, M., Calderon, C., Hellquist, A. 2016. Att leda samverkan: En handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar. Lund: Mediatryck. Del II (s. 32-45).
10) Wilhelmson, L. & Döös, M. 2002. Dialogkompetens för utveckling i arbetsliv. Arbetslivsinstitutet. Västervik: AB CO Ekblad & Co.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - husdjur Agronomprogrammet - husdjur (270 hp) Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - livsmedel (270 hp) Agronomprogrammet - mark/växt Agronomprogrammet - mark/växt (270 hp) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0097 Anmälningskod: SLU-10253 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%