Ny sökning
LB0116

Hållbar matproduktion

Kursen genomförs helt på distans, med hjälp av digital plattform för föreläsningar och diskussioner. Studenten genomför litteraturstudier, övningar och inlämningsuppgifter på egen hand.


Kursen behandlar frågor om hur olika matval påverkar livsmedelssystemets hållbarhet, med fokus på svensk produktion av livsmedelsråvaror. Kursen innehåller presentationer och diskussioner om centrala hållbarhetsaspekter som klimatpåverkan, lönsamhet, biologisk mångfald, markbördighet och arbetsförhållanden. Genom kursen får studenter ta del av djupgående och kunskapsbaserade jämförelser av styrkor och svagheter i olika system för matproduktion, t.ex. ekologisk, konventionell, med/utan djur, småskalig/storskalig, extensiv/intensiv, lokal, urban, högteknologisk.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0116

Läsåret 2023/2024

Hållbar matproduktion (LB0116-30192)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Hållbar matproduktion (LB0116-30211)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Hållbar matproduktion (LB0116-30284)

2022-01-17 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

LB0116 Hållbar matproduktion, 2024-01-15 – 2024-06-02

Litteraturlista

Jordbruksverket 2018. Hållbar produktion och konsumtion av mat. Rapport 2018:17

Vi kommer att läsa hela denna rapport, olika kapitel under olika delar av kursen. Schemat innehåller läsanvisningar till denna rapport, förkortad ”Hållbar-prod-kons”.

Jordbruksverket 2021. Hållbara livsmedelssystem – Definition, pågående initiativ och förslag på åtgärder. Rapport 2021:3

Vi kommer att läsa delar av denna rapport, som i schemats läsanvisningar förkortas ”Hållbar-syst”.

Ytterligare litteratur kan komma att läggas till och göras tillgänglig under kursens gång.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LB0116 Anmälningskod: SLU-30117 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 25%