Ny sökning
LB0107

Lantbruksvetenskap för mark/växtagronomer

Information från kursledaren

UPPDATERAD INFO 22-01-07

Hej,

Med hänvisning till Regeringens och Folkhälsomyndighetens nya restriktioner från och med 23 december har SLU uppdaterat sina anvisningar för undervisning och examination period 3 vårterminen 2022, med anledning av covid-19. I SLUs anvisningar står det ”Ur smittspridningssynpunkt är det angeläget att föreläsningar för stora studentgrupper i första hand genomförs digitalt.” Eftersom att ni förväntas vara omkring 120 studenter totalt så anses det vara en stor grupp och vi har därför valt att lägga alla föreläsningar digitalt i januari till att börja med. Studiebesöket och även övningen för Mark och växt-blocket planeras att ske på plats, se uppdaterat schema på kurshemsidan och i Canvasrummet. I Canvasrummet kommer du även åt zoom-länken till kursintroduktionen den 17 januari.

Mvh Kursledningen

*******************************************

Hej och välkommen till lantbruksvetenskap för agronomer!

Undervisningen är planerad för att ges i sal på campus och digitalt via Zoom. Observera dock att de i schemat listade "salarna/forumen" är beroende av en fortsatt positiv utveckling av pandemisituationen. Var därför noga med att stämma av eventuella schemauppdateringar innan kursstart.

Kursintroduktionen kommer att ske den 17 januari kl. 09:15–12:00 i Sal W. Det är obligatoriskt att du deltar på introduktionen, eftersom att du då har möjlighet att ställa frågor i realtid.Vi kommer att använda plattformen Canvas, där det kommer att finnas viktig information, handouts och mycket annat. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen, inte minst för att kunna komma åt Canvassidor.Återigen, varmt välkommen till kursen!

Vänliga hälsningar Monika, Rebecca, Cecilia, Ida, Libère, Kjell, Erik och Nora

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0107-30270 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0107

Läsåret 2020/2021

Lantbruksvetenskap för mark/växtagronomer (LB0107-30260)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Lantbruksvetenskap för mark/växtagronomer (LB0107-30186)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Lantbruksvetenskap för mark/växtagronomer (LB0107-30228)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan

LB0107 Lantbruksvetenskap för mark/växtagronomer, 15,0 Hp

Agricultural science for the program soil and plant sciences

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Livsmedelsvetenskap 2,0 0204
Landsbygdsutveckling 2,0 0205
Syntes lantbruksvetenskap 7,0 0206
Företags- och nationalekonomiska perspektiv 2,0 0202
Husdjursvetenskap 2,0 0203

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet.

Mål

Kursens syfte är att ur ett svenskt perspektiv ge studenterna kunskap om sambandet mellan de biologiska förutsättningarna för lantbrukets produktionsprocesser, förståelse för lantbrukssektorns förutsättningar, funktioner och samspel med det övriga samhället.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för nationalekonomiskt tänkande samt företagsekonomiska perspektiv med tillämpning på lantbruksföretag

- Använda och förstå nyckelord som beskriver det ekonomiska läget i ett landsbygdsföretag

- Redogöra för viktiga aspekter av landsbygds- och jordbrukspolitik och känna till de landsbygdspolitiskt viktigaste institutionerna i Sverige

- Översiktligt beskriva svensk livsmedelsindustri samt internationella aktörer och livsmedelsmärkningar

- Känna till och beskriva förädlingsprocesser och hygieniska aspekter i livsmedelstillverkningen och de krav detta ställer på lantbruksproduktionen

- Beskriva grundläggande biologiska skillnader mellan lantbrukets husdjursslag som påverkar vad de används till och vilka krav det ställer på utfordring, skötsel och etiska aspekter på djurhållning

- Beskriva viktiga arbetsmoment i animalieproduktion

- Beskriva förutsättningar (sociala, kulturella och ekonomiska) för landsbygdsutveckling

- Översiktligt beskriva landsbygdens historia

Innehåll

Kursen fokuserar på svenska förhållanden och behandlar lantbrukets ekonomi, resurser och metoder - inklusive teknik - för produktion av varor och tjänster (husdjur och livsmedel) samt produkternas förädling.

I kursen varvas föreläsningar med ett projektarbete i grupp som redovisas skriftligt och muntligt. Argumentationsteknik tränas i både övningar och gruppdiskussioner. Praktisk anknytning fås genom studiebesök. Kopplingen mellan kursens olika delar samt relevansen för växtproduktion fås genom fallstudier (projektarbete).Obligatoriska moment förekommer inom övningar, studiebesök, grupparbeten och redovisningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursens mål examineras genom skriftlig tentamen, muntliga och skriftliga redovisningar med opposition samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader för resor och mat som kan uppkomma under studiebesök bekostas av studenterna.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtproduktionsekologi

Medansvariga:

Institutionen för ekonomi Institutionen för husdjurens utfodring och vård Institutionen för molekylära vetenskaper Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Litteraturlista Lantbruksvetenskap 2022 [Litteraturlista Lantbruksvetenskap 2022] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LB0107/30270.2122/Litteraturlista_Lantbruksvetenskap_2022.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0107 Anmälningskod: SLU-30270 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtproduktionsekologi Studietakt: 100%