Ny sökning
LB0114

1900-talets jordbruksekonomi och politik

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0114

Läsåret 2021/2022

1900-talets jordbruksekonomi och politik (LB0114-40117)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

1900-talets jordbruksekonomi och politik (LB0114-M4117)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

1900-talets jordbruksekonomi och politik (LB0114-40101)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

1900-talets jordbruksekonomi och politik (LB0114-M4101)

2021-03-24 - 2021-06-06

Kursplan

LB0114 1900-talets jordbruksekonomi och politik, 7,5 Hp

20th Century Agricultural Economy and Politics

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 ENDA

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

120 hp på grundnivå. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

I kursen lär du dig huvuddragen i 1900-talets svensks och internationells jordbruksekonomi och politik – vad har förändrats, hur och varför?Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för och analysera huvuddragen i 1900-talets internationella jordbruksekonomi och politik med betoning på centrala förändringar

- redogöra för och analysera huvuddragen i 1900-talets svenska jordbruksekonomi och politik med betoning på centrala förändringar

- diskutera och analysera den agrara sektorns inverkan på social och ekonomisk utveckling under 1900-talet.

Innehåll

Kursen innefattar bland annat föreläsningar, skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier och skriftlig examination.Kursen innefattar följande moment:

- Exempel på jordbruksekonomiska teorier

- 1900-talets internationella jordbruk

- 1900-talets svenska jordbruk: strukturer, produktion, teknologier och arbete

- Den europeiska "gröna revolutionen"

- Demografiska perspektiv

- Reglering och avreglering av det svenska jordbruket

- Jordbruket och välfärdsstaten

- EU:s Common Agricultural Policy (CAP)

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina, obligatoriska uppgifter och moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0170, LB0091

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0114 Anmälningskod: SLU-40067 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 50%