Ny sökning
LB0126

Den agrara sommarresan

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0126-50098 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Kursplan

LB0126 Den agrara sommarresan, 5,0 Hp

The agrarian summer trip

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

30 högskolepoäng varav

• 10 hp lantbruksvetenskap samt

• 10 hp ekonomistyrning samt

• 10 hp mikroekonomi

Mål

Kursen syftar till att sätta kunskaper i såväl ekonomi som lantbruksvetenskap i ett gemensamt kontext och att ge studenterna möjlighet att träna sin helhetssyn och förmåga att väga samman kunskaper från båda dessa fält i mötet med olika aktörer i den agrara och skogliga sektorn.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva och analysera produktionsförutsättningar för några olika lantbruk

- Beskriva teknikbehovet i den skogliga och den agrara sektorn

- Redogöra för och diskutera hur ägar- och brukarförhållanden, agrara och skogliga resurser och historik varierar regionalt och lokalt, samt hur dessa påverkar förutsättningarna för hållbart lantbruk.

- Översiktligt diskutera räkenskaper för ett agrart företag

- Översiktligt redogöra för hur ett agrart företag kan påverka klimatet

- Skriftligt reflektera kring de kunskaper och färdigheter från utbildningen som varit till hjälp för att analysera de organisationer och platser som besökts under resan.

Innehåll

Den agrara sommarresan börjar på Ultuna en tidiga junidag. Färden går via Östergötland, med studiebesök vid större aktörer och myndigheter inom lantbruk och skogsbruk, för att landa på Östad säteri utanför Alingsås. Efter några intensiva dagar med exkursioner, studiebesök och seminarier går färden tillbaka till Ultuna via Västergötland och Närke, med flera studiebesök under vägen.Temat är den agrara och skogliga sektorn, och studenterna ska få inblick i de förutsättningar för produktion som finns i olika delar av Mellansverige. I resan inkluderas därför besök på lant- och skogsbruk, livsmedelsindustrier och på företag med teknisk och ekonomisk kompetens inom den skogliga och agrara sektorn.I kursen tränas studenterna i grupparbete, muntlig redovisning, skriftlig reflektion och får möjlighet att bekanta sig med agronomers yrkesroll.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs:- Aktivt deltagande i studieresa

- Aktivt deltagande i gruppövningar under studieresan

- Skriftlig reflektion • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Studieresan är förenad med kostnader för kost och logi, närmare information lämnas via kurshemsidan.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Betygskriterier den agrara sommarresan

Kursen ges med underkänt/godkänt som enda betyg. För att få godkänt på kursen krävs att studenten deltar i studieresan och obligatoriska moment, att studenten lämnar in en individuell skriftlig reflektion över resan och att studenten tillsammans med sin grupp blir godkänd på de uppgifter som delas ut under kursen.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0126 Anmälningskod: SLU-50098 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 25%