Ny sökning
LB0124

Project based research training

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0124

Läsåret 2022/2023

Project based research training (LB0124-10119)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan

LB0124 Project based research training, 15,0 Hp

Project based research training

Ämnen

Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom lantbruksvetenskap eller trädgårdsvetenskap, samt Engelska B.

Mål

Studenten får insikt i forskning och forskningsmetodik inom trädgårds- och jordbruksvetenskap genom praktiskt arbete inom en forskargrupp. Studenten fördjupar sig i teorin bakom relevanta metoder för att kunna förstå dess möjligheter och begränsningar.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- tillämpa en eller flera metoder inom det relevanta forskningsområdet

- förstå den teoretiska bakgrunden till de använda metoderna

- identifiera en frågeställning, samla in alternativt använda relevanta data, samt analysera och diskutera data och metoder på vetenskaplig grund

- ha insikt i forskningsprocessen och en forskargrupps arbetssätt

- relatera forskningen till FNs hållbarhetsmål

Innehåll

Ramen för kursen är ett individuellt projekt. Studenten identifierar ett forskningsområde eller en forskningsmetod hen vill lära sig mer om och kontaktar kursledaren samt en forskare som kan handleda. I början av kursen identifierar studenten och handledaren ett individuellt projekt inom forskargruppens område och en tidsplan skrivs. Studenten får en introduktion till det aktuella laboratoriets, eller försöksfältets, specifika arbets- och säkerhetsrutiner. Efter en tids handledning kring de aktuella metoderna arbetar studenten mer självständigt kring sitt projekt. Litteraturstudier med anknytning till projektet inkluderas i arbetet. Studenten ska redovisa sitt arbete i form av en vetenskaplig rapport som innefattar introduktion, material och metod, resultat samt en diskussion kring de använda metodernas möjligheter och begränsningar. Diskussionen ska även inkludera ett avsnitt angående hur forskningsprojektet relaterar till FNs hållbarhetsmål. Utöver detta presenterar studenten sitt arbete som ett muntligt föredrag för forskargruppen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Följande moment ingår i examinationen:

• Studenten ska aktivt ha tagit del av forskargruppens arbete.

• En godkänd vetenskaplig rapport skriven på engelska

• En genomförd muntlig presentation av resultaten.

Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.

Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen kommer att öka studentens förståelse för forskningsarbete och några specifika metoder. Det utförda arbetet kan vara lämpligt som en förstudie till ett kommande mastersarbete.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Medansvariga:

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Institutionen för människa och samhälle Institutionen för växtförädling Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LB0066

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LB0124 Anmälningskod: SLU-30112 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%