Ny sökning
LB0116

Hållbar matproduktion

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0116

Läsåret 2021/2022

Hållbar matproduktion (LB0116-30284)

2022-01-17 - 2022-06-05

Kursplan

LB0116 Hållbar matproduktion, 7,5 Hp

Sustainable Food Production

Ämnen

Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper om hållbarhet hos olika system för matproduktion.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-beskriva centrala hållbarhetsaspekter i svensk produktion av livsmedelsråvaror;

-föra jämförande resonemang om styrkor och svagheter hos olika produktionsinriktningar, baserat påkunskap om centrala hållbarhetsaspekter;

-jämföra olika livsmedelsråvaror i ett hållbarhetsperspektiv;

-förklara hur val av råvaror och produktionsinsatser påverkar matproduktionens ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhet.

Innehåll

Kursen genomförs helt på distans, med hjälp av digital plattform för föreläsningar och diskussioner. Studenten genomför litteraturstudier, övningar och inlämningsuppgifter på egen hand.Kursen behandlar frågor om hur olika matval påverkar livsmedelssystemets hållbarhet, med fokus på svensk produktion av livsmedelsråvaror. Kursen innehåller presentationer och diskussioner om centrala hållbarhetsaspekter som klimatpåverkan, lönsamhet, biologisk mångfald, markbördighet och arbetsförhållanden. Genom kursen får studenter ta del av djupgående och kunskapsbaserade jämförelser av styrkor och svagheter i olika system för matproduktion, t.ex. ekologisk, konventionell, med/utan djur, småskalig/storskalig, extensiv/intensiv, lokal, urban, högteknologisk.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina och inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LB0116 Anmälningskod: SLU-30211 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 25%