Ny sökning
LB0102

Kvalificerad agronompraktik 2

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0102

Läsåret 2023/2024

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-10076)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-50053)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2022/2023

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-30221)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-10265)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-50007)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-30015)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-10018)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-50047)

2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2020/2021

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-30084)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-10089)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-50079)

2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2019/2020

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-30233)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-10243)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-50027)

2019-06-10 - 2019-09-01

Läsåret 2018/2019

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-30192)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Kvalificerad agronompraktik 2 (LB0102-10226)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursplan

LB0102 Kvalificerad agronompraktik 2, 7,5 Hp

Professional Practices for Agronomists 2

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0301

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificerasAvancerad nivå (AXX)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Minst 150 hp inom något av Agronomprogrammen samt Kvalificerad agronompraktik 1, 7,5 hp

Mål

Kursens syfte är att ge en djupare förståelse och ett jämförande perspektiv för agronomers arbetsmarknad, arbetsvillkor och olika yrkesroller. Genom praktisk färdighetsträning och analys ger kursen kunskaper om kvalificerade arbetsuppgifter som är relevanta för den framtida yrkesrollen som agronom. Studenten reflekterar över kopplingen mellan utbildning och yrkesliv och jämför med tidigare erfarenheter.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-visa kunskaper och färdigheter i praktiska moment relaterade till den specifika yrkesrollen,

- beskriva och analysera ramarna för yrkesutövningen och möjliga agronomrelevanta yrkesroller inom organisationen,

- redogöra för och reflektera kring organisationens roll i samhället och dess kopplingar till de agrara näringarna.

- jämföra och reflektera över olika yrkesroller som agronom.

Innehåll

Kursens ger studenten en djupare förståelse samt jämförande i kvalificerade arbetsuppgifter inom organisationer kopplade till de agrara näringarna och den framtida yrkesrollen som agronom, genom praktisk färdighetsträning. Under ungefär 80 procent av kurstiden deltar studenterna i de dagliga rutinerna inom ett företag, myndighet eller annan organisation inom lantbruksnäringen. De studerande tilldelas en akademisk handledare samt en handledare på arbetsplatsen som en resurs för frågor och diskussion. Efter praktikperioden analyserar och sammanfattar studenterna sina erfarenheter samt redovisar dessa såväl skriftligt som muntligt. Analysen omfattar en redogörelse av företagets roll, arbetsuppgifter, arbetsvillkor och hållbarhetsfrågor. Studenten reflekterar även över kopplingen mellan utbildning och arbetsuppgifter samt jämför erfarenheter från tidigare praktikplatser.I kursen tränar studenten följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig presentation samt professionellt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande under praktiktiden. Godkänd skriftlig och muntlig examination.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Studenten tillfrågar och föreslår lämplig praktikplats inom lantbruksnäringen vilken dock måste granskas och tillstyrkas av SLU. I kursen medverkar handledare från ett flertal institutioner vid SLU. Praktikperioden ska ge studenten nya erfarenheter i förhållande till kursen Kvalificerad agronompraktik 1.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: LB0048

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Växtodlingsprogrammet Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - mark/växt Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (AXX)
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0102 Anmälningskod: SLU-30054 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%