Ny sökning
LB0112

Scientific Methods, Tools and Thesis Writing

2020-08-07
Welcome to the master course - Scientific Methods, Tools and Thesis Writing – LB0112, 15 hp
The course runs during the first period of the autumn: between the 31st of August and the 2nd of November 2020. It aims to provide an insight into data collection and analysis in both qualitative and quantitative methods. Objectives The goal is that after completion of the course you will be able to: • Plan, describe and present appropriate methods and tools within different approaches, and discuss alternative solutions, in a given context. • Give an account of, analyze and critically discuss method(s) that can be used to work on situations, questions and problems of importance in agroecology. • Analyze and critically discuss the relevance of information within their area of interest, (and present an outline for the content of their master’s thesis). • Formulate a plan of work for your thesis. • Present their work orally and in writing. Content The course consists of lectures, four assignments and two exercises. Each part or assignment aims to give you knowledge that allows you to write your degree project e.g. formulating your problem, doing semi-structured interviews and analyze them qualitatively, conduct a quantitative study and make statistical calculations and more. We will also discuss ethical considerations and see how to combine social and the agrarian aspects together. The final task is to formulate an individual plan for an Agroecological Master thesis. On the first day, the 31st of August, we will have a short introduction of the moments and assignments of the course on Zoom. A Zoom-link to the meeting will be sent to your email address. To be able to participate in this autumn's lectures and meetings, you need to have access to the Zoom program. If you do not have the program, contact the IT department for further information and help. You have to register on the course before you can get to Canvas were you find all course instructions (e.g., schedule and literature list) and assignments. You can do the registration yourself via Ladok Student between the 24th and 31st of August. If you have any questions about registration please contact Katarina Lantz katarina.lantz@slu.se, You find the literature list and schedule on both the course page (SLU webpage) and CANVAS. Please note that we will put all information on Canvas. Most of the literature is available to find on the web or the SLU library, and there are also a few copied and uploaded book chapters/articles on Canvas. If you have any questions about the course, please contact me: Elisabeth von Essen, course leader and examiner E-mail: elisabeth.von.essen@slu.se I hope we will have an interesting semester together! Kindly Elisabeth von Essen Jan-Eric Englund

Kursvärderingen är avslutad

LB0112-10157 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0112

Läsåret 2019/2020

Scientific Methods, Tools and Thesis Writing (LB0112-10157), Alnarp 2019-09-02 - 2019-10-31

LB0112 Scientific Methods, Tools and Thesis Writing, 15,0 Hp

Scientific Methods, Tools and Thesis Writing

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Motsvarande 120 hp varav 90 hp inom något av ämnesområdena samhällsvetenskap, naturvetenskap eller teknologi samt engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska bli bekant med kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, inklusive litteratursökning, text och numerisk analys, skrivande, layout och presentationer i muntlig form likväl som i skrift.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för, analysera och kritiskt diskutera metoder som kan användas för att arbete med situationer, frågor och problem av vikt inom agroekologi,
- planera, beskriva och presentera relevanta metoder och verktyg inom olika metodologier, och diskutera alternativa lösningar i en given situation,
- analysera och kritiskt diskutera informations relevans för intresseområdet, samt presentera en översikt över master uppsatsens innehåll,
- formulera en arbetsplan för ett masterarbetet,
- redovisa hans/hennes arbete muntligt och skriftligt.

Innehåll

Studenten skall förbereda sig för fältarbete inom agroekologi genom vetenskaplig litteratur, föreläsningar, övningar och student-drivna seminarier. Kursen kommer möjliggöra för studenten att: planera fältarbete, välja metodologisk ansats för en forskningsfråga, planera processen att samla in och strukturera data och den efterföljande kritiska analysen av material och idéer. Kursen kommer också att förbereda studenten för att skriva och bearbeta sin masteruppsats.

Exempel på metoder som studenten blir bekant med är: semistrukturerade intervjuer och manuell analys likväl som datorstödd mjukvara för att analysera kvalitativ data, kvantitativ statistik, generella systemprinciper, diagram och emergisyntes, miljöredovisning och biologiska indikatorer.

Kursen kommer
- inbegripa övning i att designa lämpliga forsknings- och utvecklingsprocesser för ställd fråga.
- diskutera etiska forskningsfrågor.
- ge former för datainsamling och analys.
- göra studenten bekant med metoder och verktyg inom ämnesområdet agroekologi.
- ge möjligheter för studenten att, individuellt eller i par, prova metoder och verktyg i praktiken.
- utveckla förmågor för att skriva masteruppsatsen i linje med vad som behövs för vald metodologi.

Intresseområdet för mastersarbetet och fallstudie bestäms i samarbete med handledare och examinator vid SLU.

Workshops, övningar och exkursioner är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursexaminationen sker i form av en individuell skriftlig projekt-/processplan för studentens masterarbete och preliminära introduktions- och metodologi-/metodavsnitt av masteruppsatsen, liksom en sammanställning baserad på litteratur av vikt för ämnesområdet. För att få godkänt krävs godkända övningar, muntlig och skriven presentation av projekt-/processplan samt preliminära introduktions- och metodologi-/metodavsnitt, förutom godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information


Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LB0058, LB0065
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agroecology - Master´s Programme Horticultural Science - Master´s Programme Sustainable Food Systems – Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LB0112 Anmälningskod: SLU-10157 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Studietakt: 100%