Ny sökning
LK0193

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design

Under denna praktikkurs genomförs en nio veckor lång arbetsplatsförlagd praktik. Syftet med kursen är att du efter din praktikperiod fått en ökad förtrogenhet med vad det innebär att arbeta med skapande, funktion, underhåll och skötsel av våra gröna utemiljöer. Du söker själv kontakt med arbetsplatsen där du önskar praktisera, ibland efter samråd med ansvarig för praktikkursen och diskuterar tänkta arbetsuppgifter. Detta Efter detta tar kursansvarig för praktikkursen ställning till om dessa ligger inom den tänkta yrkesprofilen och beslutar om praktiken kan förläggas till arbetsplatsen.
Under de nio praktikveckorna skall du skicka in tre reflektioner/PM till din handledare vid SLU, ett efter varje avslutad tre veckors period. I dessa redogör och reflekterar du över utförda arbetsuppgifter och kopplar dina nya, praktiska erfarenheter till kunskap från utbildningen. Efter avslutad praktikperiod genomförs ett seminarium där alla studenterna som praktiserat under samma period, muntligt redovisar sin praktik. Under praktikperioden kommer du att få ett besök av din handledare från Alnarp. Vid detta besök ska du visa och berätta om dina arbetsuppgifter.
Det finns mer utförlig information om kursupplägg under fliken Information från kursledare och under fliken Litteraturlista.

Andra kursvärderingar för LK0193

LK0193 Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design, 15,0 Hp

Work Experience Course

Kursplan fastställd

2012-10-04

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 45 hp programkurser från Landskapsingenjörsprogrammet eller Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogrammet.

Mål

Att studenten vidareutvecklar sin förtrogenhet med den aktuella yrkesrollen, reflekterar över den och återkopplar till utbildningen.

Efter genomgången kurs skall studenten
- kunna förklara verksamheten och syftet med de aktiviteter som äger rum på den valda arbetsplatsen
- kunna identifiera och förklara landskapsingenjörens/trädgårdsingenjörens yrkesroll på praktikarbetsplatsen
- ha fördjupad färdighet i korta muntliga presentationer.

Innehåll

- Studenten själv söker upp en relevant praktikplats. Studenten ansvarar också för att en handledare finns på arbetsplatsen. Praktikplatsen och handledaren skall godkännas av kursansvarig senast två veckor före kursstart.
- Nio veckors arbetsplatsförlagd praktik där studenten i princip följer arbetsplatsens rutiner.
- Muntlig och skriftlig reflektion över praktiken i form av PM- skrivande och muntlig presentation.
- Planering och genomförande av ett studiebesök på arbetsplatsen för den lärare som är kontaktperson.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig presentation. Deltagande i seminarier. Godkänd skriftlig uppgift. Närvaro på praktikplats.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vid SLU tilldelas varje student en kontaktperson som besöker studenten på arbetsplatsen.
Kursen ges även som sommarkurs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programutskott utemiljö och människa
Ersätter: LP0587
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0193 Anmälningskod: SLU-40134 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%