Ny sökning
LB0104

Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap

Andra kursvärderingar för LB0104

LB0104 Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap, 7,5 Hp

Applied law for the Rural Enterprises with method knowledge

Kursplan fastställd

2019-01-25

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tillämpad juridik 4,00 1002
Metod 3,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Behörighet till Lantmästare - kandidatprogram samt kunskaper motsvarande minst 50 hp lantbruksvetenskap.

Mål

Kursen ger juridiska kunskaper som är tillämpbara på företag inom den areella näringen och metodkunskap som utgör en bas för fortsatta studier när det gäller det självständiga arbetet (examensarbetet).

Efter genomgången kurs ska den studerande
- kunna genomföra juridisk problemlösning av enklare karaktär inom för företag viktiga områden,
- förklara och tillämpa juridiska begrepp som är centrala för ägarledda företag i gröna näringen,
- på ett välorienterat sätt kunna efterfråga och kravsätta inköp av juridiska tjänster från specialister,
- formulera ett vetenskapligt och forskningsbart problem,
- redogöra för, analysera och kritiskt diskutera olika forskningsmetoder som kan användas för det självständiga arbetet,
- formulera en arbetsplan för ett självständigt arbete.

Innehåll

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja såväl lärarledd kunskapsförmedling som studentaktivitet och diskussion, genom föreläsningar, litteraturstudier, övningar, uppgifter och seminarier.

Kursen är uppdelad i två moment. I moment 1 behandlas juridik dels med utgångspunkt från rättsreglerna, dels problemorienterat med verklighetsbaserade uppgifter:
- rättsreglernas funktion för företag med tonvikt på ägarledda företag, grundläggande om metod och problemlösning i avtal och tvister,
- grundläggande rättslig systematik, EU-rättens förhållande till svensk rätt,
- grundläggande äktenskapsrätt/samborätt och arvsrätt,
- grundläggande avtalsrätt, köprätt inkl distansavtal och internationella köp, marknadsföring, vanliga standardavtal inom grön näring inkl kreditstandardavtal,
- grundläggande associationsrätt med tonvikt på ägarledda aktiebolag,
- grundläggande arbetsrättsliga frågor i ägarledda företag i gröna näringen,
- grundläggande fastighetsrätt inkl köp, arrende, förvaltning, pant, fastighetsreglering m.m.

I moment 2 behandlas vetenskapsteori, forskningsmetoder, problemformulering och uppsatsens disposition samt formulering av arbets- och tidplan.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Fordringar för godkänd kurs är
Moment 1: Godkänd skriftlig tentamen.
Moment 2: Godkänd quiz och godkänd utarbetad arbetsplan.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle
Medansvariga:
Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för lantmästare - kandidatprogram
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästare - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0104 Anmälningskod: SLU-40078 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%