Ny sökning
LB0127

Hållbara odlingssystem

*Ämnesmässigt innehåll: *


Fokus ligger på underhåll och förbättring av markkvalitet, med hänsyn till såväl biologiska, kemiska och fysikaliska faktorer. Växtföljd, jordbearbetning, växtnäringsförsörjning och hantering av markvatten är viktiga element liksom förebyggande av erosion, markförorening och växtnäringsförluster till den omgivande miljön. Hur odlingssystem på fält kan både bidra till och påverkas av klimatförändringar tas upp.

Kursen ger kunskap om marken som naturresurs, dess kvalitet – såväl kemiska, fysiologiska som biologiska faktorer – och hur förvaltningsfaktorer samverkar och påverkar markkvaliteten och hållbarheten i odlingssystemet. Odlingssystemens och markkvalitetens påverkan på djur, mänsklig hälsa, matproduktion och ekonomi diskuteras.


Övningar ger träning i att behandla och förstå fältförsöksdata, förstå data från jord- och växtanalyser och planera för både långsiktig markbördighet och kortsiktig gödsling och kalkning. Relevanta frågor inom området diskuteras i seminarieuppgifter och vid studiebesök.


*Genomförande: *


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom:


föreläsningar, litteraturstudier, projektarbete, studiebesök, seminarier samt övningar i fält och laboratorier.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: • informationskompetens

 • kritiskt tänkande

 • vetenskapliga metoder

 • skriftlig kommunikation

 • samarbete

 • kreativitet


Följande moment är obligatoriska: • Kursintroduktion

 • Övningar

 • Studiebesök

 • Seminarier

 • Laborationer

 • Redovisningar


Samverkan med det omgivande samhället sker genom


Studiebesök och projektarbete


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0127-20155 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: LB0127 Anmälningskod: SLU-20155 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%