Ny sökning
LB0123

Agroforestry

Odlingssystem där vi blandar ettåriga örtartade jordbruksgrödor med fleråriga, ofta vedartade växter går att variera i all oändlighet. I denna kurs lär vi känna olika typer av Agroforestrysystem och utforskar de spännande interaktioner som uppstår mellan de olika komponenterna.

Vi använder exempel från olika delar av världen inklusive Sverige. Vi djupdyker i hur olika system är anpassade till olika förutsättningar, hur biologiska processer och mikroklimat påverkas av systemets utformning, miljömässiga konsekvenser, fördelar och utmaningar hos olika agroforestrysystem, samt ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i olika agroforestrysystem. Kursen erbjuder lärarledd kunskapsförmedling, studiebesök, inbjudna föreläsare och en stor del självständigt arbete.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

LB0123 Agroforestry, 15,0 Hp

Agroforestry

Kursplan fastställd

2021-03-04

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 30 hp inom något av utbildningsområdena samhällsvetenskap och/eller naturvetenskap, samt engelska B eller motsvarande.

Mål

Kursen ger en överblick över olika typer av agroforestrysystem, med syfte är att ge de studerande förståelse för interaktioner mellan olika organismer och processer i odlingssystem som innehåller både jordbruksgrödor och buskar eller träd.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för olika typer av agroforestrysystem, samt på övergripande nivå förklara vad som gör olika system väl anpassade till olika klimatmässiga, landskapskopplade och ekonomiska förutsättningar;
- resonera kring hur biologiska processer och mikroklimat påverkas av agroforestrysystemets utformning;
- jämföra miljömässiga konsekvenser i agroforestrysystem jämfört med andra odlingssystem;
- övergripande resonera kring fördelar och utmaningar hos olika agroforestrysystem med hänsyn till odlingsinsatsers genomförande, produktivitet och lönsamhet;
- diskutera ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i olika agroforestrysystem.

Innehåll

Kursen kombinerar lärarledd kunskapsförmedling och lärandemoment som främjar studentaktivitet och diskussion genom föreläsningar, litteraturstudier, fallstudier, projektarbete, gruppresentationer, studiebesök samt övningar i fält. Samverkan med det omgivande samhället används genom externa föreläsningar och studiebesök. Dessutom knyts undervisningen till såväl nationell som internationell forskning genom föreläsningar och litteraturstudier.

Kursen ger kunskap om olika typer av agroforestrysystem, som till exempel alley cropping (allé- odling, d.v.s. rader med träd eller buskar på åkermark), silvopastoral systems (betesmark med träd eller buskar) och permakultur. Kursen ger exempel på hur olika agroforestrysystem utvecklats och tillämpats under olika förutsättningar (klimat, landskap, odlingsintensitet, mm), och hur odlingssystemet samverkar med biologiska processer och mikroklimat. Genom litteratur, föreläsningar och projektarbeten individuellt och i grupp får studenten fördjupade kunskaper om miljömässiga fördelar i agroforestrysystem jämfört med andra odlingssystem, men även inblick i utmaningar och möjliga målkonflikter relaterat till odlingsinsatsers genomförande, odlingens produktivitet och lönsamhet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina och inlämningsuppgifter. Aktiv medverkan i schemalagda obligatoriska moment såsom gruppredovisningar, övningar och seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Grundläggande förkunskaper rekommenderas inom huvudområdena lantbruksvetenskap, trädgårdsvetenskap, biologi, miljövetenskap eller landskapsarkitektur.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Temperate Agroforestry Systems
Författare: Gordon, Newman, Coleman
ISBN: 1-78639-388-3
Kommentar: Available as e-book at the SLU library.
2) Sustainable development through trees on farms: Agroforestry in its fifth decade
Författare: van Noordwijk
ISBN: 978-602-5894-03-9
Kommentar: Available via sthe link below.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0123 Anmälningskod: SLU-20175 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%