Ny sökning
LK0159

Studio - Stadens offentliga rum

I den här kursen får du analysera en stad/stadsdel utifrån rumslig, ekologisk och historisk struktur, social och trafikmässig funktion samt utifrån upplevelseaspekter. Analysen utmynnar i rekommendationer/riktlinjer för områdets framtida utveckling. Du formulerar sedan individuellt ett program som underlag för hur en offentlig plats (torg, gata, park) ska organiseras och gestaltas. Därefter vidtar arbetet med att gestalta platsen.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0159

Läsåret 2021/2022

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-40059)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-40070)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-40023)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-30058)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-30063)

2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-30113)

2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2015/2016

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-30237)

2016-01-18 - 2016-03-21

Läsåret 2014/2015

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-30092)

2015-01-19 - 2015-03-29

Läsåret 2013/2014

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-30098)

2014-01-20 - 2014-03-30

Läsåret 2012/2013

Studio - Stadens offentliga rum (LK0159-30138)

2013-01-21 - 2013-03-31

Kursplan

LK0159 Studio - Stadens offentliga rum, 15,0 Hp

Studio - Urban Spaces

Ämnen

Landskapsplanering Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0301

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i landskapsarkitektur och/eller landskapsplanering inklusive kunskaper i stadsbyggnadshistoria och stadsplanering.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- med handledning utforma ett gestaltningsförslag för en offentlig plats i stadsmiljö,

- välja lämplig analysmetod och genomföra en analys av en stadsmiljö med avseende på struktur, funktion samt upplevelse,

- kritiskt granska kommunens planer och riktlinjer angående övningsområdets framtida utveckling,

- redovisa en anläggnings tänkta utveckling över tiden, med särskild vikt på växtdynamik,

- analysera gestaltnings förslag utifrån estetiska, sociala och ekologiska aspekter,

- muntligt och visuellt presentera sitt gestaltningsförslag så att problemställning och koncept tydligt framgår,

- reflektera över skötsel- och underhållsaspekter

Innehåll

Kursen inleds med att studenterna i grupp väljer lämplig/lämpliga analysmetod/er med vars hjälp en stad/stadsdel analyseras utifrån rumslig, ekologisk och historisk struktur, social och trafikmässig funktion samt utifrån upplevelseaspekter. Analysen utmynnar i rekommendationer/riktlinjer för områdets framtida utveckling. Studenten formulerar sedan individuellt ett program som underlag för hur en offentlig plats (torg, gata, park) ska organiseras och gestaltas. Därefter vidtar arbetet med att gestalta platsen. Gestaltningsarbetet skall även följa vissa givna programpunkter (beställarkrav) vilket innebär att förslaget kommer att behandla såväl sociala, ekologiska och estetiska frågor som skötsel- och underhållsaspekter. Genom timskisser och inspirationsföreläsningar stimuleras studenternas arbete med att utforma gestaltningsförslaget. Handledning på ritsal är ett viktigt stöd i individens egen utveckling. Stor vikt läggs vid att träna studentens förmåga att sammanfoga många olika intressen och aspekter till en gestaltningsmässig helhet. Konsekvenser för skötsel och kostnader för anläggning och drift diskuteras. En anläggnings tänkta utveckling över tiden är en aspekt som bearbetas i ett moment av kursen. Möjligheterna för förvaltare och brukare att påverka en anläggnings utveckling över tiden diskuteras.Studenten skall muntligen redogöra för skissarbetets utveckling och därmed för sambandet mellan platsanalysen och gestaltningsförslaget. Uppmärksamhet ägnas också åt skissen som ett sätt att kommunicera.Gestaltningsförslaget ska redovisas så att förslagsställarens grundidé framgår av den valda presentationstekniken och layouten. I kursen ingår undervisning och träning i att använda digitala presentationstekniker.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 hp färdighetsträning.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: UU för landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling o
Ersätter: delvis LP0424/LK0060, LK0100, LK0134, LK0150

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsplanering Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0159 Anmälningskod: SLU-40033 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%