Ny sökning
LB0120

The ecology of cropping systems

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0120

Läsåret 2021/2022

The ecology of cropping systems (LB0120-30294)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

The ecology of cropping systems (LB0120-M3294)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan

LB0120 The ecology of cropping systems, 15,0 Hp

The ecology of cropping systems

Ämnen

Lantbruksvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp inklusive 75 hp biologi och 7,5 hp lantbruksvetenskap. Kunskaper motsvarande engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge den kunskap som krävs för att ta beslut angående planering av odlingssystem som baseras på ekologisk kunskap och insikt om lantbrukarens ekonomiska och sociala villkor, samt ge ökad förståelse för ursprung, funktion och vad som bestämmer utformningen av nuvarande växtodlingssystem i ett globalt perspektiv. Kursen berör även synergier och avvägningar mellan de globala målen för hållbar utveckling, med fokus på mål 2, 12, 13 och 15.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva och utvärdera jordbrukssystem inom olika driftsinriktningar (växtodling, med djurhållning, blandsystem, skogsjordbruk, etc.) och odlingsstrategi (ekologiskt, konventionellt, agroekologiskt, etc.);

- beskriva och diskutera odlingssystem i ett historiskt och globalt perspektiv;

- identifiera hur specifika biofysiska processer och agronomisk skötsel sker i olika odlingssystem;

- diskutera integrering av olika typer av jordbruk i jordbrukssektorn, samt rollen i livsmedelssystem och bioekonomin med ett globalt perspektiv;

- förstå hur jordbrukssystem är inbäddade i och formar landskapet, samt hur de påverkar tillhandahållandet av ekosystemtjänster för samhället;

- välja lämpliga metoder för kommunikation med jordbrukare, konsumenter, industrin, rådgivare och myndigheter,

- översätta ekologiska principer för utformning och hantering av odlings- och jordbrukssystem;

- utforma odlingssystem som använder ekologiska mekanismer som ersättning för extern input, i syfte att främja produktion och energieffektivitet;

- diskutera vilka krav som måste hanteras av nuvarande och framtida odlingssystem, såsom anpassningar till klimatförändringar, cirkulär ekonomi, konflikter och synergier när det gäller tillgång till naturresurser, minskning av negativ miljöpåverkan, tillhandahållande av livsmiljöer för biologisk mångfald etc.;

- beskriva och diskutera hur ny teknik kan användas för att uppnå ekologisk intensifiering, effektiv resursanvändning och ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart jordbruk.

Innehåll

Kursen har sin utgångspunkt i ekologisk teori och hur det påverkar odlingssystemens utformning beroende på socio-ekonomiskt kontext. Kursen ger fördjupad kunskap om ekologiska och tekniska faktorer som möjliggör ekologisk intensifiering med målet att optimera systemets funktion, öka effektiviteten i användningen av insatsmedel, samt minska miljöpåverkan. Odlingssystemen diskuteras i ett globalt perspektiv, men med speciella referenser till svenskt jordbruk, inklusive djurhållning och kopplingar till det cirkulära samhället. Odlingssystemens multi-funktionalitet och konflikter mellan olika mål och funktioner diskuteras, speciellt i relation till framtidens förväntade krav och utmaningar. Fallstudier används som metod för att täcka ett brett spektrum av agroekologiska zoner, men också för att belysa olika intressenters roller när det gäller utformningen odlingssystem och användningen av teknologier. Bland intressenterna är lantbrukarna i fokus, men deras roll balanseras med de perspektiv konsumenter, industri, rådgivare och myndigheter har. I kursen ingår studier av metoder att utvärdera odlingssystem och diskussion om inpassning av odlingssystem i olika socio-ekologiska system.Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Studenterna ska dessutom genomföra ett projektarbete. Studenterna väljer själva inom givna ramar ett ämne för projektet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentor samt godkänd skriftlig och muntlig presentation av projektarbete. Godkänt deltagande i obligatoriska delar av kursen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtproduktionsekologi

Medansvariga:

Institutionen för ekologi Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1328

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: LB0120 Anmälningskod: SLU-30084 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtproduktionsekologi Studietakt: 100%