Ny sökning
LB0108

Agroecology Basics

För översikt, se kurssida på engelska.

Dear all

We are thrilled to have a good number of students signed up to the Agroecology Basics course. The course is a primer to the agroecology MSc program, but some of you may be taking AE Basics as a standalone course. I have now uploaded the time schedule. The schedule getting more complete, with some small things later in the program that may shift/be added. I will notify you of this. From the course start (which is tomorrow as I write this) the course information site will be CANVAS to which you should all have access by tomorrow afternoon (if not let Katarina Lantz know)

Recently, the long-awaited IPCC report has been released. The message is clear: no time to waste if we wish to keep the earth for future generations. Agroecology has important roles to play in the transformation of agroecosystems to. We need bright minds to work together to bring about change ...

Looking forward to meeting you all

Teun

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för LB0108

Läsåret 2021/2022

Agroecology Basics (LB0108-M1122) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Agroecology Basics (LB0108-10163) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Agroecology Basics (LB0108-10010) 2019-09-02 - 2019-10-31

LB0108 Agroecology Basics, 15,0 Hp

Agroecology Basics

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Motsvarande 120 hp, varav 90 hp i något av ämnesområdena samhällsvetenskap, naturvetenskap eller teknologi, samt engelska 6.

Mål

Syftet är att ge en grundläggande och avancerad kunskap för att förstå mänskligt dominerade ekosystem och deras interagerande samt sammankoppling med den omgivande miljön (natur och kultur), med fokus på lantbrukssystemen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva och kritiskt analysera lantbrukssystem, inklusive hur interagerande mellan socio-ekonomiska och biologiska delar sker,
- visa på metodologiska förmågor genom att kunna använda en holistisk och systemisk ansats som inkluderar människan och lokala resurser i ett system.

Innehåll

Kursen innehåller följande:

- Principer för systemtänkande och systemanalys, via föreläsningar, vetenskaplig litteratur, fallstudier, studentdrivna seminarier, studiebesök och uppgifter.
- Introduktion och diskussion kring olika aspekter från olika discipliner om agroekosystems produktion och funktion.
- Genomföranden av metoder som används inom "Participatory Rural Appraisal" (PRA) inom agroekologi på gårdar (t.ex. semistrukturerade intervjuer, "transect walks", kartläggning av gårdar, tidslinje, resursflödeskarta, gruppsamverkan och presentationer).
- Ekologiska och sociala förhållanden för utvecklande av hållbar markanvändning (agroekosystem formade i olika miljöer, med olika klimat-, geologiska och biologiska processer i samspel).
- Miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer som påverkar hållbarheten i jordbruks- och trädgårdsproduktion.

Studenterna kommer att examineras genom 4 obligatoriska uppgifter (definition av agroekologi, rapport av intervju med lantbrukare, rapport av e-case samt analys av ett lantbrukssystem).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursexaminationen består av presentationer av projektarbeten och övningar. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt deltagande i alla kursens delar, godkända rapporter samt godkända muntliga redovisningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LB0078
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Agroecology: the ecology of sustainable food systems
Författare: Gliessman
ISBN: 9781498728461 1498728464
Kommentar: This book will be a background reading for course participants to catch up with concepts in agriculture. It provides students with some basic understanding of what constitutes agroecosystems and how to sustainably transform these such that production and ecosystem stability may go hand in hand. A pdf version can be found here:
2) Agroecology: the science of sustainable agriculture
Författare: Miguel Altierri
ISBN: 0-8133-1717-7
Kommentar: Another book which provides a good background in the origins of agroecology and how to integrate traditional practises and insights and scientific ecological concepts to create more sustainable production systems. Below a link to a pdf version of the book. The book can be bought used for under 500 sek at places. More info about Altierri can be found on this agroecology website: http://agroeco.org/miguel-altieri/
3) Ecological intensification of agriculture - sustainable by nature
Författare: Pablo Tittonell
Kommentar: This is a thoughtful article describing how ecosystem balances are pivotal for functioning cropping systems, and what is needed to produce sustainbly is not sustainable intensification (a hype word the largely covers all agriculture), but ecological intensification, where the primary accent lays on restoring ecosystem functioning to regain ecosystem services.
4) Agroecology as a science, a movement and a practice. A review
Författare: Wezel et al.
Kommentar: An important article in the field of agroecology, which shows the roots and the main concepts of agroecology. The content will come back in the course and will be important in for instance the first assignment.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agroecology - Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LB0108 Anmälningskod: SLU-10122 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%