Ny sökning
LB0125

Introduktionskurs – Växtodlingsprogrammet

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Kursplan

LB0125 Introduktionskurs – Växtodlingsprogrammet, 7,5 Hp

Introduction course – Crop production

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtodling, naturbruk och artkunskap 2,5 0102
Lantbruksvetenskapligt tema 1,5 0103
Uppsats, introduktion till universitetsstudier, yr 3,5 0104

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet som omfattar

Biologi 2

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till utbildningen och inblick i möjlig framtida yrkesutövning. Detta sker genom att ge studenten en övergripande introduktion till brukandet av naturresurser och växtproduktionens betydelse i samhället. I samarbete med andra agrara kandidatprogram får studenten även inblick och förståelse för övriga delar av det agrara livsmedelssystemet och dess betydelse i samhällets olika led. Syftet är också att ge en generell introduktion till universitetsstudier samt ge träning i skriftlig och muntlig presentation.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- översiktligt beskriva naturbruk, med fokus på jordbruk

- visa en grundläggande förståelse för det agrara livsmedelssystemets olika delar och dess betydelse i samhället

- översiktligt beskriva växtproduktionen, dess betydelse för kulturlandskapet och miljön samt dess historiska utveckling

- identifiera vissa arter av grödor och åkerogräs

- söka, kritiskt bearbeta och diskutera vetenskaplig litteratur, i tal och skrift.

-diskutera nyttjandet av naturresurser ur ett etiskt perspektiv

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, studiebesök och exkursioner som behandlar:

- biologiska naturresurser, deras förekomst och hur de brukas för att generera varor och tjänster, med fokus på lantbrukets produktionsgrenar och årscykler

- odlingsförutsättningar i lantbruket och översikt över historisk utveckling vad gäller användningen av odlingsmaterial och tänkbar framtida utveckling

- artkunskap gällande grödor och åkerogräs

- introduktion till miljöetik, hållbart naturresursutnyttjande och agrarhistoria

- allmän bibliotekskunskap och studieteknikKursen innehåller även ett uppsatsarbete som inkluderar muntlig och skriftlig presentationPå exkursioner och studiebesök besöks naturmiljöer för att öka kunskapen om bruket och förvaltningen av naturresurser i Sverige samt förutsättningarna för jordbruksdrift. Obligatoriska moment är exkursioner, studiebesök och övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Uppsats: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning

- Godkända quizzar

- Godkänt deltagande i exkursioner, studiebesök, övningar och andra obligatoriska moment Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.

 Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

 Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

 För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen läses på 50% studietakt parallellt med kursen XXX, Geologi och hydrologi

 Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

 Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Medansvariga:

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MV0209

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0125 Anmälningskod: SLU-10340 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 50%